Home Direcția generală învățămînt

Direcția generală învățămînt

APROBAT
prin Decizia Consiliului Raional Cahul
nr.05/04-IV din 22.12.2015

REGULAMENTUL
de organizare şi funcţionare a Direcției Generale Învățămînt Cahul

I. DISPOZIŢII GENERALE


   Domeniul de aplicare a Regulamentului

1. Regulamentul de organizare şi funcţionare Direcției Generale Învățămînt Cahul (în continuare ─prezentul Regulament) reglementează misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile şi drepturile Direcției Generale Învățămînt Cahul (în continuare – Direcția Generală), precum și modul de organizare şi funcţionare a acesteia.
    Statutul juridic al Direcției Generale Învățămînt Cahul
     2. Direcția Generală Învățămînt Cahul este o subdiviziune a Consiliului Raional Cahul, care îndeplinește misiunea, funcțiile și atribuțiile prevăzute de prezentul Regulament.

     3. Direcția Generală este creată de Consiliul Raional Cahul,  sub formă de direcție generală în domeniul învățămîntului, în conformitate cu Normele privind instituirea subdiviziunilor structurale ale autorităţilor publice, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 26 decembrie 2011.
     4. Direcția Generală este persoană juridică, dispune de cont trezorerial, de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat şi denumirea sa, alte ştampile şi anteturi, de modelul stabilit.
   Cadrul normativ de activitate al Direcției Generale
     5. Direcția Generală este organizată şi funcţionează în baza Constituției Republicii Moldova, Codului educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014, Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Legii nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, altor acte legislative, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, ordinelor şi dispoziţiilor Ministerului Educaţiei, deciziilor Consiliului Raional Cahul, altor acte normative din domeniu, precum şi în baza prezentului Regulament.
     6. Direcția Generală îşi organizează activitatea conform principiilor transparenţei în procesul decizional şi de răspundere personală a conducătorilor pentru deciziile adoptate în limitele lor de competenţă.

II. MISIUNEA, FUNCŢIILE DE BAZĂ, ATRIBUŢIILE
ŞI DREPTURILE ORGANULUI LOCAL DE SPECIALITATE

    Misiunea Direcției Generale
     7. Misiunea Direcției Generale constă în:

1) proiectarea, organizarea, coordonarea, evaluarea şi monitorizarea funcţionării sistemului educațional în instituțiile publice de educație antepreşcolară (creşă, centru comunitar de educaţie timpurie), în instituțiile publice de învăţămînt preşcolar (grădiniţă de copii, centru comunitar de educaţie timpurie), în instituțiile publice extrașcolare de nivel local, raional (cu excepția instituțiilor publice extrașcolare care țin de competența altor subdiviziuni ale autorităților administrației publice locale respective), în instituțiile publice de învăţămînt primar, gimnazial, liceal şi special (de nivel raional), precum și în instituțiile private de tipurile respective (în continuare – instituții de învățămînt din raionul Cahul), din perspectiva implementării politicii de stat în domeniul educaţiei;
2) elaborarea şi implementarea politicilor educaţionale locale specifice unităţii administrativ-teritoriale;
3) gestionarea instituțiilor publice de învățămînt primar, gimnazial, liceal, special, extraşcolar de nivel rational.
   Funcţiile de bază ale Direcției Generale
     8. Direcția Generală are următoarele funcţii de bază:

1) asigurarea supravegherii respectării legislaţiei şi a altor acte normative în domeniul educaţiei în cadrul instituțiilor din raionul Cahul;
2) implementarea politicilor educaţionale de stat în cadrul instituțiilor din raionul Cahul;
3) proiectarea strategică şi operaţională a dezvoltării şi funcţionării învăţămîntului în instituțiile din raionul Cahul;
4) gestionarea instituțiilor de învățămînt aflate în subordine, în baza transferurilor cu destinaţie specială de la bugetul de stat la bugetele locale;
5) monitorizarea şi evaluarea învăţămîntului în instituțiile din raionul Cahul;
6) asigurarea şi monitorizarea accesului copiilor şi tinerilor la studii, a calităţii serviciilor educaţionale oferite de instituțiile de învățămînt din raionul Cahul şi adoptarea măsurilor de îmbunătăţire a acestora;
7) orientarea şi consilierea metodologică a procesului educaţional în instituțiile din raionul Cahul;
8) colaborarea cu alte subdiviziuni ale administraţiei publice locale, cu Ministerul Educaţiei şi societatea civilă în vederea realizării misiunii Direcției Generale şi implementării politicilor educaţionale.
   Atribuţiile Direcției Generale
     9. Direcția Generală are următoarele atribuţii:
1) implementează politica de stat în domeniul învăţămîntului în cadrul instituțiilor din raionul Cahul;
2) asigură şi monitorizează executarea legislaţiei în domeniul educaţiei în cadrul instituțiilor de învățămînt din raionul Cahul;
3) determină orientările prioritare şi elaborează politicile locale de organizare, funcţionare şi de dezvoltare a învăţămîntului;
4) asigură corelarea strategiilor de dezvoltare a instituţiilor de învăţămînt cu strategia dezvoltării învăţămîntului la nivelul raionului Cahul şi cu strategiile aprobate la nivel naţional;
5) dezvoltă, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu Ministerul Educației, parteneriate şi asigură conlucrarea instituţiilor de învăţămînt aflate în subordine;
6) planifică și aprobă reţeaua instituţiilor de învătămînt, delimitarea districtelor şcolare ale instituţiilor de învăţămînt aflate în subordine în corespundere cu posibilităţile, necesităţile şi perspectivele de dezvoltare a localităţilor din teritoriul dat şi asigură funcţionarea eficientă a acesteia, în baza indicatorilor de eficacitate, eficienţă şi performanţă;
7) propune Consiliului Raional înfiinţarea/reorganizarea/lichidarea instituțiilor publice de învățămînt primar, gimnazial, liceal, extraşcolar de nivel raional (cu excepția celor ce țin de competența altor subdiviziuni ale autorităților administrației publice locale respective), precum și a instituțiilor de învățămînt special (de nivel raional), în condiţiile stabilite de lege;
8) acordă suport didactic şi metodic instituţiilor de învăţămînt din raionul Cahul;
9) coordonează şi monitorizează calitatea managementului, activitatea didactică şi didactico-metodică a instituţiilor de învăţămînt din raionul Cahul;
10) sistează temporar, în cazuri excepţionale (calamităţi naturale, epidemii şi alte cazuri care pun în pericol viaţa şi sănătatea copiilor), activitatea instituţiilor de învăţămînt din raionul Cahul;
11) participă, în conformitate cu prevederile cadrului normativ, la evaluarea activității şi la atestarea personalului didactic şi de conducere al instituţiilor de învăţămînt din raionul Cahul;
12) coordonează formarea continuă a personalului didactic şi de conducere din instituţiile de învăţămînt din raionul Cahul; studiază, generalizează şi promovează experienţa pedagogică avansată;
13) coordonează activitatea de evaluare a rezultatelor şcolare şi de organizare a examenelor de absolvire a treptelor de şcolaritate şi a concursurilor (olimpiadelor) şcolare;
14) asigură incluziunea şcolară a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum și gestionarea fondului de incluziune;
15) asigură transportarea elevilor la instituţiile de circumscripţie;
16) coordonează aplicarea schemei de închiriere a manualelor în instituțiile din subordine;
17) asigură organizarea odihnei de vară a copiilor;
18) asigură, sub aspect administrativ, funcționarea serviciilor de asistență psihopedagogică;
19) asigură informarea/formarea directorilor şi a coordonatorilor din cadrul instituţiilor de învățămînt din raionul Cahul cu privire la procedura de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului;
20) stabilește relaţii de colaborare multidisciplinară cu subdiviziunile din domeniul protecţiei sociale a familiei şi copilului, sănătăţii, poliţiei, inspecţia muncii etc. în examinarea cazurilor de abuz şi neglijare a copilului;
21) monitorizează activităţile de prevenire, identificare, raportare şi asistenţă a cazurilor de abuz faţă de copii şi prezintă Ministerului Educației raportul trimestrial;
22) gestionează baza de date privind învăţămîntul din raionul Cahul;
23) conlucrează cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea creării condiţiilor optime pentru instituţionalizarea copiilor de 5-6 (7) ani şi a şcolarizării obligatorii a copiilor cu vîrsta de pînă la 16 ani;
24) efectuează analiza şi prognoza indicatorilor economico-financiari ai învăţămîntului din teritoriul dat şi administrează, în comun cu Direcția Generală Finanţe, bugetul raional pentru educaţie;
25) asigură activitatea de elaborare şi raportare a bugetelor pe programe din învăţămînt, în conformitate cu cerinţele stabilite, inclusiv: formulează scopurile, obiectivele subprogramelor şi identifică lista indicatorilor de performanţă aferenţi acestora;
26) după procedura de consultări interne, definitivează şi prezintă propunerile de buget ale instituţiilor de învăţămînt;
27) după aprobarea deciziei bugetare anuale, asigură repartizarea bugetului și stabilește indicatorii finali de performanță a instituțiilor din subordine;
28) întocmește rapoartele de performanță, care concomitent cu rapoartele financiare, sînt prezentate Direcţiei Generale Finanțe, în vederea integrării în rapoartele consolidate, conform cerințelor Ministerului Finanțelor;
29) realizează proceduri de procurări pentru Direcția Generală şi unităţile conexe;
30) gestionează, conform actelor normative în vigoare, bunurile aflate în folosință;
31) stabileşte priorităţile politicii investiţionale, coordonează realizarea programelor de dezvoltare a infrastructurii instituţiilor de învăţămînt aflate în subordine, asigură dezvoltarea continuă şi funcţionalitatea bazei tehnico-materiale a instituţiilor aflate în subordine şi monitorizează eficienţa utilizării resurselor;
32) propune, prin coordonare cu Direcția Generală Finanțe, repartizarea componentei raionale şi, în comun, monitorizează executarea bugetelor de către instituţiile de învăţămînt publice;
33) iniţiază şi propune spre aprobare şi implementare programe/proiecte de dotare şi dezvoltare şcolară;
34) elaborează prognoze privind necesarul de cadre didactice, aprobă schemele de încadrare a personalului instituţiilor de învăţămînt din raionul Cahul;
35) angajează, în baza rezultatelor concursului, și eliberează, în condițiile legii, directorii instituţiilor publice de învăţămînt aflate în subordine;
36) participă, conform regulamentului aprobat de Ministerul Educației, la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director în instituțiile publice de educație antepreşcolară (creşă, centru comunitar de educaţie timpurie), instituțiile publice de învăţămînt preşcolar (grădiniţă de copii, centru comunitar de educaţie timpurie) şi în instituțiile publice extrașcolare (de nivel local);
37) organizează și desfășoară, conform regulamentului aprobat de Ministerul Educației, concursul pentru ocuparea funcției de director în instituţiile publice aflate în subordine;
38) participă, conform cadrului normativ în vigoare, la procesul de recrutare și selectare a cadrelor didactice;
39) exercită şi alte atribuţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.
   Drepturile Direcției Generale
     10. Direcția Generală este învestită cu următoarele drepturi:
1) să iniţieze şi să prezinte Ministerului Educației şi Consiliului Raional Cahul propuneri privind perfecţionarea cadrului normativ în domeniile de competenţă, propuneri de eficientizare a managementului educaţional, a abordărilor curriculare și a asigurării didactice;
2) să adreseze autorităţilor administraţiei publice locale propuneri de eficientizare a reţelei instituţiilor de învăţămînt, a utilizării resurselor umane, financiare şi materiale din sistem;
3) să solicite, în modul stabilit de cadrul normativ în vigoare, de la alte autorităţi locale, organizaţii şi instituţii date statistice şi informaţii vizînd problemele din sfera sa de competenţă;
4) să propună consiliilor unităților administrativ-teritoriale de nivelul întîi înfiinţarea/reorganizarea/lichidarea instituţiilor de învăţămînt publice de educație antepreşcolară (creşă, centru comunitar de educaţie timpurie), a instituțiilor publice de învăţămînt preşcolar (grădiniţă de copii, centru comunitar de educaţie timpurie) și a instituțiilor publice extrașcolare (de nivel local);
5) să înfiinţeze consilii, comisii, grupuri de experţi şi alte organe consultative pentru exercitarea atribuţiilor în sfera sa de competenţă;
6) să efectueze studii de documentare în instituţiile de învăţămînt din raionul Cahul;
7) să stabilească şi să dezvolte parteneriate, în limitele competenţelor disponibile, în vederea soluţionării problemelor din domeniu şi a dezvoltării sistemului de învăţămînt din raionul Cahul;
8) să acorde, în baza performanţei profesionale obţinute, diplome, menţiuni şi alte distincţii; să propună, potrivit legii, decorarea cu distincții de stat.

III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DIRECȚIEI GENERALE

  Structurile de conducere ale Direcției Generale
     11. Structurile de conducere ale Direcției Generale cuprind consiliul de administraţie, consiliul consultativ şi șeful Direcției Generale.

     12. Componenţa nominală şi regulamentul de activitate ale consiliului de  administraţie se aprobă prin ordinul şefului Direcției Generale.
     13. Consiliul de administraţie exercită următoarele atribuţii:
1) analizează munca subdiviziunilor Direcției Generale şi întreprinde măsuri pentru optimizarea acesteia;
2) supraveghează modul de repartizare și de utilizare a resurselor financiare şi materiale, precum şi executarea bugetului;
3) aprobă planurile de asigurare a unităţilor de învăţămînt cu cadre didactice şi de conducere;
4) analizează activitatea de pregătire, perfecţionare şi atestare a cadrelor didactice şi întreprinde măsuri în vederea îmbunătăţirii ei;
5) se preocupă de problemele sociale ale tinerilor specialiști din sistemul educațional şi întreprinde măsuri pentru soluţionarea acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
6) analizează eficienţa procesului educaţional din instituţiile de învăţămînt din raionul Cahul.
     14. Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza planului său anual, în care sînt preconizate obiectivele şi sarcinile sale principale şi calendarul realizării lor.
     15. Consiliul de administraţie se întruneşte în şedinţă lunar. În caz de necesitate, consiliul se poate convoca ori de cîte ori este nevoie. Lucrările şedinţelor şi deciziile luate se înregistrează în cartea proceselor-verbale ale consiliului de administraţie, care se păstrează permanent în Direcția Generală. Procesele-verbale se semnează de către preşedintele şi secretarul consiliului de administraţie.
     16. Componenţa nominală şi regulamentul de activitate al consiliului consultativ se aprobă prin decizia Consiliului Raional Cahul. Mandatul consiliului consultativ este de 4 ani și se sincronizează cu perioada de activitate a șefului Direcției Generale.
     17. Șeful Direcției Generale este desemnat prin concurs, în modul stabilit de Ministerul Educației, şi numit în funcţie, pentru un termen de 4 ani, prin decizia Consiliului Raional. Una şi aceeaşi persoană poate deţine funcţia de șef al Direcției Generale pentru cel mult două termene consecutive.
     18. Şeful Direcției Generale este responsabil de întreaga activitate a Direcției Generale, asigurînd în raionul Cahul:
1) realizarea politicii statului în domeniul învăţămîntului;
2) aplicarea prevederilor Codului educației al Republicii Moldova, a tuturor actelor normative care reglementează raporturile în domeniul învăţămîntului;
3) îndeplinirea deciziilor şi dispoziţiilor Ministerului Educației şi ale Consiliului Raional Cahul, a hotărîrilor consiliului consultativ şi ale consiliului de administraţie din cadrul Direcției Generale.
     19. Şeful Direcției Generale are următoarele atribuţii funcţionale:
1) asigură executarea prevederilor legislaţiei, hotărîrilor şi dispoziţiilor Ministerului Educației şi ale Consiliului Raional Cahul care vizează domeniul educaţiei;
2) determină orientările prioritare şi coordonează elaborarea politicilor locale de organizare, funcţionare şi dezvoltare a învăţămîntului;
3) reprezintă Direcția Generală în relaţiile cu instituţiile, organele şi organizaţiile centrale şi locale, alte persoane juridice, mediul de afaceri, societatea civilă şi persoanele fizice;
4) organizează activitatea Direcției Generale şi stabileşte atribuţiile personalului din instituția dată, în conformitate cu prevederile actelor interne şi ale altor acte normative în vigoare;
5) aprobă regulamentele subdiviziunilor Direcției Generale şi alte acte normative;
6) aprobă statul de personal al Direcției Generale, precum și modificările acestuia, determinate de necesitatea eficientizării activităţii manageriale a Direcției Generale, în limitele fondului de salarizare şi ale structurii și statelor aprobate de Consiliul Raional;
7) numește în funcții publice, modifică, suspendă și încetează, în condițiile legii, raporturile de serviciu ale funcționarilor publici, angajează și eliberează personalul contractual al Direcției Generale; angajează, prin concurs, şi eliberează, în modul stabilit de lege, directorii instituţiilor publice de învăţămînt aflate în subordine, administraţia permanentă a taberelor şcolare raionale şi a altor unităţi conexe Direcției Generale;
8) asigură realizarea procedurii de evaluare a performanţelor personalului Direcției Generale şi determină, în baza criteriilor prestabilite, măsurile de stimulare sau de sancţionare a salariaţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
9) avizează acordarea concediilor directorilor instituțiilor publice de educație antepreşcolară (creşă, centru comunitar de educaţie timpurie), directorilor instituțiilor publice de învăţămînt preşcolar (grădiniţă de copii, centru comunitar de educaţie timpurie) și directorilor instituțiilor publice extrașcolare (de nivel local);
10) analizează rezultatele activităţii de control şi îndrumare desfăşurate de angajaţii Direcției Generale, stabilind măsuri de eficientizare a managementului sistemului de învăţămînt din raionul Cahul;
11) asigură şi monitorizează perfecţionarea profesională a personalului Direcției Generale;
12) emite ordine şi dispoziţii ce vizează activitatea de bază a Direcției Generale şi controlează executarea acestora; în anumite cazuri, emite ordine în comun cu conducătorii altor organe ale administraţiei publice;
13) în cazuri excepţionale (calamităţi naturale şi epidemii), emite dispoziţii de suspendare temporară a activităţii instituţiilor de învăţămînt din unitatea administrativ-teritorială respectivă şi informează imediat Ministerul Educației şi autoritățile reprezentative ale unităţii administrativ-teritoriale respective despre situaţia creată şi măsurile luate;
14) prezidează şedinţele şi asigură realizarea hotărîrilor consiliului de administraţie şi ale consiliului consultativ;
15) prezintă Consiliului Raional propunerile Direcției Generale privind eficientizarea reţelei instituţiilor de învăţămînt general aflate în subordine;
16) asigură analiza eficienţei reţelei instituţiilor de învăţămînt general aflate în subordine, în baza indicatorilor de randament economic şi performanţă;
17) asigură transportarea elevilor la instituţiile de circumscripţie;
18) coordonează prognozarea indicatorilor economico-financiari ai învăţămîntului din raion şi administrarea, în comun cu Direcția Generală Finanţe, a bugetului unităţii administrativ-teritoriale respective pentru educaţie;
19) propune priorităţile politicii investiţionale, coordonează realizarea programelor de dezvoltare a infrastructurii instituţiilor de învăţămînt publice aflate în subordine şi monitorizează eficienţa utilizării resurselor;
20) gestionează, conform actelor normative în vigoare, patrimoniul public aflat în folosință; coordonează procurările pentru Direcția Generală și pentru unitățile conexe;
21) prezintă Ministerului Educației şi Consiliului Raional Cahul rapoartele anuale privind activitatea instituțiilor de învăţămînt din raion și îl face public pe pagina web oficială a Direcției Generale;
22) exercită şi alte atribuţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.
     20. Ordinele şi dispoziţiile emise de şeful Direcției Generale sînt executorii pentru toate instituţiile de învăţămînt din raionul Cahul, indiferent de tipul de proprietate.
     21. Şeful Direcției Generale este asistat de un şef adjunct, numit în şi eliberat din funcţie prin ordinul şefului Direcției Generale. Numirea se efectuează prin concurs, organizat și desfășurat în conformitate cu legislaţia în vigoare.
     22. În caz de absenţă temporară motivată, atribuţiile şefului Direcției Generale sînt exercitate de şeful adjunct sau, după caz, de un alt angajat al Direcției Generale, desemnat prin ordinul şefului.
  Personalul Direcției Generale
    23. Personalul Direcției Generale este constituit din funcționari publici și personal contractual. Raporturile de serviciu ale funcționarilor publici sînt reglementate de prevederile Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, iar a personalului contractual – de cele ale Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2009.

   Structura Direcției Generale
     24. Structura și statele de personal ale Direcției Generale se aprobă prin decizia Consiliului Raional Cahul, în conformitate cu structura-tip aprobată de Guvern.
     25. Fiecare subdiviziune structurală a Direcției Generale funcţionează în baza unui regulament aprobat de șeful Direcției Generale.
   Corespondenţa Direcției Generale
     26. Dreptul de primă semnătură pe toate actele organului local de specialitate îl are şeful Direcției Generale.
     27. În lipsa şefului, dreptul de primă semnătură revine şefului adjunct sau altor persoane, în temeiul ordinului şefului sau avînd împuternicire specială.
     28. Persoanele învestite cu dreptul de semnătură poartă răspundere personală pentru legalitatea, veridicitatea şi corectitudinea documentului semnat.
   Activitatea în cadrul comisiilor şi al grupurilor de lucru
     29. Pentru elaborarea unor proiecte specifice sau pentru exercitarea unor funcţii speciale, Direcția Generală, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice locale, organizează şi monitorizează activitatea consiliilor, comisiilor şi grupurilor de lucru constituite la nivel local în domeniul educaţiei.

IV. DISPOZIŢII SPECIALE 

     30. Finanţarea activităţii Direcției Generale se efectuează din contul bugetului raional, în conformitate cu legislaţia.
     31. Coordonarea activităţii Direcției Generale şi funcţionarea structurilor specializate aflate în subordinea acestuia se efectuează în baza actelor normative de înfiinţare şi a regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare.