Home ONG-uri

ONG-uri

Înregistrarea asociațiilor obștești

În conformitate cu art. 17 alin. (5) din Legea nr. 837 din 17.05.1996 cu privire la asociaţiilor obşteşti (Republicată în temeiul art. IV al Legii nr.178-XVI din 20 iulie 2007, cu renumerotarea elementelor şi corespunzător modificarea referinţelor), documentele necesare pentru înregistrarea statutul asociațiilor obștești sînt:

  1. cererea, semnată de toţi membrii organului de conducere al asociaţiei obşteşti, în care se va indica domiciliul fiecăruia;
  2. statutul, în două exemplare semnat de toți fondatorii;
  3. două copii de pe procesul-verbal de constituire sau adunării generale la care a fost adoptat statutul asociaţiei obşteşti. Procesul-verbal trebuie să conţină date despre constituirea asociaţiei obşteşti, aprobarea statutului, alegerea organelor de conducere, de control şi revizie şi despre desemnarea persoanei (persoanelor) învestite să reprezinte asociaţia obştească în procesul înregistrării;
  4. lista fondatorilor asociaţiei obşteşti, autentificată prin semnăturile acestora, cu indicarea numelui, datei naşterii, domiciliului, cetăţeniei fiecăruia şi cu anexarea copiilor de pe actele de identitate ale acestora (în cazul persoanelor fizice); în cazul în care fondator este o persoană juridică (asociaţie obştească), se prezintă copia de pe certificatul de înregistrare de stat a acesteia şi extrasul din procesul-verbal al şedinţei organului său de conducere autorizat, în care este consemnată decizia de constituire a unei noi asociaţii obşteşti;
  5. declaraţia prin care persoanele indicate la art.14 alin.(7) consimt la folosirea numelui persoanei fizice în denumirea asociaţiei obşteşti;
  6. documentul prin care se adevereşte stabilirea sediului;
  7. documentul bancar care face dovada achitării taxei de înregistrare în mărime de 90 de lei;
  8. avizul organului de specialitate al administraţiei publice, în cazurile prevăzute de legislaţie.

Actele se depun la Consiliul Raional Cahul, bir. 410, et. IV, str. Independenței, nr. 2 , or. Cahul.