Home Aparatul președintelui

Aparatul președintelui

                                                                                 APROBAT
prin Decizia Consiliului Raional Cahul
 nr.01/02-IV din 26.01.2017

REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A APARATULUI PREŞEDINTELUI RAIONULUI CAHUL

I.Dispoziţii generale

 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Aparatului preşedintelui raionului Cahul (în continuare – Regulament) reglementează misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile şi drepturile Aparatului preşedintelui raionului Cahul (în continuare – Aparat), precum și modul de organizare şi funcţionare a acestuia.
 2. Aparatul este o structură funcţională care asistă preşedintele raionului în exercitarea atribuţiilor sale legale şi îşi desfăşoară activitatea sub conducerea preşedintelui raionului.
 3. Aparatul este organizat şi funcţionează în baza Constituției Republicii Moldova, Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Legii nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Legii nr.768-XIV din 02 februarie 2000 privind statutul aleslui local, Legii privind Codul de conduită a funcţionarului public nr.25 din 22.02.2008, Legii nr.155 din 21 iulie 2011 privind aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice, altor acte legislative, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, deciziilor Consiliului Raional Cahul, precum şi în baza prezentului Regulament.
 4. Aparatul îşi organizează activitatea conform principiilor transparenţei în procesul decizional şi de răspundere personală a conducătorilor pentru deciziile adoptate în limitele lor de competenţă.
 5. Aparatul președintelui raionului îşi are sediul în orașul Cahul, Piaţa Independenței, nr. 2.

            II. Structura organizatorică
 a Aparatului preşedintelui raionului Cahul

 1. Organigrama, statele de personal şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Aparatului preşedintelui raionului se aprobă de Consiliul Raional Cahul, la propunerea preşedintelui.
 2. Sub aspect structural, Aparatul președintelui raionului este constituit din conducerea raionului, secretarul Consiliului Raional, din direcţii, secţii şi alte subdiviziuni.
 3. Subdiviziunile structurale ale Aparatului președintelui activează în baza propriilor regulamente, aprobate de către președintele raionului.
 4. Personalul Aparatului președintelui raionului este constituit din funcționari publici și personal contractual. Raporturile de serviciu ale funcționarilor publici sînt reglementate de prevederile Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, iar a personalului contractual – de cele ale Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003.
 5. Preşedintele raionului numeşte în funcţii publice, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii, raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici din aparatul preşedintelui, încheie şi reziliază contractele individuale de muncă cu personalul aparatului fără statut de funcţionar public, administrează personalul, stabileşte atribuţiile acestuia.
 6. Preşedintele raionului ia măsuri şi este responsabil pentru instruirea şi pregătirea profesională a funcţionarilor din aparatul său.
 7. În exercitarea atribuţiilor, compartimentele Aparatului preşedintelui colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale, serviciile publice desconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale care funcţionează în teritoriul raionului, respectiv cu conducerea instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Raional.
 8. Subdiviziunile structurale ale Aparatului președintelui îşi exercită atribuţiile în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, regulamentele interne, indicaţiile Președintelui, vicepreședinților sau ale secretarului Consiliului Raional, conform atribuţiilor stabilite prin dispoziție.
 9. Şefii direcţiilor, secţiilor şi altor subdiviziuni structurale sînt responsabili de organizarea activităţii acestora; stabilesc sarcinile şi atribuţiile de serviciu ale personalului încadrat în subdiviziunile respective, înaintează propuneri privind stimularea subalternilor sau, după caz, în limita competenţei, propuneri privind aplicarea sancţiunilor disciplinare în privinţa acestora; îndeplinesc alte funcţii atribuite în competenţa lor prin actele interne ale Aparatului sau/şi prin indicaţiile președintelui raionului.
 10. Personalul Aparatului președintelui poartă răspundere, în condiţiile legii, pentru păstrarea şi confidenţialitatea documentelor pe care le examinează.

   III. Misiunea şi atribuţiile Aparatului preşedintelui raionului

 1. Misiunea Aparatului constă în:
 • asigurarea asistenţei organizatorice şi informaţionale a activităţii președintelui raionului în vederea exercitării de către acesta a atribuţiilor sale prevăzute de legislaţie prin executarea unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient şi imparţial, în interesul cetăţenilor, precum şi al autorităţilor şi instituţiilor publice din raion.
 1. Atribuţiile personalului din cadrul Aparatului sunt organizate pe criteriul diferenţierii activităţilor desfăşurate, după cum urmează:
 • Activităţi de administrație publică și secretariat;
 • Activităţi administrativ-financiare;
 • Activităţi cu privire la relațiile publice;
 • Activităţi cu privire la arhivă;
 • Activităţi de urbanism şi amenajarea teritoriului;
 • Activităţi cu caracter juridic;
 • Activităţi de gestionare a resurselor umane;
 • Activităţi cu privire la auditul public intern;
 • Activităţi cu privire la protecţia civilă și serviciul civil.
 1. Aparatul preşedintelui raionului, ca structură funcţională, are următoarele atribuţii, stipulate  prin Legea  privind administraţia publică locală 436-XVI din 28.12.2006:
  1. întocmeşte proiectele de decizii ale consiliului raional şi proiectele de dispoziţii ale preşedintelui raionului;
  2. asigură consultarea publică a proiectelor de decizii ale consiliului raional şi de dispoziţii normative ale preşedintelui raionului şi informarea publicului referitor la deciziile adoptate şi la dispoziţiile emise;
  3. colectează şi prezintă preşedintelui raionului informaţii pentru raportul anual privind starea economică şi socială a raionului;
  4. asistă preşedintele raionului în exercitarea obligaţiilor de implementare a legislaţiei în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;
  5. prezintă preşedintelui raionului, în comun cu serviciile publice, informaţii despre funcţionarea acestora, precum şi a întreprinderilor create de consiliul raional;
  6. supraveghează executarea măsurilor dispuse de preşedinte în teritoriul administrat;
  7. contribuie la elaborarea proiectului de buget al unităţii administrativ-teritoriale pentru următorul an bugetar şi a proiectelor de modificare a bugetului, care urmează să fie prezentate de preşedintele raionului spre examinare consiliului raional;
  8. asigură executarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale, în conformitate cu deciziile consiliului raional, şi respectarea prevederilor legale;
  9. întocmeşte contul de încheiere a exerciţiului bugetar al unităţii administrativ-teritoriale;
  10. asistă secretarul consiliului raional în îndeplinirea atribuţiilor lui conform legii.
 2. Aparatul preşedintelui raionului poate îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare sau menite să asigure exercitarea deplină şi operativă a atribuţiilor date în competenţa sa.
 3. Atribuţiile preşedintelui raionului
 4. Preşedintele raionului exercită conducerea operativă a serviciilor publice de interes raional.
 5. Preşedintele raionului reprezintă raionul în raporturile cu Guvernul, cu alte autorităţi publice centrale, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în instanţe judecătoreşti.
 6. Preşedintele raionului este coordonator al serviciilor publice descentralizate din cadrul raionului şi exercită atribuţiile de preşedinte al comisiei pentru situaţii excepţionale.
 7. Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţii publice raionale, preşedintele raionului exercită în teritoriul administrat următoarele atribuţii de bază:
  1. asigură executarea deciziilor consiliului raional;
  2. asigură, în limitele competenţei sale, respectarea Constituţiei, a legilor şi altor acte normative;
  3. contribuie la menţinerea ordinii publice, asigurarea securităţii şi apărarea drepturilor cetăţenilor;
  4. contribuie la buna colaborare a serviciilor publice desconcentrate în soluţionarea problemelor de interes raional;
  5. asigură elaborarea studiilor de fezabilitate şi propune spre aprobare listele bunurilor şi serviciilor publice de interes raional pentru realizarea proiectelor de parteneriat public-privat;
  6. asigură monitorizarea şi controlul realizării proiectelor de parteneriat public-privat în care autoritatea administraţiei publice locale participă în calitate de partener public;
  7. înregistrează asociaţiile obşteşti de interes raional care intenţionează să activeze în unitatea administrativ-teritorială respectivă, remite informaţia de rigoare autorităţilor abilitate;
  8. convoacă şedinţele consiliului raional şi asigură prezenţa consilierilor;
  9. semnează actele şi contractele încheiate în numele raionului sau al consiliului raional;
  10. asigură elaborarea proiectului bugetului raional şi a contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune aprobării consiliului raional;
  11. exercită funcţia de ordonator principal de credite al raionului;
  12. verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea mijloacelor la bugetul raional şi cheltuirea lor, informează operativ consiliul raional despre situaţia existentă;
  13. coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice ale consiliului raional; audiază rapoartele şi informaţiile şefilor acestor servicii şi propune soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii acestora;
  14. organizează examinarea necesităţilor raionului în privinţa tipurilor de servicii sociale, propune spre aprobare consiliului raional, conform necesităţilor stabilite, programul de dezvoltare a serviciilor sociale;
  15. elaborează, conform necesităţilor stabilite, proiectele programelor de dezvoltare a serviciilor sociale;
  16. prezintă consiliului raional, spre examinare şi aprobare, contul de încheiere a exerciţiului bugetar pe semestrul I, pe 9 luni şi cel anual;
  17. contribuie la realizarea, la nivel raional, a măsurilor de protecţie a populaţiei în caz de calamităţi naturale şi tehnogene, de catastrofe, incendii, epidemii, epifitotii şi epizootii, ia măsuri de prevenire a situaţiilor excepţionale, de reducere a prejudiciului şi de lichidare a consecinţelor;
  18. propune consiliului raional să consulte, prin referendum, populaţia în probleme locale de interes deosebit şi, în temeiul deciziei consiliului, ia măsuri în vederea organizării referendumului;
  19. contribuie la desfăşurarea, pe teritoriul raionului, în conformitate cu legislaţia electorală, a alegerilor autorităţilor administraţiei publice reprezentative de toate nivelurile şi a referendumurilor;
  20. asigură colaborarea raionului cu alte unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv din alte ţări;
  21. asigură executarea deciziilor consiliului raional în domeniul de asigurare a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în unitatea administrativ-teritorială; colaborează în acest domeniu cu instituţii statale şi organizaţii necomerciale şi internaţionale; coordonează activitatea unităţii gender; organizează audierea rapoartelor şi a informaţiilor la subiectul respectiv în cadrul şedinţelor consiliului raional și propune soluţii pentru îmbunătăţirea situaţiei în domeniu; asigură înlăturarea, în termen de 30 de zile, a condiţiilor discriminatorii şi a cauzelor care le-au generat;
  22. prezintă, la solicitarea consiliului raional, informaţii despre activitatea sa şi a serviciilor publice din subordine.
 8. Preşedintele raionului, în calitatea sa de autoritate publică executivă, poate îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare sau încredinţate de Consiliul Raional Cahul.
 9. Actele preşedintelui raionului
 10. În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele raionului emite dispoziţii cu caracter normativ şi individual.
 11. Dispoziţiile cu caracter normativ se remit, în termen de 5 zile după semnare, Oficiului teritorial al Cancelariei de Stat şi intră în vigoare la momentul aducerii lor la cunoştinţă publică.
 12. Dispoziţiile cu caracter individual devin executorii după ce sînt aduse la cunoştinţă persoanelor vizate în ele.
 13. Preşedintele raionului este în drept să emită dispoziţii numai în chestiuni ce ţin de competenţa sa. Dispoziţiile preşedintelui raionului sau, după caz, ale vicepreşedintelui raionului se consemnează într-un registru special.
 14. La emiterea dispoziţiilor, preşedintele raionului are dreptul să consulte Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat, conducătorii sau reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice atît locale, cît şi centrale.

IV. Atribuţiile funcţionale
ale vicepreşedinţilor raionului Cahul

 1. Preşedintele raionului este asistat de vicepreşedinţi. Numărul vicepreşedinţilor se stabileşte de Consiliul Raional, la propunerea preşedintelui raionului.
 2. Vicepreşedinţii raionului se aleg de Consiliul Raional, la propunerea preşedintelui raionului, conform procedurii prevăzute de Legea privind administraţia publică locală436-XVI din 28.12.2006.
 3. Vicepreşedintii raionului sunt persoane cu funcții de demnitate publică și cad sub incidența Legii privind statutul alesului local nr. 768 din  02.02.2000 și Legii cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică199 din 16.07.2010.
 4. Vicepreşedinţii raionului Cahul răspund de buna funcţionare a administraţiei publice în ansamblu, precum şi a compartimentelor, agenţilor economici şi instituţiilor publice de interes raional, pe care le coordonează direct, conform organigramei aprobate şi delegării date de preşedintele raionului Cahul prin dispoziție.

VII. Atribuţiile funcţionale
ale secretarului Consiliului Raional Cahul

 1. Secretarul Consiliului Raional este funcţionar public. Persoana numită în funcţia de secretar trebuie să fie licenţiat al unei facultăţi (secţii) de drept sau de administraţie publică.
 2. Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie şi cade sub incidenţa Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 3. Secretarul îndeplineşte următoarele atribuţii de bază:
 4. asigură înştiinţarea convocării Consiliului Raional;
 5. participă la şedinţele Consiliului Raional;
 6. contrasemnează deciziile Consiliului Raional, cu excepţia deciziei de numire în funcţie şi încetare a raporturilor de serviciu ale secretarului consiliului;
 7. asigură efectuarea lucrărilor de secretariat aferente şedinţelor Consiliului Raional;
 8. acordă consilierilor, precum şi acestora în calitate de membri ai comisiilor de specialitate, asistenţă şi sprijin în activitatea lor, inclusiv la redactarea proiectelor de decizii sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de Consiliu;
 9. asigură pregăirea materialelor pe marginea problemelor supuse dezbaterii în Consiliul Raional;
 10. asigură comunicarea şi remiterea, în termen de 5 zile, dacă legea nu prevede altfel, autorităţilor şi persoanelor interesate actele emise de Consiliul Raional sau de preşedintele raionului;
 11. asigură consultarea publică a proiectelor de decizii ale Consiliului Raional şi de dispoziţii normative ale preşedintelui raionului, informarea publicului referitor la deciziile adoptate şi la dispoziţiile emise;
 12. în cazul apariţiei uneia dintre circumstanţele prevăzute la art.139 alin. (1) din Codul electoral, comunică în scris acest fapt Comisiei Electorale Centrale în termen de cel mult 10 zile de la data apariţiei acestei circumstanţe;
 13. păstrează şi aplică, după caz, sigiliul.
 14. Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de către Consiliul Raional ori de către preşedintele raionului.

VII. Drepturile şi obligaţiile Aparatului preşedintelui raionului

 1. Aparatul preşedintelui raionului are dreptul:
 2. să solicite şi să obţină informaţiile necesare pentru executarea atribuţiilor sale de la subdiviziunile subordinate Consiliului Raional, de la serviciile desconcentrate în teritoriu, precum şi de la autorităţile administraţiei publice locale, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile înregistrate pe teritoriul raionului;
 3. să antreneze, de comun acord cu conducerea raionului, consilieri, şefi şi specialiştii din secţii, direcţii, servicii, instituţii şi organizaţii din teritoriu, pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de interes rational, elaborarea proiectelor de decizii şi dispoziţii;
 4. să colaboreze cu asociaţiile obşteşti în domeniile de activitate;
 5. să exercite alte drepturi prevăzute de legislaţia Republicii Moldova sau stabilite de Consiliul Raional.
 6. Aparatul preşedintelui raionului este obligat:
 7. să respecte Constituţia Republicii Moldova, legislaţia în vigoare şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
 8. să execute deciziile Consiliului Raional şi dispoziţiile preşedintele raionului Cahul;
 9. să acţioneze cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, promptitudine şi corectitudine;
 10. să păstreze arhiva şi să asigure integritatea documentelor, neadmiterea deteriorării sau pierderii lor;
 11. să asigure examinarea demersurilor, propunerilor, petiţiilor, obiecţiilor în termenele stabilite de legislaţia în vigoare.
 12. să servească cu  bună-credinţă interesele legitime ale cetăţenilor;

VIII. Corespondenţa

 1. Corespondenţa în Aparatul preşedintelui raionului Cahul este semnată de preşedintele raionului sau de unul dintre vicepreşedinţi, conform atribuţiilor desemnate prin dispoziţie.
 2. Compartimentele din Aparatul preşedintelui raionului Cahul au obligaţia de a rezolva scrisorile, sesizările şi petiţiile cetăţenilor pe domeniile lor de activitate, în termenele prevăzute de lege. Răspunsurile vor fi motivate şi încadrate în prevederile legale.
 3. Lucrările de secretariat  în Aparatul preşedintelui raionului se ţin  în conformitate cu reglementările privind ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice ale Republicii Moldova.

  IX. Dispoziţii finale
 1. Finanţarea activităţii Aparatului preşedintelui se efectuează din contul bugetului raional, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 2. Personalul din Aparatul preşedintelui raionului are obligaţia să cunoască, să respecte şi să aplice prevederile prezentului Regulament.
 3. Prezentul Regulament se aprobă şi se modifică prin decizia Consiliului Raional Cahul.

              Secretarul
Consiliului Raional Cahul                                                                                                                                                                                                                                        Cornelia PREPELIŢĂ