Home Direcția construcții, drumuri și dezvoltare teritorială

Direcția construcții, drumuri și dezvoltare teritorială

APROBAT
prin Decizia Consiliului Raional Cahul
nr.05/17-IV din 22.12.2015

REGULAMENT
de organizare și funcționare a Direcţiei construcţii,
drumuri şi dezvoltare teritorială
a Consiliului Raional Cahul

I. Dispoziţii generale

     1. Direcţia construcţii, drumuri şi dezvoltare teritorială este o subdiviziune a Consiliului Raional Cahul care  activează în baza Legii privind administrarţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158 -XVI din 04.07.2008, Legii privind aprobarera Clasificatorului unic al funcţiilor publce nr.155 din 21.07.2011, Legii privind Codul de conduită a funcţionarului public nr.25 din 22.02.2008, Legii privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006, Legii privind dezvoltarea regională în Republica Moldova nr.438-XVI din 28.12.2006, Legii privind calitatea în construcţii nr.721-XIII din 02.02.1996, Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr.1402-XV din 24.10.2004, Legii cu privire la apa potabilă nr.272-XIV din 10.02.1999, Legii drumurilor nr.509-XIII din 22.06.1995, Legii cu privire la transporturi nr.1194-XIII din 21.05.1997, a altor acte legislative şi normative din domeniile respective, statului de personal al Direcţiei, aprobat prin decizia Consiliului Raional Cahul nr.04/05-IV din 10.12.2015 „Cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pe anul 2016”. Direcţia îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, agenţi economici indiferent de forma de proprietate şi organizare.
     2. Direcţia este subordonată Consiliului Raional, Preşedintelui Raionului, coordonează activitățile sale cu ministerele de resort și este finanţată din bugetul raional.
     3. Direcţia construcţii, drumuri şi dezvoltare teritorială asigură următoarele obiective principale:
– supravegherea construcției şi exploatării sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apei, de gazificare, de termoficare, salubrizare a localităţilor, depozitarea şi utilizarea deşeurilor menajere comunale;
– coordonarea construcţiei obiectivelor social – culturale, comunale, drumuri şi alte obiecte cu destinaţie publică;
– asigurarea construcţiilor de locuinţe sociale și întreţinerii edificiilor de folosinţă publică și a clădirilor administrative;
– asigurarea pregătirii obiectelor şi sistemelor de menire locativ-comunală pentru funcţionarea lor stabilă, inclusiv în perioada de toamnă-iarnă.
– implementarea politicii în domeniul atragerii investițiilor în
     4. Misiunea Direcţiei construcţii, drumuri şi dezvoltare teritorială a Consiliului Raional Cahul este de a implementa şi promova politica de dezvoltare în domeniul  construcţiilor, drumurilor şi teritorială a raionului în strictă corespundere cu competenţele legale şi strategiile naţionale şi locale de dezvoltare.

II. Sarcinile principale ale Direcţiei

     5. Planificarea strategică, prin care se asigură elaborarea strategiei locale de dezvoltare socio-economică a raionului în funcţie de necesităţile identificate ale comunităţilor din teritoriu şi cu politica naţională în domeniul construcţiei, drumurilor, dezvoltării locale şi regionale.
     6. Coordonarea, prin care se asigură corelarea activităţilor cu suportul metodologic şi informaţional oferit autorităţilor publice locale în elaborarea şi prezentarea documentelor, actelor la construcţia, reconstrucţia obiectelor domeniului public din raza teritoriului raionului.
     7. Colaborarea, prin care se asigură interacţiunea cu serviciile publice centrale şi locale în domeniul construcţiei, drumurilor, dezvoltării locale şi regionale precum şi cu reprezentanţii organizaţiilor, instituţiilor naţionale şi internaţionale.
     8. Monitorizarea, prin care se asigură verificarea construcţiilor , reconstrucţiilor domeniului public la orice etapă şi valorificarea surselor bugetare şi extrabugetare.                                      

III. Atribuţiile direcţiei

     9. Exercită atribuţiile de inclusivă supraveghere tehnică în perioada construcţiei şi exploatării
     10. Participă la elaborarea direcţiilor principale de dezvoltare urbanistică a localităţilor, precum şi amenajarea teritoriului, acordă ajutor consiliilor locale la elaborarea programelor pentru  lucrările publice de interes local.
     11. Elaborează proiectul programului investiţional anual şi contribuie la realizarea lui după aprobarea de către Consiliul Raional Cahul.
     12. Participă la proceduri de achiziţii publice privind proiectarea şi executarea investiţiilor publice, finanţate din contul bugetelor locale.
     13. Ține evidenţa tematicii de proiectare privind investiţiile publice, precum şi a listei investiţiilor publice pentru care se desfăşoară licitaţiile finanţate din bugetele locale;
     14. Urmăreşte şi asigură aplicarea prevederilor legislaţiei la proiectarea şi executarea lucrărilor publice pe teritoriul raionului, verifică respectarea prevederilor actelor normative în exploatarea sistemelor de gospodărie comunală şi fondului locativ.
     15. În conformitate cu legislaţia în vigoare efectuează evidenţa şi supraveghează reducerea volumului  obiectelor nefinalizate pe teritoriul raionului.
     16. Promovează politica tehnică şi strategia statului în domeniul întreţinerii şi dezvoltării sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare, epurare a apei, de termoficare, drumurilor şi altor obiecte de amenajare a teritoriului raionului.
     17. Acordă ajutor practic întreprinderilor la implementarea tehnologiilor noi în construcţii şi gospodăria locativ-comunală.
     18. Contribuie la crearea întreprinderilor pentru producerea materialelor de construcţii competitive şi solicitate pe piaţă.
     19. Iniţiază şi participă, în condiţiile legii, la procesul asocierii cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale pentru realizarea unor lucrări şi servicii sau proiecte investiţionale de interes public în colaborare cu agenţii economici din ţară şi din străinătate în scopul unor acţiuni sau lucrări de interes comun;
     20. Acordă autorităţilor publice locale şi serviciilor publice sprijin şi asistenţă tehnică ce ţine de construcţii, gospodărie comunală şi drumuri.
     21. Examinează petiţiile şi reclamaţiile în problemele ce ţin de activitatea direcţiei.
     22. Formează şi întreţine baza de date privind:
– întreprinderile de construcţie şi exploatare, de fabricare a materialelor de construcţii, care funcţionează pe teritoriul raionului;
– licitaţiile organizate în construcţii;
– locuinţele şi obiectele comunale pe teritoriul raionului;
– obiectele nefinalizate.
     23. Coordonează şi monitorizează procesul de implementare a strategiilor, planurilor, programelor şi proiectelor de dezvoltare a raionului.
     24. Atrage mijloace financiare pentru implementarea strategiilor, planurilor, programelor şi proiectelor de dezvoltare a raionului.
     25. Acordă suport informațional, metodologic, și consultativ autorităților publice locale de nivelul I și II în vederea dezvoltării comunităților și atragerea investițiilor.
     26. Elaborează și prezintă propuneri privind realizarea unor posibilități de investiții cu atragerea capitalului autohton și străin prin diverse metode de participare (investiţii străine directe, oferte de participare la dezvoltarea unor sectoare economice ale raionului pe bază de parteneriat public privat).
     27. Elaborează concepte de proiecte şi atragerea investiţiilor în raion.
     28. Implementează proiecte de dezvoltare socio-economică a raionul Cahul, cum ar fi : Incubatorul de Afaceri, Parcul Industrial, Zonele Economice Libere etc.
     29. Identifică şi dezvoltă proiectele cu impact regional.

IV. Drepturile direcţiei

     30. Să   verifice  pe  teritoriul raionului  respectarea  legislaţiei  în vigoare  în  domeniul construcţiilor, drumurilor, calitatea proiectelor de construcţie, lucrărilor de construcţie – montaj executate de organizaţii şi întreprinderi, indiferent de domeniul de activitate şi tipurile de proprietate, corespunderea materialelor, articolelor şi elementelor de construcţie, standardelor şi normativelor în vigoare folosite la lucrările de reparaţii la instituţiile publice.
     31. Să participe la procedurile de achiziţii publice privind  proiectarea  şi  executarea  investiţiilor  pentru  obiectele finanţate din bugetele locale.
     32. Să solicite şi să obţină informaţii, în limitele competenţei sale, de la autorităţile publice locale, întreprinderile şi organizaţiile de interes raional.
     33. Să propună spre examinare la ședințele Consiliului Raional chestiuni ce vizează atragerea de investiții și dezvoltarea economică a raionului.
     34. Să participe la cursuri de instruire, seminare, mese rotunde, conferințe organizate în raion, în țară și peste hotare, cu subiecte ce țin nemijlocit de atragerea investiţiilor.

 V. Organizarea activităţii direcţiei

     35. Direcţia construcţii, drumuri şi dezvoltare teritorială este condusă şi dirijată de şeful Direcţiei, care este numit în funcție de Consiliul Raional Cahul.
     36. Şeful Direcției este responsabil de asigurarea calității managementului, în scopul îndeplinirii funcțiilor și atribuțiilor .
     37. Angajații direcției sunt funcţionari publici, se angajază prin concurs sau transfer şi sunt numiţi în funcţii prin dispoziția președintelui raionului Cahul.
     38. În caz de absenţă temporară motivată, atribuţiile şefului Direcției sînt exercitate de şeful adjunct sau, după caz, de un alt angajat al Direcției, desemnat prin dispoziția Președintelui raionului.

VI. Responsabilităţile Direcţiei

     39. Direcţia construcţii, drumuri şi dezvoltare teritorială a Consiliului Raional Cahul este responsabilă de:
a) Pregătirea datelor iniţiale ce ţin de competenţa Direcţiei la elaborarea documentaţiei de proiect la construcţia, dezvoltarea şi exploatarea obiectelor din domeniile construcţiilor şi drumurilor;
b) Pregătirea actelor pentru organizarea şi desfăşurarea achiziţiilor de lucrări şi servicii în domeniile construcţiilor, infrastructurii, dezvoltării locale.
c) Valorificarea eficientă a investiţiilor şi alocărilor bugetare şi extrabugetare în domeniile construcţiilor, infrastructurii, dezvoltării locale.
d) Pregătirea şi prezentarea informaţiilor suport la încheierea acordurilor administraţiei publice locale în vederea dezvoltării parteneriatului public-privat în domeniile sale de competenţă.
e) Pregătirea şi prezentarea informaţiilor la etapa propunerii de creare a serviciilor publice de interes raional în domeniile prevăzute de prezentul Regulament.

VII. Dispoziții finale

     40. Finanţarea activităţii Direcției se efectuează din contul bugetului raional, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
     41. Nerespectarea prevederilor  prezentului  Regulament  atrage  răspunderea disciplinară.
     42. Prezentul Regulament se aprobă și se modifică prin decizia Consiliului Raional Cahul.