Home Direcția economie și dezvoltare teritorială

Direcția economie și dezvoltare teritorială

APROBAT
prin Decizia Consiliului Raional Cahul
nr.05/06-IV din 22.12.2015

REGULAMENTUL
de organizare şi   funcţionare
a Direcției agricultură și dezvoltare economică
a Consiliului Raional Cahul

 I.Dispoziţii generale

     1. Prezentul Regulament este elaborat în baza prevederilor Legii privind administraţia publucă locală nr.436-XV din 28 decembrie 2006,  Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008, Legii nr. 155 din 21 iulie 2011 privind aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice, deciziei Consiliului Raional Cahul nr.04/05-IV din 10 decembrie 2015 cu privire la aprobarea bugetului raional Cahul pe anul 2016 și cuprinde atribuțiile Direcţiei agricultură şi dezvoltare economică (în continuare-Direcţia) în realizarea obligațiunilor ce îi revin, prevăzute de legi, hotărîri de Guvern, decizii ale Consiliului Raional și alte acte normative.
     2. Direcţia este o subdiviziune structurală, fără statut de persoană juridică, din subordinea Consiliului Raional Cahul, abilitată cu dreptul de a promova politica de stat în domeniul complexului agro-industrial şi dezvoltarea economică a raionului Cahul.
     3. Pentru îndeplinirea sarcinilor, Direcția colaborează şi conlucrează cu subdiviziunile Consiliului Raional Cahul, autorităţile publice locale de nivelul I, agenţi economici, întreprinderi şi organizaţii, indeferent de forma de proprietate şi organizare, în limitele competenţei sale.
     4. Direcţia colaborează cu subdiviziunile Consiliului Raional Cahul şi Aparatul Preşedintelui raionului în vederea elaborăriiării şi realizării strategiei de dezvoltare a teritoriului, elaborarea de programe, efectuării analizei economice.
     5. Direcţia îşi desfăşoară activitatea în corespundere cu Constituţia şi legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrile Parlamentului şi ale Guvernului Republicii Moldova, deciziile Consiliului Raional, dispoziţiile preşedintelui raionului, vicepreşedintelui raionului  responsabil de problemele economice şi complexului agro-industrial,  precum şi conform prezentului Regulament.
     6. Direcția are misiunea de a asigura promovarea politicii agrare în teritoriu, creşterea economiei raionale prin optimizarea cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător, constituirea premiselor pentru dezvoltarea mediului de afaceri, asigurarea competitivităţii, crearea unui mediu investiţional atractiv, inclusiv prin cooperare economică internaţională.

II.Structura organizatorică și organizarea activității Direcției

     7. Organizarea activităţii Direcţiei este efectuată de șeful Direcţiei, desemnat şi eliberat din funcţie de către Consiliul Raional Cahul, în bază de concurs desfăşurat în conformitate cu legislaţia în vigoare.
     8. Șeful Direcţiei exercită următoarele atribuții de bază:
a) conduce activitatea Direcţiei şi poartă răspundere personală pentru realizarea sarcinilor, exercitarea funcţiilor atribuite Direcţiei în strictă conformitate cu obiectivele strategice ale politicii agrare și economice;
b) poartă răspundere disciplinară personală pentru realizarea sarcinilor şi funcţiilor asumate, pentru utilizarea raţională a mijloacelor bugetare şi bunurilor materiale, repartizate pentru întreţinerea Direcţiei, pentru autenticitatea informaţiei utilizate în activitatea oficială a Consiliului Raional;
c) monitorizează dezvoltarea economică la nivel raional;
d) colaborează cu instituțiile care acordă finanțări externe și interne, elaborează programe destinate administrației publice locale și intocmește proiecte în colaborare cu celelalte compartimente;
e) elaborează propuneri de inițiere și asigurare a derulării parteneriatelor publice-private;
f) contribuie la consolidarea relaţiilor transfrontaliere şi interregionale ale raionului;
g) poartă răspundere pentru organizarea activităţii Direcţiei în strictă conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare, cu regulamentele, instrucţiunile, deciziile Consiliului Raional, dispoziţiile preşedintelui raionului şi celor parvenite de la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Economiei şi alte organe central;
h) distribuie şi delimitează sarcinile între şeful-adjunct și angajaţii Direcţiei;
i) supraveghează şi contribuie la aplicarea prevederilor legislative şi normative privind promovarea politicii agrare în teritoriu, precum şi implementarea diferitor programe post- privatiziţionale, de restructurare, cooperare şi integrare în sectorul agroalimentar al raionului;
j) asigură planificarea şi dezvoltarea eficientă a sectorului agroalimentar şi contribuie la asigurarea securităţii alimentare a populaţiei din teritoriu;
k) prezintă, în modul stabilit, spre examinare Consiliului Raional Cahul proiecte de decizii, programe de dezvoltare agrară și social-economică a raionului;
l) asigură elaborarea rapoartelor analitice trimestriale şi anuale privind situaţia social-economică a sectorului agroalimentar al raionului;
m) asigură elaborarea programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorul agroalimentar, a instrucţiunilor şi regulamentelor de serviciu;
n) asigură promovarea agenţilor economici din raion prin intermediul mass – media, expoziţiilor, iarmaroacelor şi prin alte metode;
o) execută alte atribuții stabilite de Consiliul Raional Cahul, președintele raionului și vicepreședintele raionului pe probleme economice.
p) în lipsa şefului Direcţiei, funcţiile acestuia le îndeplineşte şeful adjunct al Direcţiei.
     9. Organigrama, statele de personal și Regulamentul de organizare și fucnționare a Direcției se aprobă de Consiliul Raional Cahul, la propunerea președintelui.
     10. Salariaţii Direcției vor activa în conformitate cu fişa postului, elaborată în baza Regulamentului de către şeful Direcţiei şi aprobată de către vicepreşedintele raionului responsabil de problemele economice, din care să rezulte sarcinile, funcţiile şi drepturile de serviciu.
     11. Fişele postului vor fi reactualizate ori de câte ori intervin modificări argumentate în structura atribuţiilor.
     12. Angajarea, eliberarea, suspendarea activității angajaților Direcției se efectuează prin dispoziția președintelui raionului.

III. Sarcinile Direcției

     13. În comun cu autorităţile şi structurile intersectoriale contribuie la elaborarea şi realizarea strategiei de dezvoltare social-economică a raionului, stabilirea suportului financiar pentru fiecare obiectiv prioritar de dezvoltare, avînd scopul creării unei economii de piaţă multisectoriale,   capabile  să folosească raţional resursele locale – materiale, financiare şi umane.
     14. Elaborarea măsurilor întru asigurarea dezvoltării economice a unităţilor teritorial-administrative, în special în sectorul agro-industrial, dezvoltării antreprenoriatului şi micului business.
     15. Elaborarea şi argumentarea măsurilor de amplasare în teritoriul raionului a infrastructurii economice, ţînîndu-se cont de priorităţile de dezvoltare a teritoriului.
     16. Asigurarea respectării actelor normative şi legislative privind achiziţiile publice de bunuri, servicii şi lucrări.
     17. Acordarea asistenței metodico-consultative pentru implementarea realizării legii cu privire la achiziţiile de bunuri, servicii şi lucrări pentru necesităţile instituțiilor bugetare din raion.
     18. Susţinerea iniţiativelor inovatoare şi elaborarea măsurilor orientate spre dezvoltarea antreprenoriatului, micului business şi concurenţei loiale.
     19. Asigurarea realizării măsurilor de atenuare a sărăciei.
     20. Promovarea politicii economico-sociale, agrare, inclusiv consolidarea terenurilor agricole parcelate şi cooperarea proprietarilor individuali în vederea utilizării tehnologiilor avansate şi sporirea productivităţii în sectorul agroalimentar şi implementarea proiectelor investiţionale.
     21. Monitorizarea stării social-economice şi ecologice a agenţilor economici, inclusiv din sectorul agroalimentar, indiferent de proprietate şi forma organizatorico-juridică.
     22. Acordarea asistenţei informaţionale, metodologice şi tehnologice tuturor producătorilor şi prelucrătorilor, inclusiv de producţie agricolă, proprietarilor individuali şi organizaţiilor obşteşti, populaţiei rurale etc.
     23. Elaborarea programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorul agroalimentar, sintezelor şi prognozelor lunare, trimestriale şi anuale privind situaţia social-economică, inclusiv în sectorul agroalimentar al raionului.
     24. Asigurarea utilizării eficiente a resurselor agricole din punct de vedere economic şi ecologic, conform cerinţelor tehnologice de agricultură durabilă, a resurselor naturale şi tehnogene agricole.
     25. Promovarea extinderii suprafețelor de terenuri agricole irigate.
     26. Monitorizarea pieţei resurselor  şi produselor agroalimentare, necesităţilor  şi capacităţilor de producere, păstrare şi distribuire  a  producţiei de profil şi a factorilor de producere.
     27. Organizarea infrastructurii raionale pentru prestarea serviciilor de colectare, aprovizionare şi desfacere a producţiei agroalimentare şi contracararea proceselor negative la  monopolizarea
     28. Asigurarea dezvoltării localităţilor rurale prin diversificarea activităţilor economice şi obşteşti în baza utilizării raţionale a resurselor umane locale în condiţiile protecţiei mediului natural şi cultural autohton.

IV. Atribuțiile Direcției

     29. Direcția agriculură și dezvoltare economică exercită următoarele atribuții de bază pe domeniile:
   În domeniul analizei şi promovării
a) Analiza situaţiei economice şi sociale, monitorizarea executării actelor legislative şi normative ale organelor centrale de stat, a deciziilor (hotărîrilor) organelor administraţiei publice centrale, raionale precum şi ale sale.
b) Organizarea, în comun cu subdiviziunile administraţiei publice locale, ministerele şi departamentele, agenţii economici situaţi pe teritoriul administrat, a lucrărilor de elaborare a indicatorilor de prognoză a dezvoltării economice şi sociale a teritoriilor din subordine, programelor privind coeziunea socială şi economică.
c) Utilizarea în cadrul analizei a principalilor indicatori economico-financiari şi sociali ce denotă dezvoltarea raionului.
d) Analiza procesului de restructurizare a întreprinderilor industriale, dezvoltării antreprenoriatului şi micului business şi elaborarea propunerilor privind ameliorarea situaţiei în aceste sectoare.
e) Elaborarea programelor de dezvoltare social-economică a raionului, analiza gradului lor de realizare.
f) Cooperarea între serviciile publice și private în vederea creării parteneriatelor publice-private.
g) Acordarea de asistenţă primăriilor, oraşului, comunelor şi satelor din raion la elaborarea de către acestea a programelor de dezvoltare social-economică a unităţilor adminustrativ-teritoriale.
   În domeniul achiziţiilor de bunuri, lucrări şi servicii
a) Contribuirea la organizarea activităţii pentru realizarea pe teritoriul raionului a legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice de mărfuri, lucrări şi servicii.
b) Asigurarea eficienţei achiziţiilor pentru necesităţile autorităţilor contractante din contul mijloacelor bugetelor locale, extrabugetare şi altor mijloace prevăzute de legislaţie.
c) Intensificarea şi asigurarea largă şi necondiţionată a publicităţii şi transparenţei procedurilor de achiziţie publică, prin anunţarea din timp a procedurilor de licitaţie, conform solicitărilor autorităţilor contractante, în scopul satisfacerii necesităţilor de mărfuri, servicii și lucrări, şi neafectării activităţii acestora.
d) Determinarea în comun cu instituţiile bugetare a necesităţilor de mărfuri, servicii și lucrări ale raionului, în limitele alocaţiilor bugetare pentru anul respectiv.
e) Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice privind achiziţionarea de mărfuri, servicii și lucrări pentru necesităţile Aparatului Preşedintelui şi Consiliului Raional.
f) Acordarea ajutorului metodologic şi consultăriilor autorităţilor contractante în domeniul achiziţiilor publice.
g) Verificarea corectitudinii întocmirii de către autorităţile contractante a documentaţiei privitor la achiziţiile publice.
   În domeniul antreprenoriatului, micului business şi politicii investiţionale:
a) Evaluarea gradului şi analiza dezvoltării sectorului micului business şi al antreprenoriatului în raion.
b) Formarea politicii regionale în domeniul susţinerii şi dezvoltării micului business.
c) Analiza eficienţei măsurilor întreprinse pentru susţinerea micului business de către stat.
d) Elaborarea strategiei raionale de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.
e) Înaintarea propunerilor privind perfectarea bazei legislative ce ţine de reglementarea activităţii de antreprenoriat şi dezvoltare a micului business.
f) Crearea infrastructurii de dezvoltare a micului business.
g) Acordarea suportului informaţional şi consultativ (logistic) pentru activitatea antreprenorială, inclusiv a micului business.
h) Determinarea direcţiilor de perspectivă ale dezvoltării antreprenoriatului şi micului business şi elaborarea propunerilor privind stimularea genurilor prioritare de activitate antreprenorială.
   În domeniul  protecţiei şi  ameliorării fertilităţii solului
a) Promovarea politicii agrare la nivel raional, implementarea mecanismelor adecvate de utilizare a tehnologiilor avansate.
b) Acordarea asistenței informaționale, metodologice și tehnologice tuturor producătorilor și  prelucrătorilor producției agricole, inclusiv proprietarilor individuali și organizațiilor obștești de profil.
c) Monitorizarea situaţiei privind fertilitatea terenurilor cu destinaţie agricolă şi, după caz, contribuirea la ameliorarea bonităţii solului.
d) Monitorizarea situaţiei privind utilizarea eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă şi, după caz, contribuirea la contracararea utilizării iresponsabile a pămîntului.
e) Monitorizarea stării social-economice și ecologice a agenților economici și producătorilor individuali, care activează în domeniul producerii produselor animaliere.
f) Contribuirea la asigurarea agenților economici cu animele de prăsilă și material reproductive pentru îmbunătățirea genofondului.
g) Contribuirea la asigurarea agenţilor economici cu materiale de uz fitosanitar şi fertilizanţi şi exercitarea controlului asupra comercializării şi utilizării acestora în teritoriu.
h) Monitorizearea utilizării resurselor naturale agricole şi a sistemelor agrotehnice.
i) Organizarea de seminare, mese rotunde și desfășurarea sărbătorilor profesionale ale lucrătorilor din agricultură.
j) Asigurea implementării şi monitorizării mecanismelor adecvate de utilizare a sistemelor de agricultură durabilă şi eficientă, precum şi de sporire a fertilităţii solului prin metode şi măsuri agrotehnice, agrochimice de organizare şi amenajare a teritoriului, inclusiv întreţinerea şi dezvoltarea  sistemelor  hidromeliorative şi de conservare a solului, de menţinere a echilibrului ecologic de valorificare a rezervelor de apă.
   În domeniul  mecanizării şi  prestării serviciilor mecanizate
a) Asigurarea asistenţei tehnice şi tehnologice atît agenţilor economici din sectorul agroalimentar, cît şi proprietarilor individuali şi organizaţiilor obşteşti de profil.
b) Asigurarea utilizării raţionale a resurselor energetice şi modernizarea parcului de maşini şi tractoare în scopul implementării tehnologiilor avansate şi sporirii eficienţei sectorului agrar.
c) Contribuirea la organizarea şi deschiderea în teritoriu a staţiunilor de maşini şi tractoare pentru prestarea serviciilor complexe producătorilor agricoli.
d) Acordarea asistenței informaționale privind asigurarea agenţilor economici cu tehnică agricolă, piese de rezervă, combustibil şi lubrifianţi.
e) Monitorizarea permanentă a stării tehnice a formaţiunilor economice din sectorul agroalimentar al raionului.
f) Contribuirea la dezvoltarea sistemelor de irigaţie şi serviciului antigrindină.
   În domeniul planificării şi prognozării complexului agroindustrial
a) Elaborarea sintetică şi prognozei lunare, trimestriale şi anuale în baza monitorizării conjucturii de piaţă a factorilor de producţie şi produselor agroalimentare.
b) Monitorizarea necesităţile proceselor de producere și distribuire a factorilor de producţie pentru sectorul agroalimentar  din teritoriu.
c) Efectuarea analizei şi monitorizarea capacităţilor de producere, păstrare, prelucrare, stocare, depozitare şi distribuire a producţiei agroalimentare.
d) Monitorizarea stării social-economice a agenţilor economici, indeferent de forma organizatorică de proprietate, care activează în domeniul producerii, prelucrării şi comercializării producţiei agroalimentare.
e) Asigurarea monitorizării activităţii diferitor forme de antreprenoriat cu identificarea factorilor negativi în activitatea acestora și acordarea asistenței pentru eliminarea lor.

V. Drepturile Direcției

     30. Direcţia agricultură și dezvoltare economică are următoarele drepturi:
a) să examineze problemele şi să ia decizii în limitele competenţei sale;
b) să solicite, în limitele competenţei sale, şi să primească informaţia necesară de la autorităţi publice locale de nivelul I, precum şi de la întreprinderi, organizaţii, instituţii (indiferent de forma lor organizatorico-juridică) informaţii utile pentru elaborarea programelor de dezvoltare social-economică, precum şi alte informaţii necesare pentru soluţionarea problemelor şi exercitarea funcţiilor atribuite;
c) să analizeze informaţiile oferite de conducătorii diferitor servicii ale administraţiei publice locale privind executarea prevederilor actelor normative şi legislative, să propună modalităţi de lichidare a încălcărilor comise;
d) să întreprindă măsuri pentru organizarea şi realizarea programelor de dezvoltare social-economică raionului;
e) să stabilească relaţii de colaborare cu direcţiile similare din alte raioane;
f) să convoace consfătuiri pe problemele din aria competenţelor sale;
g) să atragă în cadrul comisiilor (grupurilor de lucru) specialişti ai subdiviziunilor Consiliului Raional, ai diverselor organizaţii de stat şi întreprinderi în scopul elaborării în comun a proiectelor de documente şi pregătirii pentru şedinţele Consiliului Raional a chestiunilor ce ţin de competenţa Direcţiei.      

VI.Dispoziţii finale

     31. Specialiştii Direcției sunt obligaţi să cunoască, să respecte şi să aplice prevederile  prezentului Regulament.
     32. Prezentul Regulament se aprobă și se modifică prin decizia Consiliului Raional Cahul.