Home Serviciul tineret și sport

Serviciul tineret și sport

APROBAT
prin Decizia Consiliului Raional Cahul
nr.07/08-III din 23.12.2014

 R E G U L A M E N T U L
DE FUNCŢIONARE A SERVICIULUI  TINERET ŞI SPORT
AL CONSILIULUI RAIONAL CAHUL

I. Dispoziţii generale

     1.1 Prezentul Regulament stabileşte funcţiile, atribuţiile şi drepturile principale ale Serviciului Tineret şi Sport al Consiliului Raional Cahul.
     1.2 În activitatea sa Serviciul Tineret şi Sport se călăuzeşte de legislaţia în vigoare, deciziile Consiliului Raional Cahul, dispoziţiile Preşedintelui raionului Cahul, de prezentul Regulament, precum şi de alte acte normative.
     1.3 În soluţionarea chestiunilor ce ţin de competenţa sa, Serviciul Tineret şi Sport (în continuare – Serviciul) conlucrează cu direcţiile, secţiile, subdiviziunile şi serviciile autorităţilor publice locale din teritoriu, organizaţiile de profil, instituţiile de învăţământ din raion. Prezintă informaţii despre acţiunile planificate în teritoriu Consilului Raional Cahul.
     1.4 Specialiştii Serviciului sunt funcţionari publici, având drepturi, obligaţiuni şi garanţii sociale, stabilite de Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

II. Funcţiile Serviciului

     2.1 Realizează politici de stat în domeniul tineretului şi sportului în teritoriul raionului Cahul;
     2.2 Elaborează şi desfășoară programul complex de acţiuni pentru tineret şi dezvoltare a sportului, apără interesele sociale, economice, promovează şi valorifică potenţialul populaţiei din teritoriu implicat în acţiunile din domeniul tineret şi sport;
     2.3 Coordonează și îşi aduce aportul la asigurarea condiţiilor pentru buna funcţionare a asociaţiilor sportive din teritoriu, infrastructurii sportive, localurilor destinate tineretului din gestiune;
     2.4 Promovează experienţa  asociaţiilor şi organizaţiilor sportive şi de tineret în soluţionarea problemelor ce ţin de domeniul tineretului şi sportului.
     2.5 Susţine iniţiativele organizaţiilor de profil întru elaborarea proiectelor orientate spre organizarea timpului liber şi a odihnei populaţiei din raion.
     2.6 Colaborează cu asociaţiile şi organizaţiile sportive, organizațiile de tineret din republică şi de peste hotare, pentru realizarea acţiunilor comune.

III. Atribuţiile Serviciului

     3.1 Elaborează şi implementează planurile de perspectivă în domeniul sportului în raionul Cahul;
     3.2 Implementează planul de acţiuni al Strategiei de lucru cu tineretul;
     3.3 Coordonează activităţile autorităților publice locale și ale instituţiilor de învăţămînt în domeniul tineretului și sportului;
     3.4 Coordonează măsurile de organizare a manifestărilor sportive şi cu tineretul din raion;
     3.5 Promoveză sportul de performanţă în raion;
     3.6 Desfăşoară activităţi cognitive şi sportive în colaborare cu Direcţia Învăţămînt Cahul, Secţia Cultură Cahul, ONG-uri, asociaţii şi cluburi sportive din teritoriu;
     3.7 Acordă ajutor Centrelor de tineret, asociaţiilor şi cluburilor sportive, organizațiilor de tineret la soluţionarea problemelor social-economice şi culturale;
     3.8 Asigură organizarea şi coordonarea activităţii cluburilor sportive şi colectivelor de cultură fizică amplasate în teritoriul raionului, cît și ONG-lor, Asociaţiilor Obşteşti şi Centrelor de tineret din raion.
     3.9 Desfăşoară festivităţi şi manifestări culturale, competiţii sportive, seminare și mese rotunde, alte acţiuni de masă cu caracter cultural-cognitiv, educativ şi de agrement;
     3.10 Conlucrează cu direcţiile, secţiile şi subdiviziunile Consiliului Raional Cahul la soluţionarea problemelor tineretului şi sportului;
     3.11 Elaborează şi asigură realizarea programului de activitate al Serviciului, planului calendaristic al acţiunilor pentru tineret şi sportive;
     3.12 Organizează şi efectuează controlul desfăşurării acţiunilor sportive, activitatea centrelor de tineret și organizațiilor de tineret, reglementează ordinea exploatării localurilor pentru tineret şi sportive subordonate Consiliului Raional Cahul;
     3.13 Organizează competiţii sportive, coordonează activitatea asociaţiilor sportive din teritoriu, asigură pregătirea şi participarea echipelor sportive la competiţiile raionale, republicane şi internaţionale;
     3.14 Informează mass-media, opinia publică despre realizarea şi desfăşurarea acţiunilor de tineret şi sportive din raion;
     3.15 Analizează situaţia în domeniul tineretului şi sportului în localităţile raionului şi propune Consiliului Raional Cahul soluţii şi planul de acţiuni necesare pentru ameliorarea situaţiei.

IV. Drepturile Serviciului

     4.1 Să solicite, în modul stabilit de legislaţie, de la întreprinderi, instituţii, organizaţii, informaţia ce vizează problemele tineretului şi sportului;
     4.2 Să antreneze, sub diferite forme organizatorice, reprezentanţi ai instituţiilor de stat, ai administrării locale la examinarea şi soluţionarea problemelor ce ţin de domeniul tineretului şi sportului;
     4.3 Să creeze comisii, grupuri de lucru pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunilor şi competiţiilor sportive, examinarea şi soluţionarea problemelor din viața socială a tinerilor;
     4.4 Să ia cunoştinţă de activitatea unor organizaţii, servicii, instituţii, întreprinderi în problemele ce ţin de competenţa Serviciului;
     4.5 Să elaboreze şi să asigure realizarea programelor de tineret şi sportive, iniţiate în comun cu diverse structuri de profil din raion;
     4.6 Să antreneze în bază de contract (perfectat în corespundere cu Codul Muncii) specialişti în domeniul elaborării şi realizării programelor sportive şi de tineret;
     4.7 Să înainteze spre examinare la şedinţele operative ale Aparatului Preşedintelui Raionului Cahul chestiuni ce ţin de problemele tineretului şi sportului;
     4.8 Să efectueze alte acţiuni prevăzute de legislaţia în vigoare.

V. Organizarea activităţii Serviciului

     5.1 Serviciul tineret şi sport se constituie prin decizia Consiliului Raional Cahul.
     5.2 Conform statelor de personal, Serviciul este constituit din şef şi  specialişti, ale căror sarcini de lucru se reglementează  prin obligaţiunile de serviciu.
     5.3 Regulamentul Serviciului, operarea modificărilor la el se aprobă prin decizia Consiliului Raional Cahul.
     5.4 Obligaţiunile de serviciu ale funcţionarilor Serviciului se elaborează de către şeful Serviciului, se coordonează de vicepreşedintele raionului de ramură şi se aprobă prin dispoziţia Preşedintelui Raionului Cahul.
     5.5 Şeful Serviciului este numit prin decizia Consiliului Raional Cahul, în baza concursului pentru ocuparea funcţiei publice.
     5.6 Specialiştii Serviciului sunt angajaţi prin ordinul şefului Serviciului, în baza concursului pentru ocuparea funcţiei publice.
     5.7 Activitatea Serviciului şi funcţionarilor se desfăşoară în conformitate cu programul lunar, aprobat de vicepreşedintele raionului de ramură, şi este în corespundere cu programele de activitate ale Consiliului Raional Cahul.
     5.8 Serviciul îşi coordonează activitatea cu vicepreşedintele raionului de ramură şi se subordonează Preşedintelui raionului Cahul.

VI. Dispoziţii finale

      6.1 Reorganizarea sau lichidarea Serviciului ţine de competenţa Consiliului Raional Cahul, în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
     6.2 Componenţa Serviciului este în conformitate cu statele de personal ale Aparatului Preşedintelui raionului Cahul, aprobate anual de către Consiliul Raional Cahul, la propunerea Preşedintelui raionului Cahul.