Home Secția cultură

Secția cultură

APROBAT
prin Decizia Consiliului Raional Cahul
nr.07/07-III din 23.12.2014

 R E G U L A M E N T U L
Secției Cultură a Consiliului Raional Cahul

 I. Dispoziţii generale

     1. Secţia Cultură (în continuare – Secţia) este organul care realizează politica statului şi raionului în domeniul culturii şi turismului în teritoriu şi îşi desfăşoară activitatea în corespundere cu legislaţia în vigoare, actele normative emise de Ministerul Culturii şi organele administraţiei publice locale şi prezentul Regulament.
     2. Secţia este subordonată Ministerului Culturii și Agenției Turismului – în domeniile metodologie şi politica culturii şi, respectiv,  turism; și Consiliului Raional – în domeniile administrare şi asigurare financiară.
     3. Secţia dispune de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova şi cu denumirea deplină a instituţiei, foaie cu antet în limba de stat, alte simboluri aprobate şi înregistrate conform legislaţiei.

II. Obiective de activitate

     4. Secţia realizează politica de stat în domeniul culturii şi turismului prin:
– elaborarea, în baza programelor de stat, a programelor raionale de dezvoltare şi ocrotire a culturii şi artei;
– promovarea specialiştilor de înaltă calificare în domeniu;
– asigurarea conservării şi valorificării creaţiei populare;
– asigurarea dezvoltării şi funcţionării eficiente a instituţiilor de cultură şi artă şi a satisfacerii intereselor spirituale ale populaţiei, indiferent de situaţia social-profesională, confesiune, originea etnică, apartenenţă politică.

     5. Principalele obiective de activitate ale Secţiei sunt:
– elaborarea concepţiei privind dezvoltarea culturii şi turismului în teritoriul raionului şi a programelor complexe de activităţi culturale şi de agrement;
– realizarea programelor de conservare şi dezvoltare a culturii şi artei în teritoriu prin organizarea diverselor activităţi culturale: festivaluri, concursuri, acţiuni de conservare şi valorificare a creaţiei populare, treceri în revistă a formaţiilor artistice de amatori, expoziţii de artă plastică şi de creaţii ale meşterilor populari etc.;
– asigurarea condiţiilor necesare pentru libera manifestare a talentului; evaluarea operelor de cultură şi artă, libertatea creaţiei şi inviolabilitatea ei;
– promovarea politicii de ocrotire, conservare şi valorificare a patrimoniului cultural naţional, de salvgardare a monumentelor, ansamblurilor muzeistice şi siturilor din teritoriu;
– asigurarea aplicării în teritoriu a strategiei privind identificarea, protecţia, conservarea, restaurarea şi valorificarea monumentelor istorice; aplicarea normelor sistemului naţional de evidenţă a bunurilor culturale; operarea modificărilor ce ţin de destinaţia monumentelor istorice şi transferul dreptului de proprietate; controlarea periodică a stării de conservare şi securitate a monumentelor istorice şi elaborarea de comun acord cu organele competente, a măsurilor necesare în acest domeniu; colaborarea directă cu organele administraţiei publice locale la elaborarea programelor de dezvoltare a localităţilor, precum şi a programelor de amenajare a teritoriului, în care sunt edificate monumente istorice;
– promovarea turismului pe plan naţional şi internaţional, dezvoltarea patrimoniului naţional ca valoare turistică;
– perfecţionarea managementului turistic şi ridicarea nivelului serviciului turistic;
– asigurarea funcţionării mecanismului de afirmare a talentelor autentice, de selectare a valorilor culturale şi de includere a lor în circuitul naţional şi universal; întreprinderea măsurilor de susţinere a copiilor dotaţi, orfani şi din familii puţin asigurate;
– coordonarea activităţii instituţiilor de cultură (palate de cultură, centre de cultură, case şi cămine de cultură, biblioteci, instituţii de învăţământ artistic, cinematografe, complexe muzeale şi muzee etc.), indiferent de apartenenţa departamentală; stabilirea relaţiilor de colaborare în domeniul culturii;
– organizarea participării instituţiilor şi formaţiilor artistice, interpreţilor, meşterilor populari la festivaluri, concursuri, expoziţii, seminare, simpozioane, conferinţe republicane şi internaţionale;
– supravegherea promovării politicii naţionale unice în activitatea bibliotecilor din raion, conducerea profesională; reglementarea şi asigurarea controlului respectării legislaţiei în domeniul biblioteconomiei;
– examinarea şi aprobarea programelor de activitate, a raporturilor anuale ale instituţiilor de cultură subordonate; acordarea asistenţei metodice şi practice tuturor instituţiilor de cultură, indiferent de apartenenţa lor departamentală;
– asigurarea controlului realizării programelor de activitate ale instituţiilor de cultură subordonate, al îndeplinirii de către acestea a hotărârilor Guvernului, ordinelor şi dispoziţiilor Ministerului Culturii şi Agenției Turismului, ale organelor administraţiei publice locale;
– prezentarea la Ministerul Culturii, la Agenția Turismului şi la Consiliul Raional a raportului anual cu privire la activitatea sa şi a reţelei instituţiilor subordonate, a informaţiilor cu privire la activitatea instituţiilor de cultură.

III. Organizarea activităţii Secţiei

     6. Secţia Cultură este condusă de şeful secţiei, numit şi eliberat din funcţie în conformitate cu legislaţia în vigoare.
     7. Secţia propune spre aprobare Consiliului Raional, luând ca bază statele tip, aprobate de Guvern, organigrame şi statele de personal din aparatul secţiei şi din instituţiile de cultură de nivel raional din subordine.
     8. Secţia coordonează cu primăriile angajarea personalului în instituţiile de cultură din teritoriu, stabileşte categoriile de salarizare, condiţiile de premiere, aplică măsuri disciplinare în conformitate cu legislaţia în vigoare.
     9. Şeful secţiei este numit în bază de concurs şi eliberat din funcţie de către Consiliul Raional.
     10. În subordinea Secției Cultură a raionului Cahul se află Biblioteca raională „Andrei Ciurunga” din Cahul.
   10.1. Directorul Bibliotecii raionale „Andrei Ciurunga” Cahul este numit și eliberat din funcție de către șeful Secției Cultură, în conformitate cu legislația în vigoare.
11. Şeful Secţiei:
– angajează, în baza cerinţelor din fişa postului personalul aparatului secţiei şi conducătorii instituţiilor subordonate de nivel raional;
– stabileşte competenţa şi responsabilitatea angajaţilor secţiei, conducătorilor organizaţiilor din subordine, în baza cerinţelor şi obligaţiunilor funcţionale elaborate de Ministerul Culturii.
– asigură atestarea lucrătorilor din domeniul culturii, aprobă decizia comisiei de atestare;
– elaborează pronosticul personalului scriptic conform necesităţilor de specialişti în domeniu;
– reprezintă Secţia în organele administrative, juridice şi în organizaţii obşteşti, încheie contracte de muncă şi colaborare culturală cu persoane juridice şi fizice;
– emite ordine şi dispoziţii, elaborează acte normative în limitele competenţei sale;
– asigură respectarea prevederilor legislaţiei;
– poartă răspundere pentru utilizarea eficientă a mijloacelor financiare bugetare şi extrabugetare.

V. Colaborarea cu alte instituţii şi organizaţii

     12. Secţia programează aprovizionarea şi coordonează cu organele administraţiei publice locale şi alte instituţii procurarea instrumentelor muzicale, a costumelor naţionale, a mijloacelor tehnice de sonorizare, a mobilierului, transportului auto cu destinaţie specială şi a utilajului tehnic necesar instituţiilor de cultură, efectuează controlul utilizării acestora.
     13. Secţia stabileşte relaţii culturale cu organisme similare din republică şi străinătate, asigură participarea reprezentanţilor din instituţiile de cultură subordonate la activităţile programate în cadrul schimburilor culturale.
     14. Secţia asigură în teritoriu condiţii adecvate pentru dezvoltarea artei şi culturii tuturor minorităţilor etnice conlocuitoare.

VI. Finanţarea Secţiei

     15. Secţia este finanţată din mijloace bugetare şi venituri obţinute din diverse activităţi culturale, prestări servicii, sponsorizări, alte surse ce nu contravin legislaţiei. Utilizarea mijloacelor respective se efectuează conform legislaţiei în vigoare.
     16. Secţia elaborează şi propune spre aprobare Consiliului Raional proiectul de buget al secţiei şi, în caz de necesitate, intervine cu propuneri privind finanţarea suplimentară a acţiunilor concrete, exercită controlul asupra utilizării mijloacelor financiare conform destinaţiei.

VII. Atribuţiile
Şef Secţie Cultură

     Calificarea necesară: studii superioare în domeniu, cunoaşterea specificului funcţionării structurilor din domeniu, cunoaşterea legilor şi a actelor normative de specialitate, capacităţi manageriale, posedarea limbii de stat.
     Relaţii: este subordonat Ministerului Culturii și Agenției Turismului în plan logistic şi Consiliului Raional în problemele organizatorico-financiare, dirijează activitatea instituţiilor de cultură din raion, este preşedintele Comisiei de atestare şi concurs, activează conform Regulamentului Secţiei cultură şi în baza fişei postului.
     Atribuţii, sarcini:
– realizează politica statului în domeniul culturii pe teritoriul raionului;
– asigură elaborarea şi realizarea programelor raionale de dezvoltare şi ocrotire a culturii şi artei;
– asigură evidenţa reţelei instituţiilor de cultură din raion şi prezintă informaţii referitor la activitatea lor;
– asigură promovarea cadrelor de înaltă calificare în instituţiile de cultură din teritoriul raionului;
– studiază aspectele şi tendinţele dezvoltării culturii în vederea elaborării strategiei culturale de perspectivă în teritoriu;
– acordă asistenţă de specialitate caselor şi căminelor culturale din teritoriu şi asigură controlul realizării programelor de activitate ale lor;
– coordonează cu organele de resort în vederea asigurării condiţiilor de activitate şi de creaţie ale instituţiilor de cultură din teritoriu şi ale formaţiilor artistice de amatori;
– asigură colaborarea cu presa, radioul şi TV în vederea propagării activităţii culturale din raion;
– asigură respectarea disciplinei muncii şi a obligaţiunilor funcţionale ale specialiştilor;
– prezintă Ministerului Culturii, Agenției Turismului şi Consiliului Raional programele de activitate curentă şi de perspectivă ale Secţiei, raporturi trimestriale şi anuale despre realizarea lor.

 Specialist superior  în domeniile învăţământ artistic,
activitate artistică de amatori și creaţie populară.

     Calificarea necesară: studii superioare în domeniu, cunoaşterea legilor şi a actelor normative de specialitate, capacităţi manageriale, posedarea limbii de stat.
     Relaţii: este subordonat şefului Secţiei, activează conform regulamentului Secţiei Cultură şi în baza fişei postului.
     Atribuţii, sarcini:
– patronează activitatea instituţiilor extraşcolare de învăţământ artistic şi a colectivelor artistice de amatori;
– coordonează activitatea şcolilor cu profil artistic în vederea susţinerii şi promovării tinerelor talente;
– asigură instituţiile de profil cu informaţia curentă despre cadrul juridic de specialitate, ordine, hotărâri şi dispoziţii ale organelor ierarhic superiore;
– asigură participarea copiilor dotaţi la concursuri şi expoziţii raionale, naţionale şi internaţionale;
– organizează atestarea cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ extraşcolar;
– efectuează atestarea formaţiilor artistice la manifestări artistice de nivel raional, republican şi internaţional;
– prezintă raportul anual şi informaţii ce ţin de activitatea instituţiilor extraşcolare de învăţământ artistic şi a colectivelor artistice de amatori.

 Specialist superior în domeniul turismului

     Calificări necesare: studii superioare. Cunoştinţe generale din diferite domenii,  cunoaşterea legilor şi a actelor normative de specialitate, capacităţi manageriale, posedarea limbii de stat, abilităţi de comunicare şi de executare.
     Relaţii: este subordonat şefului secţiei, coordonează activitatea muzeelor din raion şi ţine la evidenţă valorile turistice din raion.
     Atribuţii, sarcini:
– elaborează şi implementează strategia de dezvoltare a turismului în raionul Cahul;
– întocmește o bază de date cu agenţii economici din raionul Cahul implicaţi în turism şi cu punctele de atracţie turistică din raion;
– organizează şi participă la târguri şi expoziţii naţionale şi internaţionale de turism;
– atrage programe şi finanţări în vederea creşterii calităţii turismului din raionul Cahul;
– stimulează înfiinţarea de centre de informare turistică în localităţile cu activitate turistică;
– iniţiază şi desfăşoară proiecte în domeniul turismului;
– promovează schimbul de date, informaţii, publicaţii, specialişti, cooperarea cu asociaţii și organisme similare de profil din ţară şi străinătate;
– creează parteneriate cu asociaţii din ţară şi străinătate;
– organizează şi desfăşoară activităţi de promovare a turismului din raion;
– iniţiază şi desfăşoară programe atractive şi utile în domeniul turismului;
– organizează mese rotunde, seminarii, conferinţe;
– colaborează cu agenţii de turism naţionale, regionale şi afiliate şi alte organizaţii pentru promovarea raionului Cahul, ca obiectiv turistic;
– concepe şi distribuie materiale promoţionale, broşuri, pliante, ghiduri turistice;
– creează şi asigură distribuirea calendarului şi programului de evenimente socio-culturale, tradiţionale specifice zonei.

 Specialist metodist în domeniul bibliotecilor

     Calificări necesare: Studii superioare, cunoaşterea legilor şi a actelor normative de  specialitate, capacităţi manageriale, abilităţi de comunicare şi de executare.
     Relaţii: este subordonat şefului serviciului cultură; coordonează activitatea bibliotecilor din raion.
     Atribuţii, sarcini:
– asigură respectarea şi aplicarea legislaţiei în vigoare în domeniul biblioteconomie;
– fundamentează şi propune autorităţilor publice locale programe de activităţi şi cheltuieli necesare pentru compeletarea şi valorificarea colecţiilor de bibliotecă;
– coordonează activitatea bibliotecilor în domeniile: dezvoltarea şi comunicarea colecţiilor de bibliotecă, controlul bibliografic local şi elaborarea bibliografiilor locale, difuzarea culturală, relaţii cu publicul, automatizare şi informatizare, instruirea personalului; cercetare ştiinţifică, completare,organizare a expoziţiilor, publicaţii ştiinţifice;
– îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin acte normative specifice domeniului.