Home Încadrarea în serviciul public

Încadrarea în serviciul public

Actele necesare pentru  ocuparea fucțiilor publice

Conform pct. 11, 12, 13,14 din Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public , actele necesare pentru ocuparea funcției publice sunt următoarele:

  1. formularul de participare, specificat în anexa la prezentul Regulament (modelul prezentat mai jos);
  2. copia buletinului de identitate;
  3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  4. copia carnetului de muncă;
  5. certificatul medical – dacă în fişa postului pentru funcţia respectivă, sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
  6. cazierul judiciar;
  7. documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, prevederile pct.12 se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere.