Home Aparatul președintelui

Aparatul președintelui

                                                                                 APROBAT
prin Decizia Consiliului Raional Cahul
 nr.01/02-IV din 26.01.2017

REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE ┼×I FUNC┼óIONARE
A APARATULUI PRE┼×EDINTELUI RAIONULUI CAHUL

I.Dispoziţii generale

 1. Regulamentul de organizare ┼či func┼úionare a Aparatului pre┼čedintelui raionului Cahul (├«n continuare – Regulament) reglementeaz─â misiunea, func┼úiile de baz─â, atribu┼úiile ┼či drepturile Aparatului pre┼čedintelui raionului Cahul (├«n continuare – Aparat), precum ╚Öi modul de organizare ┼či func┼úionare a acestuia.
 2. Aparatul este o structur─â func┼úional─â care asist─â pre┼čedintele raionului ├«n exercitarea atribu┼úiilor sale legale ┼či ├«┼či desf─â┼čoar─â activitatea sub conducerea pre┼čedintelui raionului.
 3. Aparatul este organizat ┼či func┼úioneaz─â ├«n baza Constitu╚Ťiei Republicii Moldova, Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administra┼úia public─â local─â, Legii nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativ─â, Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la func┼úia public─â ┼či statutul func┼úionarului public, Legii nr.768-XIV din 02 februarie 2000 privind statutul aleslui local, Legii privind Codul de conduit─â a func┼úionarului public nr.25 din 22.02.2008, Legii nr.155 din 21 iulie 2011 privind aprobarea Clasificatorului unic al func┼úiilor publice, altor acte legislative, ordonan┼úelor, hot─âr├«rilor ┼či dispozi┼úiilor Guvernului, deciziilor Consiliului Raional Cahul, precum ┼či ├«n baza prezentului Regulament.
 4. Aparatul ├«┼či organizeaz─â activitatea conform principiilor transparen┼úei ├«n procesul decizional ┼či de r─âspundere personal─â a conduc─âtorilor pentru deciziile adoptate ├«n limitele lor de competen┼ú─â.
 5. Aparatul pre╚Öedintelui raionului ├«┼či are sediul ├«n ora╚Öul Cahul, Pia┼úa Independen╚Ťei, nr. 2.

            II. Structura organizatorică
┬áa Aparatului pre┼čedintelui raionului Cahul

 1. Organigrama, statele de personal ┼či Regulamentul de organizare ┼či func┼úionare a Aparatului pre┼čedintelui raionului se aprob─â de Consiliul Raional Cahul, la propunerea pre┼čedintelui.
 2. Sub aspect structural, Aparatul pre╚Öedintelui raionului este constituit din conducerea raionului, secretarul Consiliului Raional, din direc┼úii, sec┼úii ┼či alte subdiviziuni.
 3. Subdiviziunile structurale ale Aparatului președintelui activează în baza propriilor regulamente, aprobate de către președintele raionului.
 4. Personalul Aparatului pre╚Öedintelui raionului este constituit din func╚Ťionari publici ╚Öi personal contractual. Raporturile de serviciu ale func╚Ťionarilor publici s├«nt reglementate de prevederile Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la func╚Ťia public─â ╚Öi statutul func╚Ťionarului public, iar a personalului contractual ÔÇô de cele ale Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003.
 5. Pre┼čedintele raionului nume┼čte ├«n func┼úii publice, modific─â, suspend─â ┼či ├«nceteaz─â, ├«n condi┼úiile legii, raporturile de serviciu ale func┼úionarilor publici din aparatul pre┼čedintelui, ├«ncheie ┼či reziliaz─â contractele individuale de munc─â cu personalul aparatului f─âr─â statut de func┼úionar public, administreaz─â personalul, stabile┼čte atribu┼úiile acestuia.
 6. Pre┼čedintele raionului ia m─âsuri ┼či este responsabil pentru instruirea ┼či preg─âtirea profesional─â a func┼úionarilor din aparatul s─âu.
 7. ├Än exercitarea atribu┼úiilor, compartimentele Aparatului pre┼čedintelui colaboreaz─â cu autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale, serviciile publice desconcentrate ale ministerelor ┼či ale celorlalte organe centrale care func┼úioneaz─â ├«n teritoriul raionului, respectiv cu conducerea institu┼úiilor ┼či serviciilor publice din subordinea Consiliului Raional.
 8. Subdiviziunile structurale ale Aparatului pre╚Öedintelui ├«┼či exercit─â atribu┼úiile ├«n conformitate cu prevederile prezentului Regulament, regulamentele interne, indica┼úiile Pre╚Öedintelui, vicepre╚Öedin╚Ťilor sau ale secretarului Consiliului Raional, conform atribu┼úiilor stabilite prin dispozi╚Ťie.
 9. ┼×efii direc┼úiilor, sec┼úiilor ┼či altor subdiviziuni structurale s├«nt responsabili de organizarea activit─â┼úii acestora; stabilesc sarcinile ┼či atribu┼úiile de serviciu ale personalului ├«ncadrat ├«n subdiviziunile respective, ├«nainteaz─â propuneri privind stimularea subalternilor sau, dup─â caz, ├«n limita competen┼úei, propuneri privind aplicarea sanc┼úiunilor disciplinare ├«n privin┼úa acestora; ├«ndeplinesc alte func┼úii atribuite ├«n competen┼úa lor prin actele interne ale Aparatului sau/┼či prin indica┼úiile pre╚Öedintelui raionului.
 10. Personalul Aparatului pre╚Öedintelui poart─â r─âspundere, ├«n condi┼úiile legii, pentru p─âstrarea ┼či confiden┼úialitatea documentelor pe care le examineaz─â.

┬á ┬áIII. Misiunea ┼či atribu┼úiile Aparatului pre┼čedintelui raionului

 1. Misiunea Aparatului constă în:
 • asigurarea asisten┼úei organizatorice ┼či informa┼úionale a activit─â┼úii pre╚Öedintelui raionului ├«n vederea exercit─ârii de c─âtre acesta a atribu┼úiilor sale prev─âzute de legisla┼úie prin executarea unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient ┼či impar┼úial, ├«n interesul cet─â┼úenilor, precum ┼či al autorit─â┼úilor ┼či institu┼úiilor publice din raion.
 1. Atribu┼úiile personalului din cadrul Aparatului sunt organizate pe criteriul diferen┼úierii activit─â┼úilor desf─â┼čurate, dup─â cum urmeaz─â:
 • Activit─â┼úi de administra╚Ťie public─â ╚Öi secretariat;
 • Activit─â┼úi administrativ-financiare;
 • Activit─â┼úi cu privire la rela╚Ťiile┬á publice;
 • Activit─â┼úi cu privire la arhiv─â;
 • Activit─â┼úi de urbanism ┼či amenajarea teritoriului;
 • Activit─â┼úi cu caracter juridic;
 • Activit─â┼úi de gestionare a resurselor umane;
 • Activit─â┼úi cu privire la auditul public intern;
 • Activit─â┼úi cu privire la protec┼úia civil─â ╚Öi serviciul civil.
 1. Aparatul pre┼čedintelui raionului, ca structur─â func┼úional─â, are urm─âtoarele atribu┼úii, stipulate┬á prin Legea┬á privind administra┼úia public─â local─â 436-XVI din 28.12.2006:
  1. ├«ntocme┼čte proiectele de decizii ale consiliului raional ┼či proiectele de dispozi┼úii ale pre┼čedintelui raionului;
  2. asigur─â consultarea public─â a proiectelor de decizii ale consiliului raional ┼či de dispozi┼úii normative ale pre┼čedintelui raionului ┼či informarea publicului referitor la deciziile adoptate ┼či la dispozi┼úiile emise;
  3. colecteaz─â ┼či prezint─â pre┼čedintelui raionului informa┼úii pentru raportul anual privind starea economic─â ┼či social─â a raionului;
  4. asist─â pre┼čedintele raionului ├«n exercitarea obliga┼úiilor de implementare a legisla┼úiei ├«n domeniul egalit─â┼úii de ┼čanse ├«ntre femei ┼či b─ârba┼úi;
  5. prezint─â pre┼čedintelui raionului, ├«n comun cu serviciile publice, informa┼úii despre func┼úionarea acestora, precum ┼či a ├«ntreprinderilor create de consiliul raional;
  6. supravegheaz─â executarea m─âsurilor dispuse de pre┼čedinte ├«n teritoriul administrat;
  7. contribuie la elaborarea proiectului de buget al unit─â┼úii administrativ-teritoriale pentru urm─âtorul an bugetar ┼či a proiectelor de modificare a bugetului, care urmeaz─â s─â fie prezentate de pre┼čedintele raionului spre examinare consiliului raional;
  8. asigur─â executarea bugetului unit─â┼úii administrativ-teritoriale, ├«n conformitate cu deciziile consiliului raional, ┼či respectarea prevederilor legale;
  9. ├«ntocme┼čte contul de ├«ncheiere a exerci┼úiului bugetar al unit─â┼úii administrativ-teritoriale;
  10. asistă secretarul consiliului raional în îndeplinirea atribuţiilor lui conform legii.
 2. Aparatul pre┼čedintelui raionului poate ├«ndeplini ┼či alte atribu┼úii prev─âzute de legisla┼úia ├«n vigoare sau menite s─â asigure exercitarea deplin─â ┼či operativ─â a atribu┼úiilor date ├«n competen┼úa sa.
 3. Atribu┼úiile pre┼čedintelui raionului
 4. Pre┼čedintele raionului exercit─â conducerea operativ─â a serviciilor publice de interes raional.
 5. Pre┼čedintele raionului reprezint─â raionul ├«n raporturile cu Guvernul, cu alte autorit─â┼úi publice centrale, cu persoane fizice ┼či juridice din ┼úar─â ┼či din str─âin─âtate, precum ┼či ├«n instan┼úe judec─âtore┼čti.
 6. Pre┼čedintele raionului este coordonator al serviciilor publice descentralizate din cadrul raionului ┼či exercit─â atribu┼úiile de pre┼čedinte al comisiei pentru situa┼úii excep┼úionale.
 7. Pornind de la domeniile de activitate ale autorit─â┼úii publice raionale, pre┼čedintele raionului exercit─â ├«n teritoriul administrat urm─âtoarele atribu┼úii de baz─â:
  1. asigur─â executarea deciziilor consiliului raional;
  2. asigur─â, ├«n limitele competen┼úei sale, respectarea Constitu┼úiei, a legilor ┼či altor acte normative;
  3. contribuie la men┼úinerea ordinii publice, asigurarea securit─â┼úii ┼či ap─ârarea drepturilor cet─â┼úenilor;
  4. contribuie la buna colaborare a serviciilor publice desconcentrate în soluţionarea problemelor de interes raional;
  5. asigur─â elaborarea studiilor de fezabilitate ┼či propune spre aprobare listele bunurilor ┼či serviciilor publice de interes raional pentru realizarea proiectelor de parteneriat public-privat;
  6. asigur─â monitorizarea ┼či controlul realiz─ârii proiectelor de parteneriat public-privat ├«n care autoritatea administra┼úiei publice locale particip─â ├«n calitate de partener public;
  7. ├«nregistreaz─â asocia┼úiile ob┼čte┼čti de interes raional care inten┼úioneaz─â s─â activeze ├«n unitatea administrativ-teritorial─â respectiv─â, remite informa┼úia de rigoare autorit─â┼úilor abilitate;
  8. convoac─â ┼čedin┼úele consiliului raional ┼či asigur─â prezen┼úa consilierilor;
  9. semneaz─â actele ┼či contractele ├«ncheiate ├«n numele raionului sau al consiliului raional;
  10. asigur─â elaborarea proiectului bugetului raional ┼či a contului de ├«ncheiere a exerci┼úiului bugetar ┼či le supune aprob─ârii consiliului raional;
  11. exercită funcţia de ordonator principal de credite al raionului;
  12. verific─â, din oficiu sau la cerere, ├«ncasarea mijloacelor la bugetul raional ┼či cheltuirea lor, informeaz─â operativ consiliul raional despre situa┼úia existent─â;
  13. coordoneaz─â ┼či controleaz─â activitatea serviciilor publice ale consiliului raional; audiaz─â rapoartele ┼či informa┼úiile ┼čefilor acestor servicii ┼či propune solu┼úii pentru ├«mbun─ât─â┼úirea activit─â┼úii acestora;
  14. organizează examinarea necesităţilor raionului în privinţa tipurilor de servicii sociale, propune spre aprobare consiliului raional, conform necesităţilor stabilite, programul de dezvoltare a serviciilor sociale;
  15. elaborează, conform necesităţilor stabilite, proiectele programelor de dezvoltare a serviciilor sociale;
  16. prezint─â consiliului raional, spre examinare ┼či aprobare, contul de ├«ncheiere a exerci┼úiului bugetar pe semestrul I, pe 9 luni ┼či cel anual;
  17. contribuie la realizarea, la nivel raional, a m─âsurilor de protec┼úie a popula┼úiei ├«n caz de calamit─â┼úi naturale ┼či tehnogene, de catastrofe, incendii, epidemii, epifitotii ┼či epizootii, ia m─âsuri de prevenire a situa┼úiilor excep┼úionale, de reducere a prejudiciului ┼či de lichidare a consecin┼úelor;
  18. propune consiliului raional s─â consulte, prin referendum, popula┼úia ├«n probleme locale de interes deosebit ┼či, ├«n temeiul deciziei consiliului, ia m─âsuri ├«n vederea organiz─ârii referendumului;
  19. contribuie la desf─â┼čurarea, pe teritoriul raionului, ├«n conformitate cu legisla┼úia electoral─â, a alegerilor autorit─â┼úilor administra┼úiei publice reprezentative de toate nivelurile ┼či a referendumurilor;
  20. asigură colaborarea raionului cu alte unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv din alte ţări;
  21. asigur─â executarea deciziilor consiliului raional ├«n domeniul de asigurare a egalit─â┼úii de ┼čanse ├«ntre femei ┼či b─ârba┼úi ├«n unitatea administrativ-teritorial─â; colaboreaz─â ├«n acest domeniu cu institu┼úii statale ┼či organiza┼úii necomerciale ┼či interna┼úionale; coordoneaz─â activitatea unit─â┼úii gender; organizeaz─â audierea rapoartelor ┼či a informa┼úiilor la subiectul respectiv ├«n cadrul ┼čedin┼úelor consiliului raional ╚Öi propune solu┼úii pentru ├«mbun─ât─â┼úirea situa┼úiei ├«n domeniu; asigur─â ├«nl─âturarea, ├«n termen de 30 de zile, a condi┼úiilor discriminatorii ┼či a cauzelor care le-au generat;
  22. prezint─â, la solicitarea consiliului raional, informa┼úii despre activitatea sa ┼či a serviciilor publice din subordine.
 8. Pre┼čedintele raionului, ├«n calitatea sa de autoritate public─â executiv─â, poate ├«ndeplini ┼či alte atribu┼úii prev─âzute de legisla┼úia ├«n vigoare sau ├«ncredin┼úate de Consiliul Raional Cahul.
 9. Actele pre┼čedintelui raionului
 10. ├Än exercitarea atribu┼úiilor sale, pre┼čedintele raionului emite dispozi┼úii cu caracter normativ ┼či individual.
 11. Dispozi┼úiile cu caracter normativ se remit, ├«n termen de 5 zile dup─â semnare, Oficiului teritorial al Cancelariei de Stat ┼či intr─â ├«n vigoare la momentul aducerii lor la cuno┼čtin┼ú─â public─â.
 12. Dispozi┼úiile cu caracter individual devin executorii dup─â ce s├«nt aduse la cuno┼čtin┼ú─â persoanelor vizate ├«n ele.
 13. Pre┼čedintele raionului este ├«n drept s─â emit─â dispozi┼úii numai ├«n chestiuni ce ┼úin de competen┼úa sa. Dispozi┼úiile pre┼čedintelui raionului sau, dup─â caz, ale vicepre┼čedintelui raionului se consemneaz─â ├«ntr-un registru special.
 14. La emiterea dispozi┼úiilor, pre┼čedintele raionului are dreptul s─â consulte Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat, conduc─âtorii sau reprezentan┼úii autorit─â┼úilor administra┼úiei publice at├«t locale, c├«t ┼či centrale.

IV. Atribuţiile funcţionale
ale vicepre┼čedin┼úilor raionului Cahul

 1. Pre┼čedintele raionului este asistat de vicepre┼čedin┼úi. Num─ârul vicepre┼čedin┼úilor se stabile┼čte de Consiliul Raional, la propunerea pre┼čedintelui raionului.
 2. Vicepre┼čedin┼úii raionului se aleg de Consiliul Raional, la propunerea pre┼čedintelui raionului, conform procedurii prev─âzute de Legea privind administra┼úia public─â local─â436-XVI din 28.12.2006.
 3. Vicepre┼čedintii raionului sunt persoane cu func╚Ťii de demnitate public─â ╚Öi cad sub inciden╚Ťa Legii privind statutul alesului local nr. 768 din┬á 02.02.2000 ╚Öi Legii cu privire la statutul persoanelor cu func┼úii de demnitate public─â199 din 16.07.2010.
 4. Vicepre┼čedin┼úii raionului Cahul r─âspund de buna func┼úionare a administra┼úiei publice ├«n ansamblu, precum ┼či a compartimentelor, agen┼úilor economici ┼či institu┼úiilor publice de interes raional, pe care le coordoneaz─â direct, conform organigramei aprobate ┼či deleg─ârii date de pre┼čedintele raionului Cahul prin dispozi╚Ťie.

VII. Atribuţiile funcţionale
ale secretarului Consiliului Raional Cahul

 1. Secretarul Consiliului Raional este funcţionar public. Persoana numită în funcţia de secretar trebuie să fie licenţiat al unei facultăţi (secţii) de drept sau de administraţie publică.
 2. Secretarul se bucur─â de stabilitate ├«n func┼úie ┼či cade sub inciden┼úa┬áLegii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la func┼úia public─â ┼či statutul func┼úionarului public.
 3. Secretarul ├«ndepline┼čte urm─âtoarele atribu┼úii de baz─â:
 4. asigur─â ├«n┼čtiin┼úarea convoc─ârii Consiliului Raional;
 5. particip─â la ┼čedin┼úele Consiliului Raional;
 6. contrasemneaz─â deciziile Consiliului Raional, cu excep┼úia deciziei de numire ├«n func┼úie ┼či ├«ncetare a raporturilor de serviciu ale secretarului consiliului;
 7. asigur─â efectuarea lucr─ârilor de secretariat aferente ┼čedin┼úelor Consiliului Raional;
 8. acord─â consilierilor, precum ┼či acestora ├«n calitate de membri ai comisiilor de specialitate, asisten┼ú─â ┼či sprijin ├«n activitatea lor, inclusiv la redactarea proiectelor de decizii sau la definitivarea celor discutate ┼či aprobate de Consiliu;
 9. asigură pregăirea materialelor pe marginea problemelor supuse dezbaterii în Consiliul Raional;
 10. asigur─â comunicarea ┼či remiterea, ├«n termen de 5 zile, dac─â legea nu prevede altfel, autorit─â┼úilor ┼či persoanelor interesate actele emise de Consiliul Raional sau de pre┼čedintele raionului;
 11. asigur─â consultarea public─â a proiectelor de decizii ale Consiliului Raional ┼či de dispozi┼úii normative ale pre┼čedintelui raionului, informarea publicului referitor la deciziile adoptate ┼či la dispozi┼úiile emise;
 12. în cazul apariţiei uneia dintre circumstanţele prevăzute la art.139 alin. (1) din Codul electoral, comunică în scris acest fapt Comisiei Electorale Centrale în termen de cel mult 10 zile de la data apariţiei acestei circumstanţe;
 13. p─âstreaz─â ┼či aplic─â, dup─â caz, sigiliul.
 14. Secretarul ├«ndepline┼čte ┼či alte atribu┼úii prev─âzute de lege sau ├«ncredin┼úate de c─âtre Consiliul Raional ori de c─âtre pre┼čedintele raionului.

VII. Drepturile ┼či obliga┼úiile Aparatului pre┼čedintelui raionului

 1. Aparatul pre┼čedintelui raionului are dreptul:
 2. s─â solicite ┼či s─â ob┼úin─â informa┼úiile necesare pentru executarea atribu┼úiilor sale de la subdiviziunile subordinate Consiliului Raional, de la serviciile desconcentrate ├«n teritoriu, precum ┼či de la autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale, ├«ntreprinderile, institu┼úiile ┼či organiza┼úiile ├«nregistrate pe teritoriul raionului;
 3. s─â antreneze, de comun acord cu conducerea raionului, consilieri, ┼čefi ┼či speciali┼čtii din sec┼úii, direc┼úii, servicii, institu┼úii ┼či organiza┼úii din teritoriu, pentru organizarea ┼či desf─â┼čurarea ac┼úiunilor de interes rational, elaborarea proiectelor de decizii ┼či dispozi┼úii;
 4. s─â colaboreze cu asocia┼úiile ob┼čte┼čti ├«n domeniile de activitate;
 5. să exercite alte drepturi prevăzute de legislaţia Republicii Moldova sau stabilite de Consiliul Raional.
 6. Aparatul pre┼čedintelui raionului este obligat:
 7. s─â respecte Constitu┼úia Republicii Moldova, legisla┼úia ├«n vigoare ┼či tratatele interna┼úionale la care Republica Moldova este parte;
 8. s─â execute deciziile Consiliului Raional ┼či dispozi┼úiile pre┼čedintele raionului Cahul;
 9. s─â ac┼úioneze cu responsabilitate, competen┼ú─â, eficien┼ú─â, promptitudine ┼či corectitudine;
 10. s─â p─âstreze arhiva ┼či s─â asigure integritatea documentelor, neadmiterea deterior─ârii sau pierderii lor;
 11. să asigure examinarea demersurilor, propunerilor, petiţiilor, obiecţiilor în termenele stabilite de legislaţia în vigoare.
 12. să servească cu  bună-credinţă interesele legitime ale cetăţenilor;

VIII. Corespondenţa

 1. Coresponden┼úa ├«n Aparatul pre┼čedintelui raionului Cahul este semnat─â de pre┼čedintele raionului sau de unul dintre vicepre┼čedin┼úi, conform atribu┼úiilor desemnate prin dispozi┼úie.
 2. Compartimentele din Aparatul pre┼čedintelui raionului Cahul au obliga┼úia de a rezolva scrisorile, sesiz─ârile ┼či peti┼úiile cet─â┼úenilor pe domeniile lor de activitate, ├«n termenele prev─âzute de lege. R─âspunsurile vor fi motivate ┼či ├«ncadrate ├«n prevederile legale.
 3. Lucr─ârile de secretariat┬á ├«n Aparatul pre┼čedintelui raionului se ┼úin┬á ├«n conformitate cu reglement─ârile privind ┼úinerea lucr─ârilor de secretariat ├«n organele administra┼úiei publice ale Republicii Moldova.

  IX. Dispoziţii finale
 1. Finan┼úarea activit─â┼úii Aparatului pre┼čedintelui se efectueaz─â din contul bugetului raional, ├«n conformitate cu legisla┼úia ├«n vigoare.
 2. Personalul din Aparatul pre┼čedintelui raionului are obliga┼úia s─â cunoasc─â, s─â respecte ┼či s─â aplice prevederile prezentului Regulament.
 3. Prezentul Regulament se aprob─â ┼či se modific─â prin decizia Consiliului Raional Cahul.

              Secretarul
Consiliului Raional Cahul                                                                                                                                                                                                                                        Cornelia PREPELIŢĂ