Home Direcția generală finanțe

Direcția generală finanțe

APROBAT
prin Decizia Consiliului Raional Cahul
nr.03/05-IV din 24.09.2015

REGULAMENTUL
privind organizarea şi funcţionarea
Direcţiei Generale Finanţe a Consiliului Raional Cahul

I. DISPOZIŢII GENERALE

     1. Prezentul Regulament (în continuare – Regulament) este elaborat în baza Legii nr.436-XV din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, Legii nr. 847-XVIII din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din  25.07.2014, Legii nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern, Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi a Regulamentului-tip al Direcţiei generale finanţe a unităţii administrativ-teritoriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.757 din 05 iulie 2004. Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare şi de funcţionare a Direcţiei Generale Finanţe a Consiliului Raional Cahul.
     2. Direcţia Generală Finanţe a Consiliului Raional Cahul (în continuare – DGF Cahul) este o subdiviziune structurală din subordinea Consiliului Raional Cahul, care implementează şi promovează politica statului în domeniul finanţelor publice locale. DGF Cahul dispune de cont bancar şi trezorerial, de ştampilă cu Stema de Stat şi denumirea sa în limba de stat.
     3. În activitatea sa DGF Cahul se conduce de Constituţia Republicii Moldova, legile şi hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, Ordinele Ministerului Finanţelor, Deciziile Consiliului Raional Cahul, precum şi de prezentul Regulament.

II. STRUCTURA, PERSONALUL ŞI ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DIRECŢIEI

     4. Structura şi statele de personal ale DGF Cahul se aprobă de către Consiliul Raional Cahul, în conformitate cu prevederile Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Legii pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice nr.155 din 21.07.2011, Legii nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1001 din 26.12.2011 privind punerea în aplicare a unor acte, precum şi a altor acte normative în vigoare. Consiliul Raional Cahul poate opera modificări în structura DGF şi distribui personalul în cadrul acesteia în funcţie de necesităţile şi particularităţile raionului.
     5. Direcţia este condusă de către un şef, care este desemnat în/şi eliberat din funcţie de către Consiliul Raional, pe bază de concurs, desfăşurat conform legislaţiei, încunoştiinţînd Ministerul Finanţelor. În lipsa şefului DGF Cahul, funcţiile acestuia sunt executate de către șeful adjunct al Direcției, fără emiterea unui act suplimentar în acest scop.
     6. Şeful DGF Cahul poartă răspundere pentru realizarea funcţiilor şi atribuţiilor DGF Cahul, reprezintă DGF Cahul în relaţiile cu terţii.
     7. Şeful DGF Cahul asigură executarea legilor, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, legilor și hotărîrilor Parlamentului, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, Ordinelor Ministerului Finanţelor, deciziilor Consiliului Raional Cahul, dispoziţiilor Preşedintelui raionului Cahul în domeniile ce ţin de competenţa DGF Cahul, precum şi îndeplinirea sarcinilor ce decurg din prevederile prezentului Regulament şi din alte acte normative.
     8. Personalul DGF Cahul se desemnează în şi se eliberează din funcţie de către şeful acesteia.
     9. Şeful DGF Cahul dispune de următoarele competenţe:
– emite ordine ce vizează activitatea de bază a DGF şi controlează executarea lor;
– poartă răspundere pentru utilizarea raţională a mijloacelor financiare ale DGF Cahul;
– elaborează/aprobă funcţiile de serviciu ( fişele de post) ale colaboratorilor DGF;
– aprobă obiectivele individuale de activitate şi indicatorii de performanţă ale funcţionarilor publici;
– elaborează şi aprobă planurile de activitate ale DGF;
– execută controlul permanent al respectării ordinii interne de serviciu şi a disciplinei de muncă;
– stimulază şi sancţionează personalul aflat în subordinea sa;
– exercită alte competenţe delagate prin lege sau alte acte normative.
     10. În activitatea sa şeful DGF Cahul este asistat de către un şef adjunct, care este concomitent şi şeful Direcţiei elaborarea şi administrarea bugetului. În activitatea sa şeful adjunct exercită atribuţiile delegate de către şeful DGF Cahul.
     11. În cadrul DGF Cahul activează subdiviziunile: Direcţia elaborarea şi administrarea bugetului, Secţia contabilitatea bugetară, precum şi cîte un specialist în asistenţă juridică, evidenţa contabilă, auditor intern,  secretar –dactilograf, conducător auto.
     12. Şeful DGF Cahul delimitează obligaţiile şi stabileşte responsabilităţile conducătorilor subdiviziunilor interne ale DGF Cahul.
     13. Șefii de direcţie și de secţie se subordonează şefului DGF Cahul. Funcţionarii publici din cadrul subdiviziunilor interne se subordonează atît şefilor acestora, cît şi şefului DGF Cahul.

III. MISIUNEA, FUNCŢIILE DE BAZĂ, ATRIBUŢIILE
 PRINCIPALE,  DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE GENERALE ALE DGF CAHUL

    14. Misiunea direcţiei constă în organizarea, dirijarea, generalizarea, promovarea şi implementarea politicii bugetar-fiscale a statului în domeniul finanţelor publice locale şi a planificării bugetare.
     15Direcţia generală finanţe îndeplineşte următoarele funcţii de bază:
a) monitorizarea acumulării veniturilor la bugetul  raional;
b) înaintarea propunerilor la elaborarea politicii bugetar-fiscale şi a politicilor sectoriale;
c) controlul utilizării conform destinaţiei a finanţelor publice;
d) gestionarea resurselor bugetare şi administrarea patrimoniului public, în conformitate cu principiile bunei guvernări;
e) monitorizarea datoriilor şi a garanţiilor Consiliului Raional Cahul;
f) asigurarea respectării cadrului legal în domeniile finanţelor publice locale;
g) administrarea resurselor financiare alocate direcţiei ca executor primar de buget;
h) examinarea propunerilor de buget ale autorităţilor/instituţiilor publice din subordinea Consiliului Raional şi elaborarea proiectului bugetului raional;
i) analiza corectitudinii proiectului şi întocmirea sintezei consolidate a proiectelor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi al doilea;
j) administrarea şi monitorizarea executării bugetelor locale;
k) întocmirea rapoartelor periodice şi anuale privind executarea bugetului raional Cahul;
l) întocmirea şi prezentarea Ministerului Finanţelor a rapoartelor trimestriale şi anuale consolidate privind execuţia bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi al doilea;
m) participarea la consultări cu Ministerul Finanţelor în ce priveşte relaţiile cu bugetul de Stat, inclusiv şi pe aspectele vizind transferurile cu destinaţie specială;
n)formarea şi dezvoltarea profesională a resurselor umane din cadrul direcţiei generale.
     16. Atribuţiile principale ale direcţiei  elaborarea şi administrarea bugetului:
   16.1 Asigură estimarea veridică şi economic argumentată a veniturilor şi cheltuielilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale prin:
a) analiza sistematică a tendinţelor privind dezvoltarea social-economică a unităţii administrativ-teritoriale, necesare pentru elaborarea proiectului de buget;
b) analizarea mersului executării bugetului;
c) estimarea executării scontate la venituri şi cheltuieli în anul curent, în baza datelor operative despre încasarea veniturilor la buget,  starea reţelei, statele şi contingentele instituţiilor publice finanţate de la buget, actele întocmite în urma controalelor;
   16.2  Elaborează, în termenele stabilite de Ministerul Finanţelor, conform principiilor de bază ale politicii statului în domeniul veniturilor şi cheltuielilor bugetare  pe anul/anii viitor/i, pronosticul bugetului raionului:
a) elaborează şi aprobă calendarul bugetar al activităţilor aferente elaborării şi prezentăriii bugetelor UAT, inclusiv şi a persoanelor responsabile de programele/subprogramele de cheltuieli;
b) analizează sursele de venituri ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi doi întru estimarea bazei fiscale a unităţii administrativ-teritoriale;
c) estimează cadrul de resurse al bugetului raional şi stabileşte limitele de cheltuieli pe funcţii, pe programe/subprograme şi pe autorităţi/instituţii bugetare;
d) asigură direcţionarea resurselor disponibile ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi doi la programe de importanţă vitală, care ar permite soluţionarea problemelor stringente, fără admiterea de datorii creditoare şi blocaje financiare;
e) comunică autorităţilor administraţiei publice locale, în termenele stabilite de legislaţie, prognozele macroeconomice, principiile de bază ale politicii statutului în domeiul veniturilor şi cheltuielilor bugetare pe anul/anii viitor/i;
f) pregăteşte circulara cu instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerilor la prtoiectulul bugetului UAT;
g) oferă suport metodologic APL la toate etapele procesului bugetar;
h) organizează şi desfăşoară seminare pe problemele ce ţin de aplicarea actelor normative privind elaborarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale;
i) organizează, dirijază şi ghidează autorităţile APL de ambele niveluri, în vederea elaborării proiectelor de buget, cît şi transpunerea proiectelor bugetelor UAT de ambele niveluri pe bază de programe;
j) asigură definitivarea propunerilor de buget, inclusiv pe programe ca urmare a consultărilor bugetare în cadrul APL de nivelul doi şi reieşind din limitele de cheltuieli stabilite;
k) elaborează  proiectul bugetului raional şi echilibrarea lui  cu resursele estimate;
l) prezintă Ministerului Finanţelor, în termenele stabilite, sinteza consolidată a proiectelor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de ambele niveluri;
m) întocmeşte proiectul deciziei privind aprobarea bugetului raional şi al anexelor la proiectul deciziei, precum şi alte documente adiţionale şi le prezintă Preşedintelui raionului pentru a fi înaintate spre examinare şi aprobare Consiliului raional Cahul;
n) după aprobarea deciziei privind aprobarea bugetului raional, comunică limitele aprobate de alocaţii bugetare şi coordonează procesul de detaliere a bugetului;
o) examinează rapoartele financiare şi de performanţă ale autorităţilor/instituţiilor finanţate de la bugetul raional şi monitorizează performanţele financiare şi nefinanciare ale acestora.
   16.3 Monitorizează funcţionarea instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional, precum şi finanţarea altor măsuri şi activităţi.
a) efectuează dirijarea metodologică a planificării bugetare;
b) verifică corectitudinea întocmirii devizilor de cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate de la buget, corespunderea indicatorilor din devize şi a calculeleor anexate cu alocaţiile aprobate în buget şi cu clasificaţia bugetară, precum şi cu mijloacele speciale obţinute de către acestea;
c) coordonează întocmirea listelor tarifare ale pedagogilor, a statelor de personal ale instituţiilor publice finanţate de la buget;
d) întreprinde măsuri întru asigurarea finanţării continue a activităţii instituţiilor publice finanţate din bugetul raional;
   16.4 Analizează corespunderea bugetelor locale aprobate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
   16.5 Prezintă Ministerului Finanţelor bugetul aprobat al raionului pentru a fi inclus în bugetul public naţional;
   16.7 Pregăteşte materialele şi, în caz de necesitate, înaintează propuneri de  rectificare a bugetului raional;
   16.8 Perfectează documentele necesare la contractarea de împrumuturi atît pe termen scurt, cît şi pe termen lung de la bugetul de stat, din sistemul financiar şi de la alţi creditori, în conformitate cu prevederile legale;
   16.9 Participă la întocmirea pronosticului dezvoltării social-economice a unităţii administrativ-teritoriale;
   16.10 Realizează acţiuni concrete în vederea optimizării cheltuielilor bugetare.
     17. Atribuţiile principale ale contabilităţii bugetare:
   17.1 ţine evidenţa contabilă a executării bugetului raional;
   17.2 ţine evidenţa contabilă a DGF Cahul;
   17.3 ţine registrul şi evidenţa acordării şi rambursării împrumuturilor, care se utilizează pentru finanţarea deficitului bugetar cauzat de decalajul de casă sau a celor contractate pentru cheltuieli capitale pe termen lung;
   17.4 ţine evidenţa contabilă a îndeplinirii devizului de cheltuieli ale direcţiei generale finanţe şi asigură integritatea bunurilor aflate la balanţa acesteia;
   17.5 verifică zilnic, în comun cu trezoreria teritorială, corectitudinea reflectării în evidenţă a veniturilor şi cheltuielilor bugetului raional;
   17.6 ţine evidenţa contabilă a investiţiilor în instituţiile subordonate administraţiei publice locale, finanţarea cărora s-a efectuat de la bugetul raional;
   17.7 asigură recepţionarea, examinarea şi analiza trimestrială şi anuală a corectitudinii şi plenitudinii reflectării datelor în rapoartele financiare ale instituţiilor finanţate de la bugetul raional şi de la bugetele de primul nivel;
   17.8 întocmeşte, în termenele stabilite, rapoarte lunare, trimestriale şi anuale privind executarea bugetului raional şi le prezintă Preşedintelui pentru a fi remise Consiliului rational Cahul;
   17.9 înaintează, în comun cu Direcţia elaborarea şi administrarea bugetului, propuneri referitor la stabilirea termenelor de prezentare a rapoartelor lunare, trimestriale şi anuale privind executarea bugetelor satelor (comunelor), oraşului, precum şi a devizelor de cheltuieli ale  instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional;
   17.10 recepţionează, examinează şi totalizează rapoartele privind executarea bugetelor satelor (comunelor), oraşului, precum şi devizele de cheltuieli ale executorilor (ordonatorilor) de buget;
   17.11 prezintă, în termenele stabilite de Ministerul Finanţelor, rapoartele trimestriale şi anuale consolidate privind execuţia bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi al doilea;
   17.12 exercită controlul asupra stării evidenţei contabile în contabilităţile (inclusiv centralizate) primăriilor satelor (comunelor), oraşului, precum şi ale instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional;
   17.13 verifică corectitudinea întocmirii dărilor de seamă privind executarea devizelor de venituri şi cheltuieli pe mijloace şi fonduri speciale;
   17.14 verifică corectitudinea întocmirii rapoartelor referitor la executarea bugetelor satelor (comunelor), oraşului şi a devizelor de cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional;
   17.15 acordă ajutor metodologic şi practic executorilor (ordonatorilor) de buget în probleme ce ţin de evidenţa contabilă şi întocmirea dărilor de seamă privind executarea bugetelor;
   17.16 asigură aplicarea tehnologiilor informaţionale şi programei 1C în vederea ţinerii evidenţei contabile în toate instituţiile din subordinea Consiliului raional Cahul;
   17.17 organizează şi desfăşoară  sistematic seminare referitor la aplicarea actelor normative privind evidenţa contabilă şi întocmirea dărilor de seamă despre executarea bugetelor satelor (comunelor), oraşului, a devizelor de cheltuieli ale executorilor (ordonatorilor) de buget;
   17.18 ţine registrul şi evidenţa contabilă a transferurilor şi mijloacelor transmise de la bugetele de toate nivelurile.
   17.19 organizează şi asigură evidenţa contabilă a operaţiunilor în procesul executării de casă a bugetului raionului şi a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I şi întocmeşte rapoarte privind executarea de casă a bugetului raionului şi a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I.
   17.20 analizează şi prezintă Preşedintelui raionului, Consiliului rational Cahul informaţia despre utilizarea fondurilor  de rezervă ale autorităţilor administraţiei publice locale;
   17.21 exercită şi alte atribuţii ce reies din prevederile legale în vigoare;
     18. Alte atribuţii ce tin de competenţa DGF Cahul:
   18.1 participă la elaborarea proiectelor de decizii pe domeniile sale de competenţă;
   18.2 asigură monitorizarea continuă a sistemelor de management financiar şi control din cadrul entităţilor publice;
   18.3 plasează pe pagina web informatii referitor la activitatea DGF Cahul;
   18.4 examinează, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, petiţiile persoanelor fizice şi juridice;
   18.5 planifică, organizează şi efectuează misiuni de audit intern pentru evaluarea sistemelor de management financiar şi control intern ale entităţii audiate.
   18.6 documentează constatările de audit cu exactitate şi în mod concis în dosarele curente şi permanente de audit în conformitate cu SNAI.
   18.7 reprezintă în instanţele judecătoreşti interesele DGF Cahul;
   18.8 constituie comisii şi grupuri de lucru pentru abordarea şi soluţionarea unor chestiuni specifice, la lucrările cărora pot fi antrenaţi specialisti/experţi din cadrul altor subdiviziuni ale Consiliului raional;
   18.9 ţine evidenţa privind beneficiarii şi totalizarea deciziilor comisiei speciale privind acordarea indemnizaţiilor unice pentru construcţia unei case individuale ori a unei locuinţe cooperatiste, sau procurarea spaţiului locativ sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni cu prezentarea în termen Ministerului Finanţelor;
   18.10 exercită şi alte atribuţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.
     19. DGF Cahul este învestit cu următoarele drepturi generale:
   19.1 să dispună de patrimoniu şi să-l gestioneze;
   19.2 să înainteze propuneri în instanţele ierarhic superioare vizînd perfecţionarea şi eficientizarea procesului de elaborare, aprobare şi executare a bugetelor unităţilor  administrativ-teritoriale;
   19.3 să înainteze către Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat solicitări privind verificarea legalităţii, în caz de necesitate, a unor acte adoptate de autorităţile administraţiei publice locale;
   19.4 să efectueze controlul tematic asupra respectării disciplinei financiare în procesul de elaborare şi executare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale;
   19.5 să verifice corectitudinea întocmirii listelor tarifare, a statelor de personal, a repartizării pe luni a veniturilor şi cheltuielilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi a modificărilor acestora;
   19.6 să verifice respectarea limitelor de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul unităţii administrativ-teritoriale;
   19.7 să solicite şi să primească de la autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice finanţate de la buget informaţiile necesare pentru elaborarea şi executarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale;
   19.8 să înainteze propuneri de sancţionare a conducătorilor entităţilor bugetare, în conformitate cu prevederile cadrului legislativ în vigoare;
   19.9 să participe, în caz de necesitate, la selectarea şi atestarea persoanelor care urmează a fi încadrate în funcţii cu profil economico-financiar în instituţiile publice finanţate de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi al doilea.
   19.10 să exercite controlul asupra utilizării raţionale a mijloacelor bugetare şi folosirii eficiente a patrimoniului public aflat în gestiunea entităţilor din subordinea Consiliului Raional Cahul;
   19.11 să stabilească relaţii şi să colaboreze cu instituţii similare din alte ţări şi organizaţii internaţionale pe domeniile de activitate;
   19.12 să organizeze întruniri, mese rotunde sau seminare pe domeniile de activitate;
   19.13 să exercite orice alte drepturi stabilite în cadrul normativ al Republicii Moldova.
     20. Direcţia generală finanţe este responsabilă de:
1) respectarea legislaţiei Republicii Moldova,  executarea deciziilor Consiliului raional Cahul şi a dispoziţiilor preşedintelui raionului Cahul;
2) respectarea autonomiei financiare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale în conformitate cu cadrul legislativ;
3) reflectarea corectă şi obiectivă în documentaţie a rezultatelor controalelor efectuate;
4) păstrarea arhivei şi asigurarea integrităţii documentelor, neadmiterea deteriorării sau pierderii lor.

 IV. DISPOZIŢII FINALE

     21. În procesul elaborării şi executării bugetului raional, Direcţia generală finanţe colaborează cu:
a) Inspectoratul Fiscal de Stat Teritorial,
b) Unitatea Teritorială a Trezoreriei de Stat,
c) Direcţia Teritorială Inspectare Financiară,
d) Subdiviziunea structurală a Departamentului Statistică şi Sociologie,
e) alte instituţii şi organizaţii.
     22. Reorganizarea sau lichidarea DGF poate fi efectuată de către Consiliul Raional Cahul în condiţiile legii.
     23. Cheltuielile pentru întreţinerea DGF se finanţează de la bugetul raional.