Home Regulamentul de constituire și funcționare

Regulamentul de constituire și funcționare

                                                                                   Aprobat
prin Decizia Consiliului Raional Cahul
nr. 02/05-V din 02.06.2020

REGULAMENTUL
PRIVIND CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA
CONSILIULUI RAIONAL CAHUL

TITLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

 1. Prezentul Regulament privind constituirea şi funcţionarea Consiliului Raional Cahul (în continuare Regulament) stabileşte şi reglementează modul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Cahul (în continuare Consiliul Raional).
 2. Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru consilierii raionali, pentru președintele raionului Cahul, vicepreședinții raionului, secretarul Consiliului Raional şi conducătorii subdiviziunilor structurale ale autorităţilor administraţiei publice raionale, întreprinderilor municipale.
 3. Consiliul Raional este autoritatea reprezentativă şi deliberativă a populaţiei raionului Cahul, care beneficiază de autonomie decizională, organizaţională, gestionară şi financiară, cu drept de iniţiativă în tot ceea ce priveşte administrarea treburilor publice în teritoriul raionului Cahul, exercitându-şi, în condiţiile legii, autoritatea în limitele teritoriului administrat.
 4. Consiliul Raional este compus din 35 de consilieri aleşi în condiţiile Codului Electoral, prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat al locuitorilor raionului.
 5. Consiliul Raional se constituie şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii şi consultării cetăţenilor, în conformitate cu prevederile Cartei Europene a Autonomiei Locale 15.10.85, ratificată prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.1253/1997, Constituţiei Republicii Moldova, Legii cu privire la administraţia publică locală nr.436/2006, Legii privind aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr.457/2003, Legii privind statutul alesului local nr.768/2000, Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239/2008, Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158/2008, precum şi cu alte reglementări legale în vigoare ce vizează activitatea autorităţilor publice locale şi a aleşilor locali şi reglementează modul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Cahul.

 TITLUL II
CONSTITUIREA  CONSILIULUI RAIONAL CAHUL
Capitolul  I
MODUL  DE  CONSTITUIRE  A  CONSILIULUI

 1. Consiliul Raional îşi exercită mandatul de la data declarării ca legal constituit pînă la data constituirii legale a consiliului nou-ales.
 2. Mandatul consiliului raional poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă.
 3. Prima şedinţă (de constituire) a Consiliului Raional Cahul se convoacă, prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale, în condiţiile Legii privind administraţia publică locală 436-XVI din 28.12.2006, în termen de 20 de zile de la data validării mandatelor de consilier.
 4. Consiliul Raional este legal constituit dacă sînt validate mandatele a cel puţin două treimi din numărul de consilieri.
 5. Şedinţa de constituire a Consiliului Raional este deliberativă dacă la ea participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care nu poate fi asigurată această majoritate, şedinţa se va ţine peste 3 zile calendaristice, respectîndu-se aceleaşi condiţii. Dacă nici la a doua convocare şedinţa nu este deliberativă, se va proceda la o nouă convocare, peste 3 zile calendaristice. La această nouă, a treia, convocare, şedinţa va fi deliberativă dacă se va asigura prezenţa majorităţii consilierilor aleşi. În situaţia în care, din cauza absenţei nemotivate a consilierilor, consiliul nu se va putea întruni nici la ultima convocare, el se consideră dizolvat de drept.
 6. La şedinţa de constituire se dezbat doar chestiunile incluse pe ordinea de zi referitoare la:
 7. aducerea la cunoştinţă a hotărîrii privind atribuirea mandatelor de consilier şi înmînarea legitimaţiilor de consilier de către reprezentantul Comisiei Electorale Centrale;
 8. iniţierea constituirii fracţiunilor, a alianţelor, a blocurilor;
 9. iniţierea constituirii comisiilor consultative de specialitate.
 10. Lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în vîrstă consilier dintre cei prezenţi la şedinţă, asistat de unul sau 2 dintre cei mai tineri consilieri dintre cei prezenţi.
 11. Ulterior, Consiliul Raional formează organele sale de lucru (fracţiuni şi comisii consultative de specialitate).
 12. La prima şedinţă (de constituire) a Consiliului Raional participă şi reprezentantul Comisiei Electorale Centrale, care aduce la cunoştinţa consilierilor hotărîrea instanţei judecătoreşti privind legalitatea alegerilor din circumscripţia raională şi rezultatele validării mandatelor consilierilor şi le înmînează legitimaţiile.
 13. După constituirea legală a Consiliului Raional, consilierii formează fracţiuni, alianţe, blocuri.
 14. Fracţiunea constă din cel puţin 3 consilieri. Fracţiunile se constituie, de regulă, la prima şedinţă (de constituire) a consiliului, în bază de liste ale partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale. Constituirea fracţiunii se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal şi declaraţia cu privire la constituirea fracţiunii se transmit preşedintelui şedinţei pentru a fi anexate la procesul-verbal al şedinţei consiliului.
 15. Consilierii din partea partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale care nu au întrunit numărul necesar pentru a constitui o fracţiune, precum şi consilierii independenţi se pot reuni pentru a constitui o fracţiune sau se pot afilia altor fracţiuni.
 16. Fracţiunile constituite îşi aleg organele de conducere sau conducătorii.
 17. Alianţele şi blocurile se constituie din mai multe fracţiuni şi din consilierii independenţi, după constituirea fracţiunilor. Constituirea alianţelor şi blocurilor se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal şi declaraţia cu privire la constituirea alianţei sau blocului se anexează la procesul-verbal al şedinţei consiliului în cadrul căreia este anunţată constituirea acestora.
 18. Orice modificare intervenită în componenţa nominală a fracţiunii se aduce la cunoştinţă Consiliului Raional în şedinţă.
 19. Fracţiunea se consideră dizolvată de drept dacă numărul membrilor acesteia rămâne mai mic de trei sau dacă fracţiunea prezintă o declaraţie în acest sens.
 20. Fracţiunile au dreptul să facă propuneri pentru:
  • nominalizarea, alegerea reprezentanţilor acestora în comisiile consultative de specialitate, ţinându-se cont de reprezentarea lor proporţională în Consiliul Raional, precum şi pentru revocarea acestora;
  • crearea grupurilor de lucru şi de experţi pe diferite domenii de activitate;
  • ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Raional;
  • programul de activitate al Consiliului Raional;
  • organizarea dezbaterilor publice asupra unor proiecte de decizie, în vederea asigurării transparenţei decizionale.
 21. Secretarul Consiliului Raional acordă ajutor consilierilor raionali şi comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului Raional în realizarea activităţii acestora, conform cerinţelor legislaţiei în vigoare.
 22. Consiliul Raional alege, din rîndul consilierilor, preşedintele raionului, la propunerea a cel puţin o treime din consilierii aleşi, cu votul majorităţii consilierilor aleşi. În cazul în care candidatura propusă nu întruneşte votul majorităţii consilierilor aleşi, în termen de 8 zile se convoacă o nouă şedinţă în vederea efectuării votării repetate. Dacă şi după votarea repetată nici una din candidaturile propuse nu întruneşte votul majorităţii consilierilor aleşi, în termen de 3 zile se organizează o votare suplimentară, în urma căreia se consideră ales candidatul care întruneşte cel mai mare număr de voturi.
 23. Preşedintele raionului este asistat de vicepreşedinţi. Numărul vicepreşedinţilor se stabileşte de Consiliul Raional, la propunerea preşedintelui raionului.
 24. Vicepreşedinţii raionului se aleg de Consiliul Raional, la propunerea preşedintelui raionului, conform procedurii prevăzute la pct.24.
 25. În funcția de vicepreședinte poate fi aleasă orice persoană, inclusiv din rîndul consilierilor.
 26. Candidaturile pentru funcţia de vicepreşedinte al raionului se propun de preşedintele raionului, după consultarea fracţiunilor.
 27. Alegerea vicepreşedinţilor raionului se face, la decizia Consiliului, prin votul majorităţii consilierilor aleşi.
 28. Consiliul Raional îl poate elibera din funcţie pe preşedintele raionului înainte de termen, cu votul a două treimi din numărul consilierilor aleşi, la propunerea a cel puţin o treime din consilierii aleşi.
 29. Vicepreşedintele raionului poate fi eliberat din funcţie înainte de termen, cu votul majorităţii consilierilor aleşi, la propunerea preşedintelui raionului sau a unei treimi din consilierii aleşi.
 30. Preşedintele şi vicepreşedintele raionului îşi prezintă demisia în faţa Consiliului Raional.
 31. Mandatul preşedintelui şi cel al vicepreşedintelui raionului încetează odată cu mandatul Consiliului Raional.
 32. În cazul în care mandatul consiliului raional încetează înainte de termen, preşedintele şi vicepreşedinții raionului îşi exercită atribuţiile şi soluţionează problemele curente ale raionului pînă la alegerea de către Consiliul Raional nou-constituit a unui alt preşedinte al raionului.
 33. Secretarul Consiliului Raional este numit de Consiliu, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă, în temeiul concluziei comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de secretar, la prima şedinţă a Consiliului, după anunţarea rezultatelor concursului organizat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Aceste prevederi se aplică numai în cazul în care funcţia de secretar este vacantă. Vacanţa intervine în cazul încetării raporturilor de serviciu ale secretarului Consiliului, conform Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

 1. Şefii de direcţii, secţii şi servicii din subordinea Consiliului Raional sunt desemnaţi prin decizie a Consiliului, adoptată cu votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă, din rîndurile persoanelor care au cîştigat concursul pentru ocuparea funcţiei vacante respective, organizat de comisia de concurs în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Vacanţa intervine în cazul încetării raporturilor de serviciu ale şefului direcţiei, secţiei, serviciului din subordinea Consiliului, conform Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

 1. Şefii serviciilor publice raionale, de întreprinderi municipale sunt desemnaţi de Consiliul Raional la propunerea preşedintelui raionului.

Destituirea din funcţie a conducătorilor nominalizaţi se face de Consiliu la propunerea preşedintelui raionului sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor aleşi, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, în temeiurile şi modul  stabilit de legislaţie.

 1. Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de conducere din subordinea Consiliului se constituie de către Consiliul Raional, în baza Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat de Guvern.

Capitolul  II
CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA
COMISIILOR CONSULTATIVE
DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI

 1. După constituire, Consiliul Raional formează comisiile consultative de specialitate pentru principalele domenii de activitate.
 2. Comisiile consultative de specialitate sunt structuri de lucru ale Consiliului Raional şi sunt menite să asigure eficienţa activităţii acestuia. Comisiile de specialitate poartă răspundere în faţa Consiliului şi sînt subordonate acestuia.
 3. Domeniile de activitate în care se formează comisii de specialitate, denumirea acestora şi numărul de membri, care întotdeauna trebuie să fie impar, se stabilesc de către Consiliul Raional, în funcţie de specificul şi necesităţile raionului Cahul. La decizia Consiliului, comisia poate fi formată pentru mai multe domenii de activitate.
 4. Comisiile consultative de specialitate se formează pe întreaga durată a mandatului Consiliului Raional. Membri ai acestora pot fi doar consilierii raionali. Activitatea în cadrul comisiilor nu este remunerată.
 5. Numărul locurilor care revin fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către Consiliul Raional,  în funcţie de ponderea acestora în cadrul Consiliului.
 6. Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare fracţiune, iar a consilierilor independenţi – de către Consiliu, avîndu-se în vedere, de regulă, pregătirea lor profesională şi domeniul de activitate a comisiei.
 7. Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin vot deschis al majorităţii membrilor săi, preşedintele şi secretarul său.
 8. Şedinţa comisiei de specialitate se convoacă de preşedintele acesteia, iar în absenţa lui – de secretarul comisiei. Comisiile se convoacă, ori de cîte ori este necesar, la decizia preşedintelui comisiei.

Şedinţa comisiei este deliberativă dacă la ea sunt prezenţi majoritatea membrilor comisiei.

Şedinţele comisiei sunt publice. Data ora și locul unde se va desfășura ședința  comisiei și ordinea de zi a acesteia sunt anunțate de Aparatul președintelui în prealabil, cu cel puțin 3 zile lucrătoare.

La şedinţa comisiei pot fi prezenţi, fără drept de vot, consilierii care nu sînt membri ai acestei comisii.

Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul Aparatului preşedintelui raionului sau din afara acestuia. La şedinţele comisiei au dreptul să participe şi consilierii ale căror propuneri fac obiectul lucrărilor comisiei.

 1. Membrii comisiei de specialitate sunt înştiinţaţi despre şedinţa acesteia de către preşedintele şi/sau secretarul comisiei, cu asistenţa secretarului Consiliului.
 2. În exercitarea atribuţiilor, comisia de specialitate adoptă decizii cu votul deschis al majorităţii membrilor săi.
 3. Comisia de specialitate are următoarele atribuţii principale:
 4. identifică şi examinează problemele din domeniul ei de activitate care necesită soluţionare de către Consiliu;
 5. analizează proiectele de decizii ale Consiliului şi prognozează consecinţele realizării acestora;
 6. întocmeşte avize asupra proiectelor de decizii privind problemele examinate, pe care le prezintă Consiliului;
 7. participă la procesul de consultare publică a proiectelor de acte normative elaborate de autoritățile publice rationale;
 8. se pronunţă asupra altor chestiuni remise comisiei spre avizare de către Consiliul Raional.
 9. Comisia de specialitate îndeplineşte şi alte atribuţii date prin decizie a Consiliului, dacă acestea ţin de domeniul de activitate a comisiei.
 10. Preşedintele comisiei de specialitate exercită următoarele atribuţii principale:
 11. a) reprezintă comisia în raporturile cu Consiliul Raional şi cu celelalte comisii consultative de specialitate;
 12. b) convoacă şi conduce şedinţele acesteia;
 13. c) propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane interesate, dacă este necesar;
 14. d) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;
 15. e) anunţă rezultatul votării în cadrul comisiei, pe baza datelor comunicate de secretarul comisiei;
 16. f) semnează avizele, procesele-verbale ale şedinţelor şi corespondenţa comisiei;
 17. g) informează Consiliul Raional despre avizul comisiei consultative de specialitate asupra proiectelor de decizie supuse dezbaterii. Susţine în şedinţele  Consiliului avizele formulate de comisie.

Preşedintele comisiei exercită şi alte atribuţii referitoare la asigurarea organizatorică a activităţii comisiei, stabilite de Consiliul Raional.

 1. Secretarul comisiei de specialitate exercită următoarele atribuţii principale:
  1. asistă preşedintele comisiei în asigurarea organizatorică a şedinţelor comisiei;
  2. face apelul nominal şi ţine evidenţa prezenţei la şedinţe a membrilor comisiei;
  3. numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei decizii şi asupra rezultatelor votării;
  4. asigură redactarea avizelor, proceselor-verbale şi altor documente emise de comisia respectivă;
  5. în lipsa preşedintelui comisiei, conduce şedinţele acesteia;
  6. exercită şi alte atribuţii privind asigurarea activităţii comisiei, la solicitarea membrilor comisiei sau a preşedintelui acesteia.
 2. Ordinea de zi a şedinţei comisiei de specialitate se aprobă de membrii comisiei, la propunerea preşedintelui acesteia. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme suplimentare numai pînă la începerea şedinţei comisiei.
 3. În caz de necesitate, unele proiecte de decizii pot fi examinate în cadrul unei şedinţe comune a câtorva comisii consultative de specialitate.
 4. Deciziile (avizele) comisiilor consultative de specialitate au un caracter de recomandare pentru Consiliul Raional şi conţinutul acestora poate avea următoarele formulări:
 • Se aprobă avizul pozitiv la proiectul de decizie examinat şi se propune Consiliului Raional spre examinare şi aprobare;
 • Se aprobă avizul pozitiv la proiectul de decizie examinat şi se propune Consiliului Raional spre examinare şi aprobare, ţinându-se cont de amendamentele propuse;
 • Se aprobă avizul negativ la proiectul de decizie examinat şi se propune Consiliului Raional să respingă proiectul de decizie respectiv;
 • Se propune Consiliului Raional pentru examinare şi adoptare o nouă redacţie a proiectului de decizie.
 1. Prezenţa membrilor comisiei de specialitate la şedinţele acesteia este obligatorie. În caz de absenţă a consilierului fără motive întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale comisiei, preşedintele comisiei poate aplica acestuia sancţiunile ce ţin de competenţa sa  sau poate propune consiliului aplicarea altor sancţiuni prevăzute în regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, inclusiv excluderea consilierului din componenţa comisiei. Absenţa consilierului, precum şi sancţiunile propuse de preşedintele comisiei, se consemnează în procesele-verbale ale şedinţelor respective ale comisiei.
 2. Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează de către secretarul comisiei în procese-verbale. După încheierea şedinţei, procesul-verbal este semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei.

Preşedintele comisiei poate permite ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă.

TITLUL III
DOMENIILE DE ACTIVITATE ŞI COMPETENŢELE
 CONSILIULUI  RAIONAL CAHUL

Capitolul I
DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE CONSILIULUI RAIONAL

 1. Consiliul Raional are următoarele domenii proprii de activitate, stabilite prin Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435/2006:
 2. a) administrarea bunurilor din domeniile public şi privat ale raionului;
 3. b) planificarea şi administrarea lucrărilor de construcţie, întreţinere şi gestionare a unor obiective publice de interes raional;
 4. c) construcţia, administrarea şi repararea drumurilor de interes raional, precum şi a infrastructurii rutiere;
 5. d) organizarea transportului auto de călători, administrarea autogărilor şi staţiilor auto de interes raional;
 6. e) stabilirea unui cadru general pentru amenajarea teritoriului la nivel de raion şi protecţia pădurilor de interes raional;
 7. f) susţinerea şi stimularea iniţiativelor privind dezvoltarea economică a unităţii administrativ-teritoriale;
 8. g) elaborarea şi implementarea proiectelor de construcţie a gazoductelor interurbane (inclusiv a gazoductelor de presiune medie), a altor obiective termoenergetice cu destinaţie locală;

g1) întreţinerea şcolilor primare şi şcolilor primare-grădiniţe, gimnaziilor şi liceelor, instituţiilor de învăţămînt secundar profesional, şcolilor-internat şi gimnaziilor-internat cu regim special, altor instituţii din domeniul învăţămîntului care deservesc populaţia raionului respectiv, precum şi activitatea metodică, alte activităţi din domeniu;

 1. h) administrarea instituţiilor de cultură, turism şi sport de interes raional, alte activităţi cu caracter cultural şi sportiv de interes raional;
 2. i) administrarea întreprinderilor municipale de interes raional;
 3. j) administrarea unităţilor de asistenţă socială de interes raional;
 4. k) dezvoltarea şi gestionarea serviciilor sociale comunitare pentru categoriile social-vulnerabile, monitorizarea calităţii serviciilor sociale;
 5. l) contribuirea, în condiţiile legii, la protejarea patrimoniului cultural şi a monumentelor de for public de pe teritoriul administrat;
 6. m) asigurarea accesului populației la serviciile de bibliotecă pe teritoriul administrat, în limita competențelor atribuite de Legea nr. 160/2017 cu privire la biblioteci.
 7. Consiliul Raional, în limitele legii, dispune de libertate deplină de acţiune în reglementarea şi gestionarea oricărei chestiuni de interes raional care nu este exclusă din competenţa sa şi nu este atribuită unei alte autorităţi. Alte competenţe proprii Consiliului Raional pot fi atribuite acestuia numai prin lege.

Capitolul II
COMPETENŢELE CONSILIULUI RAIONAL

 1. Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea stabilite la art.4 alin.(2) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435/2006 și 43 din Legea privind administraţia publică locală  nr. 436/ 2006, Consiliul Raional realizează în teritoriul administrat următoarele competenţe de bază:
 2. a) aprobă organigrama şi statele de personal ale Aparatului preşedintelui raionului, ale direcţiilor şi ale altor subdiviziuni subordonate Consiliului Raional;
 3. b) aprobă decizia bugetară anuală, precum şi deciziile privind modificarea bugetului raional;

b1) decide asupra constituirii fondului de rezervă şi aprobă regulamentul privind modul de utilizare a acestuia;

b2) decide angajarea sau acordarea împrumuturilor în/din contul bugetului raional, precum şi privind aplicarea altor instrumente financiare conform cadrului legal;

b3) audiază raportul semianual privind executarea bugetului raional şi aprobă raportul anual privind executarea bugetului raional;

 1. c) decide privind administrarea bunurilor domeniilor public şi privat ale raionului;
 2. d) decide, în condițiile legii, în privința actelor juridice de administrare privind bunurile domeniului public al raionului, precum și serviciile publice de interes raional;

d1) decide, în condițiile legii, schimbarea destinației terenurilor proprietate a raionului;

 1. e) decide, în condițiile legii, în privința actelor juridice de administrare sau de dispoziție privind bunurile domeniului privat al raionului;
 2. g) decide asupra lucrărilor de proiectare, construcţie, întreţinere şi modernizare a drumurilor, podurilor, fondului locativ în condiţiile Legii cu privire la locuinţe, precum şi altor obiective din domeniul economic, social, medical, comunal şi de agrement de interes raional;
 3. h) decide punerea la evidenţă a persoanelor socialmente vulnerabile care au nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor locative în conformitate cu Legea cu privire la locuinţe;
 4. i) decide, în condiţiile legii şi în limitele competenţei sale, organizarea serviciilor publice de interes raional şi/sau regional şi aprobă tarifele la serviciile cu plată prestate de acestea;
 5. j) aprobă strategii, prognoze, planuri şi programe de dezvoltare social-economică a raionului, programe de refacere şi protecţie a mediului înconjurător, programe de utilizare a forţei de muncă în teritoriu, monitorizează realizarea acestora;

j1) aprobă programe de dezvoltare a serviciilor sociale, conform necesităţilor raionului, şi identifică sursele financiare necesare;

j2) decide, în condițiile legii, finanțarea și aprobarea documentației de urbanism și amenajare a teritoriului;

 1. k) alege, din rîndul consilierilor, președintele raionului;
 2. l) alege, la propunerea preşedintelui raionului, vicepreşedinţii şi îi eliberează din funcţie, în condiţiile prezentei legi;
 3. m) desemnează reprezentantul său în instanţa de judecată în litigiile privind legalitatea deciziilor adoptate şi în cele care rezultă din raporturile cu alte autorităţi publice;
 4. n) numeşte, pe bază de concurs desfăşurat conform legislaţiei în vigoare, secretarul Consiliului Raional şi conducătorii instituţiilor şi subdiviziunilor din subordine;
 5. o) aprobă regulamentul Consiliului Raional;
 6. p) decide sau, după caz, propune înfiinţarea, în condiţiile legii, de instituţii publice şi întreprinderi de interes raional, precum şi participarea la fondarea societăţilor comerciale;
 7. q) aprobă, în condiţiile legii, norme specifice pentru structurile autonome şi pentru instituţiile publice pe care le înfiinţează;
 8. r) decide înfiinţarea, reorganizarea şi lichidarea instituţiilor social-culturale de interes raional şi asigură buna lor funcţionare, în limita alocaţiilor prevăzute la bugetul respectiv;

r1) contribuie, în condiţiile legii, la protejarea patrimoniului cultural imobil (monumente arheologice, monumente de istorie şi cultură), a patrimoniului cultural imaterial şi mobil, a monumentelor de for public, a rezervaţiilor culturale şi naturale, situate pe teritoriul administrat;

r2) asigură, susține și dezvoltă serviciile de bibliotecă pe teritoriul administrat prin realizarea competențelor atribuite de Legea nr. 160/2017 cu privire la biblioteci;

 1. s) decide organizarea şi desfăşurarea de activităţi ştiinţifice, instructiv-educative, cultural-educative, sportive şi de tineret, de interes raional;

s1) aprobă programe şi decide cu privire la organizarea campaniilor de informare în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi; desemnează, în condiţiile legii, unitatea gender locală; examinează rapoarte despre situaţia în domeniu şi adoptă decizii pe marginea lor; examinează plîngerile persoanelor care se consideră victime ale discriminării;

 1. t) decide, în condiţiile legii, asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, inclusiv cooperarea transfrontalieră, pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public, promovarea şi protejarea intereselor autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi colaborarea cu agenţi economici şi asociaţii obşteşti din ţară şi din străinătate, în scopul realizării unor acţiuni sau lucrări de interes comun;

t1) decide, în condițiile legii, înaintarea sesizărilor la Curtea Constituțională;

 1. u) aprobă simbolica raionului.
 2. v) dispune consultarea publică, în conformitate cu legea, a proiectelor de decizii în problemele de interes local care pot avea impact economic, de mediu şi social (asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice), precum şi în alte probleme care preocupă populaţia sau o parte din populaţia unităţii administrativ-teritoriale.
 3. Consiliul Raional poate realiza şi alte competenţe în condiţiile legii, cu condiţia asigurării surselor de finanţare pentru acoperirea integrală a costurilor realizării lor.

TITLUL  IV
ŞEDINŢELE CONSILIULUI RAIONAL

Capitolul  I
ATRIBUŢIILE PREŞEDINTELUI ŞEDINŢEI
ŞI ALE SECRETARULUI CONSILIULUI

 1. Şedinţa Consiliului Raional este deschisă de preşedintele raionului şi începe cu onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova şi intonarea Imnului Republicii Moldova. Apoi Consiliul Raional alege, prin vot deschis, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, pentru durata unei şedinţe, un preşedinte care o prezidează, asistat de secretarul Consiliului. Rezultatul alegerii preşedintelui şedinţei se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

În fiecare şedinţă, Consiliul Raional desemnează un consilier din cei prezenţi, care semnează deciziile Consiliului în cazul în care preşedintele şedinţei se află în imposibilitatea de a le semna.

 1. Propunerile privind candidaturile pentru funcţia de preşedinte de şedinţă pot fi înaintate din partea fracţiunilor şi consilierilor raionali neafiliaţi. Dacă a fost votată o candidatură pentru funcţia de preşedinte de şedinţă, celelalte candidaturi propuse se consideră respinse fără a mai fi supuse votului.
 2. Preşedintele şedinţei exercită următoarele atribuţii principale:
  1. conduce şedinţele Consiliului;
  2. supune votului consilierilor proiectele de decizii, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor „pro”, „contra” şi a abţinerilor;
  3. semnează deciziile adoptate de Consiliu, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal al şedinţei;
  4. asigură menţinerea ordinii în cadrul şedinţelor şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor, aprobat de Consiliu;
  5. supune votului consilierilor în şedinţă orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a Consiliului Raional;
  6. aplică, după caz, sancţiuni în limita competenţei sale sau propune Consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni.
  7. Preşedintele şedinţei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, de Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului, precum şi însărcinările Consiliului.
 3. În cazul în care, pe parcursul şedinţei Consiliului, preşedintele ales pentru şedinţa respectivă nu îşi poate exercita atribuţiile sale, Consiliul Raional procedează la alegerea unui alt preşedinte al şedinţei, fapt care se consemnează în procesul-verbal al acesteia. În acest caz, procesul-verbal şi deciziile adoptate în cadrul întregii şedinţe sînt semnate de preşedintele nou-ales.
 4. Secretarul Consiliului Raional participă, în mod obligatoriu, la şedinţele Consiliului fără drept de vot.

Pe lîngă atribuţiile prevăzute de Legea privind administraţia publică locală, secretarului Consiliului îi revin următoarele atribuţii principale referitor la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului:

 1. asigură accesul consilierilor și a părților interesate la proiectele de decizii şi la materialele aferente acestora în modul stabilit de lege;
 2. asigură înştiinţarea consilierilor și a părților interesate despre convocarea Consiliului Raional, iar la cererea preşedintelui raionului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi, organizează îndeplinirea şi a altor acţiuni necesare înştiinţării consilierilor,  a părților interesate şi convocării Consiliului;
 3. urmărește ca în sala de ședințe să fie asigurate locuri suficiente pentru cetățenii și mass-media care doresc să asiste la ședințele publice ale Consiliului Raional;
 4. asigură efectuarea lucrărilor de secretariat aferente şedinţei Consiliului;
 5. face apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;
 6. numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui şedinţei, cu excepţia cazurilor cînd Consiliul formează comisia pentru numărarea voturilor în anumite chestiuni de pe ordinea de zi supuse votării de Consiliu;
 7. informează, în caz de necesitate, preşedintele şedinţei, despre numărul de voturi necesar pentru adoptarea unei sau altei decizii a Consiliului;
 8. asigură întocmirea procesului-verbal al şedinţei, precum şi a dosarelor în care se păstrează materialele privind fiecare chestiune din ordinea de zi a şedinţei, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
 9. urmăreşte ca, la dezbaterea anumitor probleme şi la adoptarea deciziilor asupra lor, să nu participe consilierii prezenţi la şedinţă care cad sub incidenţa art.21 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, informează preşedintele despre asemenea situaţii şi face cunoscute consilierilor consecinţele prevăzute de lege în astfel de cazuri;
 10. contrasemnează, în condiţiile legii, deciziile Consiliului Raional Cahul, cu excepţia deciziilor de numire şi încetare a raporturilor de serviciu ale secretarului Consiliului;
 11. acordă consilierilor, precum şi acestora în calitate de membri ai comisiilor de specialitate, asistenţă şi sprijin în activitatea lor, inclusiv la redactarea proiectelor de decizii sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de Consiliul Raional Cahul.
 12. Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege, precum şi însărcinările Consiliului Raional Cahul privitor la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului.
 13. În caz de absenţă temporară, secretarul Consiliului Raional va fi inlocuit de un funcţionar public din Aparatul preşedintelui raionului, avand studii juridice sau în domeniul administraţiei publice şi vechime în specialitatea studiilor de minimum 3 ani.

Capitolul II
DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR

 1. Consiliul Raional se întruneşte în şedinţe ordinare o dată la 3 luni.
 2. Consiliul Raional se poate întruni în şedinţă extraordinară, cu ordinea de zi propusă, ori de cîte ori este necesar, la cererea preşedintelui raionului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi.
 3. Convocarea Consiliului Raional se face, prin dispoziţie a preşedintelui raionului, cu cel puţin 10 zile înaintea şedinţelor ordinare şi cu cel puţin 3 zile înaintea celor extraordinare.
 4. În temeiul dispoziţiei, fiecărui consilier i se expediază o înştiinţare în care se indică ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării şedinţei. Înştiinţarea este semnată de secretarul Consiliului Raional.
 5. În cazuri de maximă urgenţă – calamităţi naturale, catastrofe, incendii, epidemii, epifitotii, epizootii şi alte situaţii excepţionale similare – determinată de interesele locuitorilor raionului, convocarea Consiliului Raional se poate face de îndată.
 6. În cazul în care preşedintele raionului refuză convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Raional, cerută de cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi, aceştia sînt în drept:
  1. să convoace şedinţa Consiliului Raional de sine stătător, în condiţiile Legii privind administraţia public locală; şi/sau
  2. să atace refuzul în instanţa de contencios administrativ.
 7. În situaţia în care preşedintele raionului se află în imposibilitatea de a convoca Consiliul în şedinţă, aceasta se va face de către vicepreşedintele desemnat.
 8. Şedinţa Consiliului se desfăşoară în sala de şedinţe, amenajată cu locuri pentru consilieri, invitaţi şi alte persoane care doresc să asiste la şedinţă.
 9. Şedinţele Consiliului Raional sunt publice.Orice persoană interesată poate asista la şedinţele Consiliului Raional.Persoanele interesate care asistă la ședințele Consiliului Raional pot fotografia, filma sau înregistra în alt mod mersul ședințelor, fără a împiedica prin acțiunile lor buna desfășurare a acestora. Ședințele publice ale Consiliului Raional pot fi transmise on-line și/sau plasate îîn rețeaua Internet prin intermediul tehnologiilor informaționale moderne.
 10. Ordinea de zi a şedinţei Consiliului Raional cuprinde numărul curent al chestiunii propuse Consiliului spre examinare, denumirea chestiunii şi numele raportorului (coraportorului).
 11. Ordinea de zi a şedinţei Consiliului Raional se aduce la cunoştinţă locuitorilor raionului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de informare.
 12. Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea preşedintelui raionului sau a consilierilor care au cerut convocarea Consiliului Raional în condiţiile art.51 din Legea privind administraţia publică locală şi se supune aprobării Consiliului la începutul şedinţei. Modificarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente.
 13. Consilierii sunt obligaţi să participe la lucrările Consiliului şi să îşi înregistreze prezenţa la secretarul Consiliului Raional.
 14. Şedinţa Consiliului Raional este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi majoritatea consilierilor aleşi. Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să comunice din timp despre absenţa sa şi motivele absenţei nemijlocit preşedintelui raionului sau secretarului. Preşedintele raionului sau secretarul sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa consilierilor prezenţi în şedinţă informaţia privind absenţa consilierului respectiv.
 15. Dacă în sala de şedinţe este întrunit cvorumul necesar conform înregistrării, Consiliul purcede la examinarea chestiunilor de pe ordinea de zi.
 16. Dezbaterea problemelor se face în ordinea strictă în care acestea sînt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe cu prezentarea succintă de către raportor a problemei înscrise pe ordinea de zi şi a proiectului de decizie asupra ei.
 17. Raportori sunt, de regulă, președintele raionului, vicepreședinții, secretarul Consiliului Raional, şefii de subdiviziuni ale Consiliului Raional, directorii de întreprinderi municipale sau unul dintre consilierii raionali care au iniţiat proiectul de decizie respectiv.
 18. Preşedintele şedinţei are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvînt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop, el poate propune Consiliului Raional spre aprobare durata de timp ce va fi oferită fiecărui vorbitor, precum şi durata totală de dezbatere a proiectului, cu excepţia cazului cînd Consiliul, la începutul şedinţei, a adoptat regulamentul de lucru al şedinţei Consiliului.
 19. În cadrul dezbaterii oricărei probleme de pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului, consilierul îşi poate exprima opinia numai în cazul în care preşedintele şedinţei îi oferă cuvîntul. Consilierul este obligat ca în luarea sa de cuvînt să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.
 20. Preşedintele şedinţei permite oricînd unui consilier să răspundă la problema care îl priveşte personal sau referitoare la regulament.
 21. Preşedintele şedinţei poate propune încheierea dezbaterii unor probleme puse în discuţia Consiliului Raional. Propunerea de încheiere a dezbaterii se aprobă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.
 22. Se interzice proliferarea de insulte sau calomnii la adresa consilierilor prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.
 23. În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele şedinţei poate să întrerupă dezbaterile şi să ceară respectarea regulamentului, fiind în drept:
 24. a) să cheme la ordine;
 25. b) să retragă cuvîntul;
 26. c) să dispună eliminarea din sală a persoanelor, altele decît consilierii, care împiedică desfăşurarea lucrărilor.
 27. La cererea unei grup de consilieri raionali, aparţinînd aceleiaşi fracțiuni sau alianţe politice, preşedintele şedinţei o poate suspenda, pe o durată de cel mult 30 de minute, pentru a da acestora posibilitatea să se consulte, o singură dată pentru fiecare punct al ordinii de zi.
 28. Consiliul poate decide întreruperea şedinţei şi reluarea lucrărilor în altă zi la decizia sa.
 29. În realizarea competenţelor sale, Consiliul Raional adoptă decizii cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, cu excepţia cazurilor în care legea sau regulamentul consiliului cere un număr mai mare de voturi. În cazul parităţii de voturi, nu se adoptă nici o decizie, dezbaterile fiind reluate în şedinţa următoare.
 30. Şedinţele Consiliului Raional Cahul se desfăşoară în limba de stat. Actele Consiliului Raional se întocmesc şi se adoptă în limba de stat.

Capitolul III
ELABORAREA PROIECTELOR DE DECIZII

 1. Proiectele de decizii sunt propuse de consilieri şi/sau de preşedintele raionului.
 2. Proiectele de decizii vor fi însoţite de o notă informativă şi, după caz, de sinteza recomandărilor recepționate în cadrul consultării publice, vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă. În acest scop, secretarul Consiliului Raional Cahul şi personalul de specialitate din Aparatul preşedintelui raionului vor acorda asistenţă tehnică de specialitate.  Proiectele de decizii se prezintă în limba de stat.
 3. Proiectele de decizii se propun pentru a fi incluse în ordinea de zi a şedinţei de către preşedintele raionului, consemnîndu-se titlul şi iniţiatorul proiectului, şi se aduc la cunoştinţa consilierilor imediat, cu indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost remise spre avizare şi cu invitaţia de a prezenta amendamente.
 4. Proiectele de decizii cu materialele de însoţire se transmit spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Raional, serviciilor publice desconcentrate şi descentralizate în vederea întocmirii unui raport. O dată cu transmiterea proiectelor de decizii, se precizează şi data prezentării raportului, informaţiei şi a avizului, cu condiţia ca raportul şi informaţia să fie remise şi comisiei de specialitate înainte de întocmirea de către aceasta a avizului.
 5. Iniţiatorul proiectului de decizie sau al altor propuneri le poate retrage, sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor, pînă la înscrierea acestora în ordinea de zi.
 6. După examinarea proiectului de decizie şi a propunerilor compartimentului de specialitate al serviciilor publice, comisia de specialitate a Consiliului Raional Cahul întocmeşte un raport cu privire la adoptarea, modificarea sau respingerea lor.

Rapoartele, avizele se transmit secretarului Consiliului, care va dispune măsurile corespunzătoare de remitere a lor către consilieri cel tîrziu pînă la data şedinţei Consiliului Raional.

 1. Proiectele de decizii şi alte propuneri, însoţite de avizul comisiei de specialitate şi de raportul serviciilor publice şi, după caz, de sinteza recomandărilor recepționate în cadrul consultării publice și se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului Consiliului în şedinţa ordinară a acestuia.
 2. Proiectele de decizii în problemele de interes local care pot avea impact social, economic asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra serviciilor publice etc. vor fi consultate cu cetățenii, asociațiile constituite în în conformitatate cu legea, alte părți interesate în corespundere cu Regulile interne referitoare la procedurile de elaborare, informare, consultare, participare şi adoptare a deciziilor.
 3. Procesul de consultare publică a proiectelor de decizii elaborate va fi desfăşurat concomitent cu procedura de avizare a acestora, conform legislaţiei.
 4. Consultarea publică a proiectelor de decizii ale Consiliului Raional și de dispoziții normative ale președintelui raionului, informarea publicului referitor la deciziile adoptate și la dispozițiile emise țin de responsabilitățile subdiviziunii-autor, a coordonatorului procesului de consultare publică și/sau a secretarului Consiliului Raional.
 5. În cazul situațiilor excepționale, al căror regim este stabilit de lege, proiectele de decizii urgente pot fi supuse elaborării și adoptării fără consultarea prealabilă cu cetățenii. Argumentarea necesității de a adopta decizia în regim de urgență, fără consultarea cetățenilor, asociațiilor constituite în corespundere cu legea, altor părți interesate va fi adusă la cunoștința publicului în termen de cel mult 10 zile de la adoptare, prin plasarea pe pagina web a Consiliului Raional, prin afișare la sediul acestuia într-un spațiu accesibil publicului și/sau prin difuzare în mass-media locale, după caz.

Pagina web a Consiliului Raional Cahul reprezintă instrumentul de bază a procesului de informare şi consultare publică.

Capitolul IV
PROCEDURA DE VOT

 1. Votarea este organizată de către preşedintele de şedinţă. Înainte de a începe procedura de votare, preşedintele de şedinţă formulează exact chestiunea pusă la vot. În timpul votării, consilierilor nu li se mai oferă cuvântul. După consumarea procedurii de vot, preşedintele de şedinţă anunţă rezultatele votării.
 2. Votul consilierilor este individual şi nu poate fi transmis altei persoane. Votul consilierului se exprimă public, prin ridicarea mîinii, în cadrul votării deschise. Procedura votării deschise poate fi efectuată şi prin apel nominal.
 3. Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele oferă explicaţii asupra obiectului votării şi sensului cuvintelor „pro” şi „contra”. Secretarul Consiliului Raional dă citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier în ordine alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvîntul „pro” sau „contra”, în funcţie de opţiunea sa.
 4. Consiliul poate decide votarea secretă, la propunerea preşedintelui şedinţei sau a unuia dintre consilieri, cu excepţia cazului în care, prin lege sau regulament, se stabileşte o anumită modalitate.
 5. Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletinele de vot. Textul buletinelor de vot trebuie să fie clar şi precis. Pentru exprimarea opţiunii se folosesc cuvintele „pro”, „contra” şi „abţinut”. Buletinele de vot se introduc în urna de votare. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot în care nu a fost exprimată opţiunea consilierului sau au fost folosite mai multe cuvinte decît cele prevăzute în prezentul punct pentru a-şi exprima opţiunea.
 6. Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal al şedinţei să fie consemnat expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze acestei cerinţe.
 7. Consilierul poate fi prezent la şedinţa consiliului, însă nu participă la adoptarea deciziilor în condiţiile existenţei unui conflict de interese, atunci cînd:
  1. el personal, soţia (soţul), copiii, părinţii săi au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii;
  2. este conducător sau membru al organelor de conducere ale întreprinderii, instituţiei, organizaţiei sau ale filialelor şi reprezentanţelor acestora, în a căror privinţă se adoptă decizia;
  3. se află în situaţie de incompatibilitate, conform Legii privind administraţia publică locală şi Legii privind statutul alesului local, iar incompatibilitatea durează mai mult de 30 de zile de la data apariţiei.
 8. Proiectele de decizii sau propunerile respinse de Consiliu nu pot fi supuse examinării acestuia în cadrul aceleiaşi şedinţe.

Capitolul V
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIŢII ŞI INFORMAREA CONSILIERILOR

 1. Consilierii pot adresa întrebări, în scris sau oral, preşedintelui raionului, vicepreşedinţilor raionului şi secretarului Consiliului Raional, şefilor serviciilor publice raionale, precum şi altor persoane cu funcţie de răspundere invitate la şedinţa Consiliului.

Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut. Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a Consiliului.

 1. Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia să răspundă în scris, pînă la următoarea şedinţă a Consiliului, sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării.
 2. Consilierii pot solicita informaţiile necesare serviciilor sau instituţiilor publice locale, iar acestea sînt obligate să le furnizeze în termen de cel mult 2 săptămîni, dacă legea nu prevede altfel.

Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.

 1. Activitatea consilierilor ce ţine de soluţionarea petiţiilor şi organizarea audienţei se efectuează în corespundere cu legislația în vigoare.