Home Regulamentul de constituire și funcționare

Regulamentul de constituire și funcționare

APROBAT
prin Decizia Consiliului Raional Cahul
nr. 03/02-IV din 24.09.2015

REGULAMENTUL
PRIVIND CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA
CONSILIULUI  RAIONAL CAHUL

TITLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

     1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legii cu privire la administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Legii privind aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr.457 – XV din 14 noiembrie 2003,  Legii privind statutul alesului local nr.768 – XIV din 2 februarie 2000, Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, precum şi cu alte reglementări legale în vigoare şi reglementează modul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Cahul.

Titlul II
CONSTITUIREA CONSILIULUI  RAIONAL CAHUL

Capitolul I
MODUL DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI  RAIONAL CAHUL

     2. Consiliul Raional Cahul este compus din 35 de consilieri aleşi în condiţiile Codului electoral şi constituie autoritatea reprezentativă şi deliberativă a populaţiei raionului Cahul.
3. Consilierii raionali îşi desfăşoară activitatea în cadrul şedinţelor în plen şi în cadrul comisiilor de specialitate, structuri organizatorice colective ale Consiliului Raional Cahul.

     4. Prima şedinţă (de constituire) a Consiliului Raional Cahul se convoacă, în condiţiile Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, în termen de 20 de zile de la data validării mandatelor de consilier.
     Consiliul  Raional este legal constituit dacă sînt validate mandatele a cel puţin două treimi din numărul de consilieri.
Convocarea consilierilor Consiliului Raional în prima şedinţă (de constituire) a Consiliului se face prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale.
     Prima şedinţă a Consiliului  Raional este deliberativă dacă la ea participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care această majoritate nu poate fi asigurată, şedinţa se ţine peste 3 zile calendaristice, respectîndu-se aceleaşi condiţii. Dacă nici la a doua convocare şedinţa nu este deliberativă, se procedează la o nouă convocare, peste 3 zile calendaristice. La această nouă, a treia convocare, şedinţa este deliberativă dacă se asigură prezenţa majorităţii consilierilor aleşi. În situaţia în care, din cauza absenţei nemotivate a consilierilor, Consiliul nu poate fi convocat şi de această dată, el se consideră dizolvat de drept.
     La şedinţa de constituire se dezbat doar chestiunile incluse pe ordinea de zi referitoare la:
a) aducerea la cunoştinţă a hotărîrii privind atribuirea mandatelor de consilier şi înmînarea legitimaţiilor de consilier de către reprezentantul consiliului electoral de circumscripţie sau al Comisiei Electorale Centrale;
b) iniţierea constituirii fracţiunilor, a alianţelor, a blocurilor;
c) iniţierea constituirii comisiilor consultative de specialitate.
     Lucrările primei şedinţe (de constituire) sînt conduse de cel mai în vîrstă consilier, asistat de 1 sau 2 dintre cei mai tineri consilieri prezenţi la şedinţă.
     5. Reprezentantul Comisiei Electorale Centrale sau reprezentantul consiliului electoral de circumscripţie aduce la cunoştinţa consilierilor hotărîrea instanţei judecătoreşti privind legalitatea alegerilor din circumscripţia raională Cahul şi rezultatele validării mandatelor consilierilor şi le înmînează legitimaţiile.
     6. După constituirea legală a Consiliului Raional, consilierii formează fracţiuni, alianţe, blocuri.
     Fracţiunea constă din cel puţin 3 consilieri.
     Fracţiunile se constituie, de regulă, la prima şedinţă (de constituire) a Consiliului, în bază de liste ale partidelor şi blocurilor electorale. Constituirea fracţiunii se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal şi declaraţia cu privire la constituirea fracţiunii se transmit preşedintelui şedinţei pentru a fi anexate la procesul-verbal al şedinţei Consiliului.
     Consilierii din partea partidelor şi blocurilor electorale care nu au întrunit numărul necesar pentru a constitui o fracţiune, precum şi consilierii independenţi se pot reuni pentru a constitui o fracţiune sau se pot afilia altor fracţiuni.
     Fracţiunile constituite îşi aleg organele de conducere sau conducătorii.
     Alianţele şi blocurile se constituie din mai multe fracţiuni şi din consilierii independenţi, după constituirea fracţiunilor. Constituirea alianţelor şi blocurilor se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal şi declaraţia cu privire la constituirea alianţei sau blocului se anexează la procesul-verbal al şedinţei Consiliului Raional în cadrul căreia este anunţată constituirea acestora.
     7. Consiliul Raional alege, din rîndul consilierilor, preşedintele raionului, la propunerea a cel puţin o treime din consilierii aleşi, cu votul majorităţii consilierilor aleşi. În cazul în care candidatura propusă nu întruneşte votul majorităţii consilierilor aleşi, în termen de 8 zile se convoacă o nouă şedinţă în vederea efectuării votării repetate. Dacă şi după votarea repetată nici una din candidaturile propuse nu întruneşte votul majorităţii consilierilor aleşi, în termen de 3 zile se organizează o votare suplimentară, în urma căreia se consideră ales candidatul care întruneşte cel mai mare număr de voturi.
     8. Preşedintele raionului este asistat de vicepreşedinţi. Numărul vicepreşedinţilor se stabileşte de Consiliul Raional, la propunerea preşedintelui raionului, după consultarea fracţiunilor.
     Vicepreşedinţii raionului se aleg de Consiliul Raional, la propunerea preşedintelui raionului, conform procedurii prevăzute pentru alegerea preşedintelui raionului.
     În funcţia de vicepreşedinte poate fi aleasă orice persoană, inclusiv din rîndul consilierilor.
     9. Consiliul Raional îl poate elibera din funcţie pe preşedintele raionului înainte de termen, cu votul a două treimi din numărul consilierilor aleşi, la propunerea a cel puţin o treime din consilierii aleşi.
     10. Vicepreşedintele raionului poate fi eliberat din funcţie înainte de termen, cu votul majorităţii consilierilor aleşi, la propunerea preşedintelui raionului sau a unei treimi din consilierii aleşi.
     11. Mandatul preşedintelui şi cel al vicepreşedintelui raionului încetează odată cu mandatul Consiliului Raional.
     Preşedintele şi vicepreşedintele raionului îşi exercită atribuţiile şi soluţionează problemele curente ale raionului pînă la alegerea de către Consiliul Raional nou-constituit a unui alt preşedinte al raionului.
     12. Secretarul Consiliului Raional este numit de Consiliu, în temeiul concluziei comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de secretar, la prima şedinţă a Consiliului, după anunţarea rezultatelor concursului organizat în conformitate cu legislaţia în vigoare.
     Aceste prevederi se aplică numai în cazul în care funcţia de secretar este vacantă. Vacanţa intervine în cazul încetării raporturilor de serviciu ale secretarului în temeiul şi în modul stabilite de Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
     Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie şi cade sub incidenţa Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
     13. Şefii de subdiviziuni din subordinea Consiliului Raional Cahul sînt desemnaţi prin decizie a Consiliului, adoptată cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, din rîndurile persoanelor care au cîştigat concursul pentru ocuparea funcţiei respective, organizat de comisia de concurs în conformitate cu legislaţia în vigoare.
     Şefii serviciilor publice raionale, de întreprinderi municipale sînt desemnaţi de Consiliul Raional, la propunerea preşedintelui raionului.
     Destituirea din funcţie a conducătorilor nominalizaţi se face de către Consiliu, la propunerea preşedintelui raionului, sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor aleşi, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, în temeiurile şi modul stabilite de legislaţie.
     14. Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei respective se formează de către Consiliul Raional în baza Regulamentului cu privire la ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante, aprobat de Guvern.

Capitolul II
CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIILOR CONSULTATIVE
DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI RAIONAL CAHUL

     15. După constituire, Consiliul Raional Cahul formează comisii consultative de specialitate pentru principalele domenii de activitate.
     16. Domeniile de activitate în care se formează comisii de specialitate, denumirea acestora şi numărul de membri, care întotdeauna trebuie să fie impar, se stabilesc de către Consiliul Raional. La decizia Consiliului, comisia poate fi formată pentru mai multe domenii de activitate.
     17. Comisiile de specialitate se formează pe întreaga durată de activitate a Consiliului. Membri ai acestora pot fi numai consilierii. Activitatea în cadrul comisiilor nu este remunerată.
     18. Comisiile de specialitate sînt structuri de lucru consultative ale Consiliului Raional şi sînt menite să asigure eficienţa activităţii lui. Comisiile de specialitate poartă răspundere în faţa Consiliului şi sînt subordonate acestuia.
     19. Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin vot deschis al majorităţii membrilor săi, preşedintele şi secretarul său.
     20. Şedinţa comisiei de specialitate se convoacă de preşedintele acesteia, iar în absenţa lui – de secretarul comisiei. Comisiile se convoacă, ori de cîte ori este necesar, la decizia preşedintelui comisiei.
     Şedinţa comisiei este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi majoritatea membrilor comisiei.
     Şedinţele comisiei, de regulă, sînt publice.
     La şedinţa comisiei pot fi prezenţi, fără drept de vot, consilierii care nu sînt membri ai acestei comisii.
     Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului preşedintelui raionului sau din afara acestuia. La şedinţele comisiei au dreptul să participe şi consilierii ale căror propuneri fac obiectul lucrărilor comisiei.
     Comisia poate decide ca la unele dezbateri să fie prezente şi alte persoane interesate sau reprezentanţi ai mass-media.
     21. Membrii comisiei de specialitate sînt înştiinţaţi despre şedinţa acesteia de către preşedintele şi/sau secretarul comisiei, cu asistenţa secretarului Consiliului Raional.
     22. În exercitarea atribuţiilor, comisia de specialitate adoptă decizii cu votul deschis al majorităţii membrilor săi.
     Deciziile comisiei au un caracter de recomandare pentru Consiliul Raional.
     23. Numărul locurilor care revin fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către Consiliul Raional, în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului.
     Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare fracţiune, iar a consilierilor independenţi – de către Consiliu, avîndu-se în vedere, de regulă, pregătirea lor profesională şi domeniul de activitate a comisiei.
     În funcţie de numărul membrilor Consiliului şi numărul comisiilor de specialitate, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de bază a acestuia.
     24. Comisia de specialitate are următoarele atribuţii principale:
a) identifică şi examinează problemele din domeniul ei de activitate care necesită soluţionare de către Consiliu;
b) analizează proiectele de decizii ale Consiliului şi prognozează consecinţele realizării acestora;
c) întocmeşte avize asupra proiectelor de decizii privind problemele examinate, pe care le prezintă Consiliului Raional;
d) se pronunţă asupra altor chestiuni remise comisiei spre avizare de către Consiliu.
     Comisia de specialitate îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului sau însărcinări date prin decizie a Consiliului, dacă acestea ţin de domeniul de activitate a comisiei.
     25. Preşedintele comisiei de specialitate exercită următoarele atribuţii principale:
a) reprezintă comisia în raporturile cu Consiliul şi cu celelalte comisii;
b) convoacă şi conduce şedinţele acesteia;
c) propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane interesate, dacă este necesar;
d) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;
e) anunţă rezultatul votării în cadrul comisiei, pe baza datelor comunicate de secretarul comisiei;
f) susţine în şedinţele Consiliului Raional avizele formulate de comisie.
     Preşedintele comisiei exercită şi alte atribuţii referitoare la asigurarea organizatorică a activităţii comisiei, stabilite de Consiliu.
     26. Secretarul comisiei de specialitate exercită următoarele atribuţii principale:
a) asistă preşedintele comisiei în asigurarea organizatorică a şedinţelor comisiei;
b) face apelul nominal şi ţine evidenţa prezenţei la şedinţe a membrilor comisiei;
c) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei decizii şi asupra rezultatelor votării;
d) asigură redactarea avizelor, proceselor-verbale şi altor documente emise de comisia respectivă;
e) în lipsa preşedintelui comisiei, conduce şedinţele acesteia.
     Secretarul comisiei îndeplineşte, de asemenea, şi însărcinările comisiei sau ale preşedintelui acesteia.
     27. Ordinea de zi a şedinţei comisiei de specialitate se aprobă de membrii comisiei, la propunerea preşedintelui acesteia. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme suplimentare numai pînă la începerea şedinţei comisiei.
     28. Prezenţa membrilor comisiei de specialitate la şedinţele acesteia este obligatorie. În caz de absenţă a consilierului fără motive întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale comisiei de bază pentru el, preşedintele comisiei poate aplica acestuia sancţiunile ce ţin de competenţa sa sau poate propune consiliului aplicarea altor sancţiuni prevăzute în regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, inclusiv excluderea consilierului din componenţa comisiei. Absenţa consilierului, precum şi sancţiunile propuse de preşedintele comisiei se consemnează în procesele-verbale ale şedinţelor respective ale comisiei.
     29. Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează de către secretarul comisiei în procese-verbale. După încheierea şedinţei, procesul-verbal este semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei.
      Preşedintele comisiei poate permite ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţe închise.

Titlul III
ŞEDINŢELE CONSILIULUI RAIONAL CAHUL

Capitolul I
ATRIBUŢIILE PREŞEDINTELUI ŞEDINŢEI ŞI ALE SECRETARULUI
CONSILIULUI RAIONAL

     30. Şedinţa Consiliului Raional este deschisă de Preşedintele raionului şi începe cu onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova şi intonarea Imnului Republicii Moldova. Apoi Consiliul Raional alege, prin vot deschis, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, pentru durata unei şedinţe, un preşedinte care o prezidează, asistat de secretarul Consiliului.
     Rezultatul alegerii preşedintelui şedinţei se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.
     În fiecare şedinţă, Consiliul Raional desemnează un consilier din cei prezenţi, care semnează deciziile Consiliului în cazul în care preşedintele şedinţei se află în imposibilitatea de a le semna.
     31. Preşedintele şedinţei exercită următoarele atribuţii principale:
a) conduce şedinţele Consiliului;
b) supune votului consilierilor proiectele de decizii, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor „pro”, „contra” şi a abţinerilor;
c) semnează deciziile adoptate de Consiliu, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal al şedinţei;
d) asigură menţinerea ordinii în cadrul şedinţelor şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor, aprobat de Consiliu;
e) supune votului consilierilor în şedinţă orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a Consiliului Raional;
f) aplică, după caz, sancţiuni în limita competenţei sale sau propune Consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni.
     Preşedintele şedinţei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, de Regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, precum şi însărcinările Consiliului.
     32. În cazul în care, pe parcursul şedinţei Consiliului, preşedintele ales pentru şedinţa respectivă nu îşi poate exercita atribuţiile sale, Consiliul Raional procedează la alegerea unui alt preşedinte al şedinţei, fapt care se consemnează în procesul-verbal al acesteia. În acest caz, procesul-verbal şi deciziile adoptate în cadrul întregii şedinţe sînt semnate de preşedintele nou-ales.
     33. Secretarul Consiliului Raional participă, în mod obligatoriu, la şedinţele Consiliului fără drept de vot.
     Pe lîngă atribuţiile prevăzute de Legea privind administraţia publică locală, secretarului Consiliului îi revin următoarele atribuţii principale referitor la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului:
a) asigură accesul la proiectele de decizii şi la materialele aferente acestora în modul stabilit de lege;
b) asigură înştiinţarea consilierilor despre convocarea Consiliului Raional, iar la cererea preşedintelui raionului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi, organizează îndeplinirea şi a altor acţiuni necesare înştiinţării consilierilor şi convocării Consiliului;
c) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat aferente şedinţei Consiliului;
d) face apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;
e) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui şedinţei, cu excepţia cazurilor cînd Consiliul formează comisia pentru numărarea voturilor în anumite chestiuni de pe ordinea de zi supuse votării de Consiliu;
f) informează, în caz de necesitate, preşedintele şedinţei, despre numărul de voturi necesar pentru adoptarea unei sau altei decizii a Consiliului;
g) asigură întocmirea procesului-verbal al şedinţei, precum şi a dosarelor în care se păstrează materialele privind fiecare chestiune din ordinea de zi a şedinţei, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
h) urmăreşte ca, la dezbaterea anumitor probleme şi la adoptarea deciziilor asupra lor, să nu participe consilierii prezenţi la şedinţă care cad sub incidenţa art.21 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, informează preşedintele despre asemenea situaţii şi face cunoscute consilierilor consecinţele prevăzute de lege în astfel de cazuri;
i) contrasemnează, în condiţiile legii, deciziile Consiliului Raional Cahul, cu excepţia deciziilor de numire şi încetare a raporturilor de serviciu ale secretarului Consiliului;
j) acordă consilierilor, precum şi acestora în calitate de membri ai comisiilor de specialitate, asistenţă şi sprijin în activitatea lor, inclusiv la redactarea proiectelor de decizii sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de Consiliul Raional Cahul.
     Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege, precum şi însărcinările Consiliului Raional Cahul privitor la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului.
     34. În caz de absenţă temporară, secretarul Consiliului Raional va fi inlocuit de un funcţionar public din Aparatul preşedintelui raionului, avand studii juridice sau în domeniul administraţiei publice şi vechime în specialitatea studiilor de minimum 3 ani. 

Capitolul II
DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR

     35. Consiliul Raional se întruneşte în şedinţe ordinare o dată la 3 luni.
     Consiliul Raional se poate întruni în şedinţă extraordinară, cu ordinea de zi propusă, ori de cîte ori este necesar, la cererea preşedintelui raionului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi.
     Convocarea Consiliului Raional se face, prin dispoziţie a preşedintelui raionului, cu cel puţin 10 zile înaintea şedinţelor ordinare şi cu cel puţin 3 zile înaintea celor extraordinare. În temeiul dispoziţiei, fiecărui consilier i se expediază o înştiinţare în care se indică ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării şedinţei. Înştiinţarea este semnată de secretarul Consiliului Raional.
     În cazuri de maximă urgenţă – calamităţi naturale, catastrofe, incendii, epidemii, epifitotii, epizootii şi alte situaţii excepţionale similare – determinată de interesele locuitorilor raionului, convocarea Consiliului Raional se poate face de îndată.
     În cazul în care preşedintele raionului refuză convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Raional, cerută de cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi, aceştia sînt în drept:
a) să convoace şedinţa Consiliului Raional de sine stătător, în condiţiile Legii privind administraţia public locală; şi/sau
b) să atace refuzul în instanţa de contencios administrativ.
     În situaţia în care preşedintele raionului se află în imposibilitatea de a convoca Consiliul în şedinţă, aceasta se va face de către vicepreşedintele desemnat.
     Şedinţa Consiliului se desfăşoară în sala de şedinţe, amenajată cu locuri pentru consilieri, invitaţi şi alte persoane care doresc să asiste la şedinţă.
     Şedinţele Consiliului Raional sînt publice.
     Orice persoană interesată poate asista la şedinţele Consiliului Raional.
     36. Ordinea de zi a şedinţei Consiliului Raional cuprinde numărul curent al chestiunii propuse Consiliului spre examinare, denumirea chestiunii şi numele raportorului (coraportorului).
     Ordinea de zi a şedinţei Consiliului Raional se aduce la cunoştinţă locuitorilor raionului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de informare.
     37. Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea preşedintelui raionului sau a consilierilor care au cerut convocarea Consiliului Raional în condiţiile art.51 din Legea privind administraţia publică locală şi se supune aprobării Consiliului la începutul şedinţei. Modificarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente.
     38. Consilierii sînt obligaţi să participe la lucrările Consiliului şi să îşi înregistreze prezenţa la secretarul Consiliului Raional.
     Şedinţa Consiliului Raional este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi majoritatea consilierilor aleşi.
     Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să comunice din timp despre absenţa sa şi motivele absenţei nemijlocit preşedintelui raionului sau secretarului. Preşedintele raionului sau secretarul sînt obligaţi să aducă la cunoştinţa consilierilor prezenţi în şedinţă informaţia privind absenţa consilierului respectiv.
     39. Dacă în sala de şedinţe este întrunit cvorumul necesar conform înregistrării, Consiliul purcede la examinarea chestiunilor de pe ordinea de zi.
     40. Dezbaterea problemelor se face în ordinea strictă în care acestea sînt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe cu prezentarea succintă de către raportor a problemei înscrise pe ordinea de zi şi a proiectului de decizie asupra ei. Raportorul este, de regulă, consilierul care a iniţiat proiectul respectiv.
     Preşedintele şedinţei are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvînt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop, el poate propune Consiliului Raional spre aprobare durata de timp ce va fi oferită fiecărui vorbitor, precum şi durata totală de dezbatere a proiectului, cu excepţia cazului cînd Consiliul, la începutul şedinţei, a adoptat regulamentul de lucru al şedinţei Consiliului.
     În cadrul dezbaterii oricărei probleme de pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului, consilierul îşi poate exprima opinia numai în cazul în care preşedintele şedinţei îi oferă cuvîntul. Consilierul este obligat ca în luarea sa de cuvînt să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.
     41. Preşedintele şedinţei permite oricînd unui consilier să răspundă la problema care îl priveşte personal sau referitoare la regulament.
     42. Preşedintele şedinţei poate propune încheierea dezbaterii unor probleme puse în discuţia Consiliului Raional. Propunerea de încheiere a dezbaterii se aprobă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.
     43. Se interzice proferarea de insulte sau calomnii la adresa consilierilor prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.
     44. În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele şedinţei poate să întrerupă dezbaterile şi să ceară respectarea regulamentului, fiind în drept:
a) să cheme la ordine;
b) să retragă cuvîntul;
c) să dispună eliminarea din sală a persoanelor, altele decît consilierii, care împiedică desfăşurarea lucrărilor.
     45. La cererea unei grup de consilieri raionali, aparţinînd aceluiaşi partid sau alianţe politice, preşedintele şedinţei o poate suspenda, pe o durată de cel mult 30 de minute, pentru a da acestora posibilitatea să se consulte, o singură dată pentru fiecare punct al ordinii de zi.
     46. In cazul în care desfăşurarea şedinţei este perturbată, preşedintele şedinţei poate întrerupe şedinţa pe o durată de cel mult 30 de minute şi poate dispune, apelînd dacă este necesar la organele de ordine, eliminarea din sală a persoanelor, altele decat consilierii raionali, care impiedică în orice mod desfăşurarea normală a şedinţei Consiliului.
     47. Consiliul poate decide întreruperea şedinţei şi reluarea lucrărilor în altă zi la decizia sa.
     48. În realizarea competenţelor sale, consiliul local adoptă decizii cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, cu excepţia cazurilor în care legea sau regulamentul consiliului cere un număr mai mare de voturi. În cazul parităţii de voturi, nu se adoptă nici o decizie, dezbaterile fiind reluate în şedinţa următoare.
     Şedinţele Consiliului Raional Cahul se desfăşoară în limba română.
     Actele Consiliului Raional se întocmesc şi se adoptă în limba română.

Capitolul III
ELABORAREA PROIECTELOR DE DECIZII

     49. Proiectele de decizii sînt propuse de consilieri şi/sau de preşedintele raionului.
     50. Proiectele de decizii vor fi însoţite de o notă informativă şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă. În acest scop, secretarul Consiliului Raional Cahul şi personalul de specialitate din aparatul preşedintelui raionului vor acorda asistenţă tehnică de specialitate.
     Proiectele de decizii se prezintă în limba română.
     51. Proiectele de decizii se propun pentru a fi incluse în ordinea de zi a şedinţei de către preşedintele raionului, consemnîndu-se titlul şi iniţiatorul proiectului, şi se aduc la cunoştinţa consilierilor imediat, cu indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost remise spre avizare şi cu invitaţia de a prezenta amendamente.
     52. Proiectele de decizii cu materialele de însoţire se transmit spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Raional, serviciilor publice desconcentrate şi descentralizate în vederea întocmirii unui raport.
     O dată cu transmiterea proiectelor de decizii, se precizează şi data prezentării raportului, informaţiei şi a avizului, cu condiţia ca raportul şi informaţia să fie remise şi comisiei de specialitate înainte de întocmirea de către aceasta a avizului.
     Iniţiatorul proiectului de decizie sau al altor propuneri le poate retrage, sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor, pînă la înscrierea acestora în ordinea de zi.
     53. După examinarea proiectului de decizie şi a propunerilor compartimentului de specialitate al serviciilor publice, comisia de specialitate a Consiliului Raional Cahul întocmeşte un raport cu privire la adoptarea, modificarea sau respingerea lor.
     Rapoartele, avizele se transmit secretarului Consiliului, care va dispune măsurile corespunzătoare de remitere a lor către consilieri cel tîrziu pînă la data şedinţei Consiliului Raional.
     54. Proiectele de decizii şi alte propuneri, însoţite de avizul comisiei de specialitate şi de raportul serviciilor publice, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului Consiliului în şedinţa ordinară a acestuia.
     55. Proiectele de decizii care pot avea impact social, economic asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra serviciilor publice etc. vor fi supune dezbaterilor publice.
     56. Procesul de consultare publică a proiectelor de decizie elaborate va fi desfăşurat concomitent cu procedura de avizare a acestora, conform legislaţiei.
     Pagina web a Consiliului Raional Cahul reprezintă instrumentul de bază a procesului de informare şi consultare publică.

Capitolul IV
PROCEDURA DE VOT

     57. Votul consilierilor este individual şi nu poate fi transmis altei persoane.
     Votul consilierului se exprimă public, prin ridicarea mîinii, în cadrul votării deschise. Procedura votării deschise poate fi efectuată şi prin apel nominal.
     58. Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele oferă explicaţii asupra obiectului votării şi sensului cuvintelor „pro” şi „contra”. Secretarul Consiliului Raional dă citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier în ordine alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvîntul „pro” sau „contra”, în funcţie de opţiunea sa.
     59.Consiliul poate decide votarea secretă, la propunerea preşedintelui şedinţei sau a unuia dintre consilieri, cu excepţia cazului în care, prin lege sau regulament, se stabileşte o anumită modalitate.
     60. Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletinele de vot. Textul buletinelor de vot trebuie să fie clar şi precis. Pentru exprimarea opţiunii se folosesc cuvintele „pro”, „contra” şi „abţinut”. Buletinele de vot se introduc în urna de votare. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot în care nu a fost exprimată opţiunea consilierului sau au fost folosite mai multe cuvinte decît cele prevăzute în prezentul punct pentru a-şi exprima opţiunea.
     61. Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal al şedinţei să fie consemnat expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze acestei cerinţe.
     62. Consilierul poate fi prezent la şedinţa consiliului, însă nu participă la adoptarea deciziilor în condiţiile existenţei unui conflict de interese, atunci cînd:
a) el personal, soţia (soţul), copiii, părinţii săi au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii;
b) este conducător sau membru al organelor de conducere ale întreprinderii, instituţiei, organizaţiei sau ale filialelor şi reprezentanţelor acestora, în a căror privinţă se adoptă decizia;
c) se află în situaţie de incompatibilitate, conform Legii privind administraţia publică locală şi Legii privind statutul alesului local, iar incompatibilitatea durează mai mult de 30 de zile de la data apariţiei.
     63. Proiectele de decizii sau propunerile respinse de Consiliu nu pot fi supuse examinării acestuia în cadrul aceleiaşi şedinţe.

   Capitolul V
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIŢII ŞI INFORMAREA CONSILIERILOR

     64. Consilierii pot adresa întrebări, în scris sau oral, preşedintelui raionului, vicepreşedinţilor raionului şi secretarului Consiliului Raional, şefilor serviciilor publice raionale, precum şi altor persoane cu funcţie de răspundere invitate la şedinţa Consiliului.
     Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut. Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a Consiliului.
     65. Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia să răspundă în scris, pînă la următoarea şedinţă a Consiliului, sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării.
     66. Consilierii pot solicita informaţiile necesare serviciilor sau instituţiilor publice locale, iar acestea sînt obligate să le furnizeze în termen de cel mult 2 săptămîni, dacă legea nu prevede altfel. Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.
     67. Activitatea consilierilor ce ţine de soluţionarea petiţiilor şi organizarea audienţei se efectuează în corespundere cu Legea cu privire la petiţionare şi alte acte normative.
     68. Consiliul Raional Cahul elaborează, aprobă şi modifică prezentul Regulament cu votul majorităţii consilierilor aleşi.

 

           Secretarul
Consiliului Raional Cahul                                                                  Cornelia PREPELIŢĂ