Home Direcția generală asistență socială și protecția familiei

Direcția generală asistență socială și protecția familiei

APROBAT
prin decizia Consiliului Raional Cahul
nr.05/05-IV din 22.12.2015

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a Direcției
asistență socială și protecție a familiei a
Consiliului Raional Cahul

I. INTRODUCERE

     1.1.  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcției asistență socială și protecție a familiei (în continuare – Regulament) reglementează misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile şi drepturile Direcției asistență socială și protecție a familiei a Consiliului Raional Cahul (în continuare – Direcție), precum și modul de organizare şi funcţionare a acesteia. 
     1.2. Direcția este o subdiviziune structurală din subordinea Consiliului Raional Cahul și are statut de direcție, în conformitate cu Normele privind instituirea subdiviziunilor structurale ale autorităţilor publice, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 26 decembrie 2011.
     1.3. Direcția este persoană juridică, dispune de cont trezorerial, de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat şi denumirea sa, de alte ştampile şi anteturi, de modelul stabilit.
     1.4. Direcția este organizată şi funcţionează în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, legile în vigoare, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrile Parlamentului, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, alte acte normative, tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi cu prevederile prezentului Regulament.
      1.5. Direcția îşi organizează activitatea conform următoarelor principii: 
1) accesibilitate şi disponibilitate; 
2) informare; 
3) transparență;
4) abordare individualizată și multidisciplinară;
5) parteneriate și colaborare;
6) participarea beneficiarilor de asistență socială în procesul de luare a deciziilor;
7) confidenţialitate;
8) nondiscriminare și egalitate;
9) solidaritate socială;
10) parteneriat social.
     1.6. Beneficiarii de asistență socială la nivel teritorial sînt:
1) copiii în situație de risc și copiii separați de părinți;
2) persoanele cu dizabilități;
3) persoanele în etate;
4) victimele violenței în familie;
5) victimele și potențialele victime ale traficului de ființe umane;
6) persoanele și familiile defavorizate.

II. MISIUNEA, FUNCŢIILE DE BAZĂ,
ATRIBUŢIILE ŞI DREPTURILE DIRECȚIEI
ASISTENȚĂ SOCIALĂ
 ȘI PROTECȚIE A FAMILIEI

     2.1.  Misiunea Direcției constă în îmbunătățirea calității vieții persoanelor și familiilor defavorizate, prin acordarea asistenței și suportului în vederea prevenirii, diminuării sau depășirii situaţiei de dificultate și integrarea socială a acestora.
     2.2.  Direcția are următoarele funcţii de bază:
1) implementarea în raion a politicii de stat în domeniul asistenţei sociale și protecției familiei, în funcţie de necesităţile identificate;
2) acordarea suportului metodologic autorităților administrației publice locale de nivelul întîi, prestatorilor privați și specialiștilor angajați în domeniul asistenței sociale și protecției familiei;
3) colaborarea cu autoritățile, instituțiile și organizațiile publice și private.
      2.3.  Direcția are următoarele atribuţii principale:
2.3.1.În scopul implementării în raionul Cahul a politicii de stat în domeniul asistenţei sociale și protecției familiei, în funcţie de necesităţile identificate:
a) identifică problemele sociale în raza administrativ-teritorială;
b) generalizează şi sistematizează informaţia privind asistenţa socială acordată şi analizează eficienţa acesteia;
c) elaborează strategii de dezvoltare şi prestare a asistenţei sociale, în conformitate cu politica socială a statului; 
d) organizează şi acordă asistenţă socială în funcţie de necesităţile identificate;
e) elaborează și prezintă propuneri privind planificarea bugetului, fundamentat pe programe și performanță, precum și pe rezultatele evaluării necesităților în domeniul asistenței sociale și protecției familiei în raionul Cahul, precum și prezintă rapoarte privind realizarea lui, în modul stabilit;
f) îndeplinește funcțiile de autoritate tutelară teritorială în domeniul protecției copilului;
g) coordonează procesul de cooperare intersectorială pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului, precum și stabilește parteneriate cu autoritățile, instituțiile de resort în domeniu;
h) asigură implementarea standardelor generale de prestare a serviciilor;
i) asigură gestionarea eficientă a alocațiilor bugetare, patrimoniului și resurselor umane pentru dezvoltarea și acordarea asistenței sociale de calitate în teritoriul administrat;
j) asigură angajarea personalului conform legislației; 
k) efectuează controlul intern al corectitudinii implementării legislației cu privire la prestațiile sociale pe care le stabilește și serviciile sociale pe care le prestează;
l) completează sistemul informaţional în domeniul asistenţei sociale cu date;
m) informează populaţia despre situaţia în domeniul asistenţei sociale și protecției familiei, despre modul de acordare a prestaţiilor şi a serviciilor sociale și desfăşoară programe de informare-educare-comunicare şi sensibilizare publică;
n) asigură supervizarea personalului din sistemul de asistenţă socială;
o) acordă suport administrativ managerilor serviciilor de asistență socială în scopul asigurării sustenabilității și eficienței serviciilor respective; 
p) prezintă propuneri Consiliului Raional Cahul privind necesitatea dezvoltării serviciilor de asistenţă socială în conformitate cu necesitățile identificate și cu politica naţională din domeniu;
q) prezintă informații și date statistice la solicitarea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei și altor autorități, instituții, organizații și altor entități abilitate;
r) elaborează rapoarte de activitate, pe care le prezintă Consiliului Raional Cahul şi le plasează pe pagina web a acestuia;
2.3.2. În scopul acordării suportului metodologic autorităților administrației publice locale de nivelul întîi, prestatorilor privaţi și specialiștilor angajați în domeniul asistenței sociale și protecției familiei:
a) susţine autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi şi reprezentanţii societăţii civile în activitatea de elaborare şi implementare a programelor locale de asistenţă socială, precum şi în cea de monitorizare a realizării acestora;
b) acordă suport metodologic instituţiilor de asistenţă socială din primăriile aflate în raza raionului Cahul şi înaintează propuneri în vederea optimizării activităţii acestora;
c) oferă asistenţă metodologică prestatorilor de servicii sociale;
2.3.3. În scopul colaborării cu autoritățile, instituțiile și organizațiile publice și private:
a) studiază experiența internațională și bunele practici în domeniul asistenței sociale și protecției familiei;
b) identifică parteneri de dezvoltare și cooperează cu aceştia;
c) dezvoltă și implementează parteneriate cu autoritățile, instituțiile și organizațiile publice și private;
d) încheie acorduri de cooperare în domeniul asistenței sociale și protecției familiei.
    2.4. Direcția este învestită cu următoarele drepturi generale:
1) să elaboreze, în limitele competențelor atribuite, instrucțiuni, indicații metodice, precum și alte acte privind domeniul său de activitate;

2) să solicite de la autorități, instituții și organizații informații necesare pentru activitate;
3) să dezvolte şi să consolideze asistenţa socială la nivelul unităţii administrativ-teritoriale conform necesităţilor sociale identificate;
4) să monitorizeze și să evalueze calitatea serviciilor prestate de prestatorii publici și privați din raza raionului Cahul;
5) să dezvolte parteneriate cu organizații guvernamentale și neguvernamentale în vederea implementării politicilor din domeniul asistenței sociale;
6) să formuleze recomandări autorităților administrației publice centrale și locale privind eficientizarea asistenței sociale;
7) să încadreze personalul direcției în programe de formare inițială și continuă; 
8) să înfiinţeze consilii, comisii, grupuri de experţi şi alte organe consultative pentru exercitarea atribuţiilor în sfera sa de competenţă;
9) să solicite, în modul stabilit de cadrul normativ în vigoare, de la alte autorităţi locale, organizaţii şi instituţii date statistice şi informaţii vizînd problemele din sfera sa de competenţă;
10) să solicite Inspecției Sociale și Consiliului Național pentru Acreditarea Prestatorilor de Servicii Sociale rapoartele de control și evaluare, cu specificarea încălcărilor, neconformităților constatate şi cu recomandări de eficientizare a activităţii.

III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DIRECȚIEI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
 ȘI PROTECȚIE A FAMILIEI

    3.1. Fiecare subdiviziune structurală a Direcției funcţionează în baza unui regulament aprobat de șeful Direcției.
    3.2. Direcția este condus de șef, numit conform legislației de către Consiliul Raional Cahul.
    3.3. Şeful Direcției este responsabil de asigurarea calității managementului, în scopul îndeplinirii funcțiilor și atribuțiilor organului central de specialitate.
    3.4. Şeful Direcției este şi directorul executiv al Fondului local de susţinere socială a populaţiei, care asigură administrarea eficientă a mijloacelor financiare şi valorilor materiale.
    3.5. În caz de absenţă temporară motivată, atribuţiile şefului Direcției sînt exercitate de şeful adjunct sau, după caz, de un alt angajat al Direcției, desemnat prin ordinul şefului.
    3.6. Personalul Direcției este constituit din funcționari publici și personal contractual. Raporturile de serviciu ale funcționarilor publici sînt reglementate de prevederile Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, iar a personalului contractual – de cele ale Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003.
    3.7. Șeful Direcției înaintează Consiliului raional propuneri pentru modificarea efectivului-limită de personal, în baza normativelor aprobate de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei.
    3.8. Finanţarea activităţii Direcției se efectuează din contul bugetului raional, în conformitate cu legislaţia în vigoare.